Stadgar för Feministiskt initiativ Österlen

1. Föreningens namn, organisationsnummer
Feministiskt initiativ Österlen (F! Österlen) är namnet på medlemsföreningen på Österlen. Medlemsföreningen är registrerad som ideell förening hos skattemyndigheten, med organisationsnummer 802453-9499.
Feministiskt Initiativ Österlen är en medlemsförening som sorterar under Feministiskt Initiativ Syd, med organisationsnummer 802452-5050.

2. Föreningens säte
Sektionens säte är i Simrishamn.

3. Ändamål
• Föreningen har till ändamål att stödja medlemmarna rörande såväl politiska som organisatoriska frågor, på lokal nivå.
• Föreningen har till uppgift att sprida information om Feministiskt Initiativs politik, att verka för opinionsbildning och att driva politiska frågor inom kommungruppen.
• Föreningen ska arbeta med samordning och organisering av det partipolitiska arbetet på lokal nivå, såväl inom som utanför kommunala församlingar.
• Föreningen ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de lokala politiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal karaktär.
• Föreningen ska vara ett forum för politisk diskussion medlemmar emellan, samt fungera som länk för kommunikation mellan kommunens enskilda medlemmar och F! Österlen.
• Föreningen arbetar i enlighet med denna stadga, med plattform och stadgar för Feministiskt Initiativ, samt riktlinjer och beslut antagna vid årsmöte/kongress.
• Föreningen arbetar för fortbildningsverksamhet exempelvis i genusfrågor, intersektionalitet och feministisk historia. Fortbildningsverksamheten omfattar egna medlemmar och bör vara öppen för icke medlemmar.

4. Medlemskap
Medlemskap beviljas utan särskild ansökan samtliga medlemmar i Feministiskt Initiativ, som är bosatta i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och Ystad. Medlemskap utan rösträtt för folkbokförda utanför Österlen (Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Ystad), men med förslagsrätt, medges efter ansökan, medlemmar i Feministiskt Initiativ.

5. Organisation
Föreningens verksamhet leds av en styrelse. Till samordningsgruppen knyts utskott, vilka har till uppgift att bereda främst politiska frågor och förelägga samordningsgruppen förslag till beslut angående dessa. För övriga ärenden kan vid behov inrättas arbetsgrupper för att uppnå en fungerande delegering av arbetet.

6. Föreningens styrelse
Föreningen styrelse väljs vid årsmötet. Styrelsen ska förutom ordförande bestå av minst fyra ordinarie ledamöter, samt två suppleanter. Hälften av styrelseledamöterna väljs för en tid av två år. Ordförande utses två år i taget och skall väljas särskilt av årsmötet. Styrelsen utser inom sig övriga funktioner, med möjlighet att fritt variera period för vilken funktionerna utses. Styrelsens sammansättning bör eftersträva att vara representativ för medlemsgruppen. Styrelsen sammanträder vid behov, men vid minst fyra tillfällen per år. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Föreningens styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal fastställs beslutet genom ordförandens utslagsröst. Föreningens styrelsesammanträden ska protokollföras och protokollen ska vara tillgängliga för medlemmarna.

7. Beslutsordning
Beslut i kommunpolitiska frågor fattas av medlemsmöte, på förslag som framlagts av styrelsen, politiska utskott eller arbetsgrupper. Beslut rörande en begränsande del av avdelningen (kommun, eller del av kