fi_symbolSimrishamn växer!

Simrishamns kommun växer befolkningsmässigt.
Här finns utrymme, utbildning, jobb, kulturutbud och social service som gör det möjligt för unga kvinnor och män att stanna på orten. De som väljer att flytta återvänder efter några år. Den bibehållna bystrukturen erbjuder förskola och skola. Högre utbildning inom miljö, hav, vård, turism och kultur lockar kvinnor och män i alla åldrar från hela landet. Mindre företag etablerar sig i det kreativa klimat landsbygden kan erbjuda, när avstånden är korta. Det kommunala bostadsföretaget är en viktig aktör för ett varierat utbud med bra bostäder till rimliga priser för både kvinnor och män i alla åldersgrupper. Kommunikationerna, både de markbundna och de digitala, och det rika och högkvalitativa kulturlivet, gör Simrishamn till en attraktiv plats för boende, arbete, kreativa möten och kulturkrockar.

Simrishamns kommun växer genom ökat ansvar.
Miljö- och klimatproblem möts med medvetenhet och kreativitet. Österlens unika natur skyddas från exploatering. Biogasutvecklingen har sitt nav här. Jordbruk, fiske och fruktodling sker i långsiktigt hållbara former. Maten på skolor, äldreboenden och restauranger hämtas från lokala odlare. Jorden vi ärvde brukas utan att förbrukas. Det kommunala kulturhuset ansvarar för en verksamhet som vänder sig till kvinnor och män i alla åldrar oavsett etnicitet, funktionalitet och sexualitet. Verksamheten är formad utifrån kvinnor och mäns deltagarperspektiv och är samtidigt en plats för konst på hög nivå. Det är en självklar mötesplats för alla kommunens medborgare, för konstnärer från när och fjärran och ett givet resmål för turister, både kvinnor och män, flickor och pojkar. Kulturgarantin har utökats och gäller nu inom kommunens samtliga verksamheter.

Simrishamn växer i betydelse som förebild.
Genom ett systematiskt och långsiktigt hållbart Jämställdhetsarbete inom kommunens alla delar uppfylls kraven i den Europeiska Deklarationen För Jämställdhet (CEMR) och de nationella jämställdhetsmålen. Kommunen är stabilt placerad som en bland de tio bästa arbetsgivarna i landet för såväl kvinnor som män, oavsett etnicitet, sexuell identitet eller funktionalitet. All kommunal verksamhet är genuscertifierad. Alla behandlas med respekt och utifrån värderingar som är baserade i införlivade antidiskrimineringspolicys och förankrade i deklarationer om mänskliga rättigheter. Medvetenhet kring jämställdhet, miljö, ekologi och hälsa lägger grunden för det många kvinnor och män uppfattar som ”det goda livet”. Demokratisk dialog är ledordet i kommunens samtliga förehavanden.
Strategiska utvecklingsområden

Demokrati och Jämställdhet

Demokrati är inte bara att rösta. Ett återkommande tema under arbetet med Framtidsverkstäder har varit bristen på konstruktiv och representativ dialog mellan medborgare och beslutsfattarna, avseende kön, ålder, etnicitet och identitet. Här krävs nytänkande. Transparenta beslutsgångar, ökad tillgänglighet och en tydlighet i de politiska målen är nödvändiga. Samarbetet mellan kommunen och det lokala föreningslivet stärks. Ett långsiktigt hållbart arbete i enlighet med CEMR-deklarationen och de nationella jämställdhetsmålen utvecklas. Samarbetet med Samverkansrådet för hälsa, trygghet och tillgänglighet (SHTT) utvecklas. Budgetprocessen blir ett verktyg för att uppnå de strategiska jämställdhetsmålen och öppnas för den medborgerliga dialogen.

Fokusområden för mandatperioden:

Kommunstyrelsen:

 • Arbeta fram en långsiktigt hållbar infrastruktur för att nå jämställdhetsmål (inkl. budget).
 • Arbetsgivarrollen (dvs. löner, anställningar, utbildning med fokus på äldreomsorg).
 • Ett innovations- och företagarcentrum för utvecklandet av ett attraktivt näringsliv för både kvinnor och män.

Revisionen:

 • Granskning av kommunledningskontoret med fokus på timanställda, personalhälsa och jämställdhetsarbete.
 • Undersöka KS-presidiet om formerna för företagsfrukostarna. Vem får besök? Hur följs det upp?
 • Granskning av BUN avseende ansvarsutkrävning.

Kultur

Kultur är inte bara kultur. Kultur är en aspekt av alla samhällssektorer och utgör en motor i hela samhällets utveckling. Kulturen är bärare av våra minnen, hjälper oss att skapa och förstå vår samtid och ger oss samtidigt möjligheter att föreställa oss framtiden. Kulturen är också en förutsättning för en demokratisk dialog och av största vikt för varje enskild människas utveckling och hälsa. Kommunens ansvar är att skapa stödjande strukturer och mötesplatser som möjliggör detta i lika hög utsträckning för kommunens kvinnor och män, pojkar och flickor, oavsett etnicitet och funktionalitet. Med begreppet kultur menas konstarterna (teater, dans, musik, bild, litteratur, form och design), medierna, folkbildningen och kulturarven.

Fokusområden för mandatperioden:

 • Att utveckla och stärka kulturen inom alla samhällssektorer och föra in konstnärlig kompetens i alla kommunens förvaltningar.
 • Att utveckla de kommunala arenorna för samtidskonst, scenkonst, litteratur och medborgarnas eget kulturutövande. Med strävan att korsa gränserna mellan professionella och amatörer, olika konstformer samt mellan medborgare i olika åldrar, med olika kön, etnicitet och funktionalitet.
 • Att stärka de professionella manliga och kvinnliga konstnärernas och andra kulturutövares möjlighet att leva på sitt yrke.
 • Att verka för att de resurser kommunen lägger på kultur fördelas jämställt.

Utbildning

Skola är inte bara skolan. Utbildning är grunden för utveckling av samhällen och människor – både kvinnor och män oavsett funktionalitet och etnicitet. En bra start med hög kvalitet på förskola och skola ger flickor och pojkar en trygghet för livet . Den unika byskolestrukturen, med småskalighet och närhet i lugn och trygg skolmiljö, lockar nyinflyttade kvinnor och män oavsett kön, funktionalitet eller etnicitet. Byskolestrukturen är också en arbetsmiljö som kan attrahera stor kompetens. Högstadiet har en plan för hur alla flickor och pojkar ska uppnå studieframgång i en lugn och trygg miljö. Gymnasieutbildning med koppling till kultur, forskning och näringsliv ger unga kvinnor och män en väg in i ett vuxenliv med social och ekonomisk självständighet. En attraktiv kommun försörjer alla sina medarbetare oavsett kön, funktionalitet och etnicitet med återkommande fortbildning och alla sina medborgare med utbildningsalternativ på skilda nivåer. Det livslånga lärandet och kunskapandet är här för att stanna oavsett ålder.

Fokusområden för mandatperioden:

 • Aktivt driva frågan om ökad personaltäthet på förskolan.
 • Aktivt driva frågan om att bibehålla och utveckla byskolorna så långt det är ekonomiskt försvarbart.
 • Kräva detaljerad statistik och bättre underlag än de som finns tillgängliga, angående det geografiska läget av nuvarande och framtida skolbarn de närmast kommande åren.
 • Kräva en analys av de ekonomiska konsekvenser det skulle vid en permanent stängning av en byskola kontra en temporär stängning, för att på så vis förbereda inför framtidens större barnkullar.
 • Aktivt driva kravet på att så fort som möjligt skapa en långsiktig handlingsplan för högstadiet som helhet, likaväl som för enskilda pojkar och flickor med särskilda behov, för att på så vis skapa en lugn och trygg studie- och arbetsmiljö för såväl anställda som elever.
 • Aktivt driva tesen att en kommun med gymnasieskola är en mer attraktiv inflyttningskommun, än en kommun som saknar denna utbildningsmöjlighet. Med det demografiska läge Simrishamn befinner sig i just nu är inflyttning av barnfamiljer oerhört viktig för att skapa och bibehålla en levande och aktiv kommun. Om Simrishamns kommun vill se ökad inflyttning av barnfamiljer är därmed en existerande och attraktiv gymnasieskola nödvändig.

Innovation och företagande

Företagande är inte bara en jakt efter nya arbetsplatser eller efter nya varor och vinstmaximering. Det egna företagandet är för många också en livsstil. Flera av de kvinnor och män som flyttar till landsbygden tar sina arbeten med sig i form av egna småföretag eller startar ett nytt. Det kreativa småföretagandet innebär självbestämmande och självförsörjning, det innovativa innebär risktagande och att bryta ny mark. Ett öppet Innovations- och Företagarcentrum utvecklas som erbjuder både kvinnor och män ett kunnigt och kreativt sammanhang för möten, idéutbyten, stöd och rådgivning. Centrumet fungerar också som bollplank och motor för utveckling av nya och fler finansieringsmöjligheter och företagsformer för kvinnor och män i alla åldrar och från olika delar av världen.

Fokusområden för mandatperioden:

 • Kartläggning av företagsstrukturen i kommunen.
 • Könsuppdelad statistik för gruppen företagare.
 • Utökade kontakter med företagens nätverk, både de mansdominerade och de kvinnodominerade.
 • Initiera en öppen workshop kring begreppet ”Jämställt företagande”

Liv i balans

Balans är inte bara ekonomisk balans. Balans innebär en jämställd tillvaro för alla kvinnor, män, flickor och pojkar. Ekologi måste samsas med ekonomi. Maten som serveras i förskola, skola och äldreboende ska vara lokalt och ekologiskt producerad och tillagad på plats. Den fysiska miljön ska skyddas från miljöförstörande exploatering och är med sin relativt orörda natur kommunens absolut viktigaste resurs för inflyttning av kvinnor, män, flickor och pojkar i alla åldrar och med olika bakgrunder.

Fokusområden för mandatperioden (prioriterad från 1 till 5):

 1. Försörjningsplan för flexibelt boende som innebär att boendet är anpassat efter behov, ålder, funktionsnedsättning och ekonomi med en nära bostadsförmedling.
  Underlag: könsuppdelad statistik och existerande utredningar av olika boendeformer, info-ex: 25 % av hushållen består av pappa-mamma-barn, resten är ensamboende och HBT-personer (Homosexuella, Bisexuella och Transpersoner).
 2. Målet för ombyggnad, renoveringsprojekt, nyexploateringsprojekt, förtätning och utbyggnad av våra samhällen ska planeras så att alla boende ska nå alla vardagliga offentliga rum (skola, vård, fritid, myndigheter, etc.) och arbetsplatser i en tidsintervall på 15 minuter – 15 minuters princip är ett kvalitetsmått och ett verktyg för samhällsbyggnadsplanering och underlag för beslut (se ”För en feministisk politik” 2009, ”G – Samhällsbyggnad och bostadspolitik” sid 33)
  Underlag: könsuppdelad statistik och existerande undersökningar av resemönster efter kön.
 3. Trafiksäkra samhällen med genomgående förbättrad tillgänglighet: trafiksäkert och tillgängligt gångnät/cykelplan/hastighetsbegränsningar som tillåter ögonkontakt mellan bilister, cyklister, gående och lekande = < 40 km/tim
  Underlag: könsuppdelad statistik info-ex: fotgängare får mest skador i trafiken, vilka är de: kön, ålder, funktionsnedsatta personer.
 4. Strävan att nå ett ekologiskt och hållbart samhälle: varsam hushållning av jordens och havets resurser/ekologisk omställning från jord, hav till tallriken/spårbarhet för närproducerade och importerade varor/vi tar emot ”gäster” och inte ”turister”.
  Underlag: könsuppdelad statistik och existerande utredningar
 5. En effektiv energihushållning: klimatsmarta boende och arbetsplatser/kretsloppsplanering och görande.
  Underlag: könsuppdelad statistik och existerande utredningar.

Åldrandets möjligheter

Att bli äldre är så mycket mer än bara några siffror på ett papper. Alla bär vi med oss unika livsberättelser och erfarenheter. Åldern 50-70 år innebär för de flesta kvinnor och män nya möjligheter och förändrade perspektiv. Försörjningsbördor släpper, för en del kvinnor och män är inte föräldraansvaret lika påtagligt och pensionsåldern kanske löser oss från inrutade tidsscheman. 70+ är för många en vital ålder med stort självbestämmande och tid för det som man inte hann med tidigare. Det finns en stor potential hos oss alla även om kroppens funktioner försvagas.

Att bli erbjuden nya självständiga, och kanske även självförvaltande boendeformer, med hög tillgänglighet där särskild hänsyn tas till skiftande ekonomiska villkor, ser vi som en självklar rättighet för Simrishamns kommuns äldre kvinnor och män. Dessa boendeformer skulle bli ett signum för Simrishamn och väcka nyfikenhet från kvinnor och män i pensionsåldern som går i flyttankar. Att kommunens äldre innevånare även ska kunna bo kvar i sitt eget hem i sin egen by, samhälle eller stad om de så önskar är också en självklar rättighet. Utsikten att oavsett kön, etnicitet, sexualitet eller funktionalitet kunna bli erbjuden en framtida kvalitativt högtstående och jämställd äldreomsorg oavsett var i kommunen vi bor, i nära samarbete med hemsjukvården, är attraktivt. Tillsammans med ett rikt kulturutbud och sociala mötesplatser lägger Simrishamns kommun grunden för ett aktivt åldrande både för kvinnor och män.

Fokusområden för mandatperioden:

 • Tillgänglighet och ett jämlikt liv i LSS och omsorgsinsatser.
 • Efter kaos, en oas. Ett aktivt arbete för att föreslå lösningar och förbättringar i efterdyningarna av det nedlagda Oasen.
 • Ökad bemanning och kompetenshöjning inom vård och omsorg: krav på heltidstjänster, bevakning av utnyttjandet av timanställningar, LAS-vikariat och den kommande LOV-reformen. All personal ska utbildas i genus- och HBT-frågor och med ett antirasistiskt perspektiv för att motverka normativa uppfattningar.
 • Könsneutrala föräldrautbildningar som belyser problemen med genusbaserad särbehandling, särskilt inom förskola och skola.

Visionen i PDF

Stäng meny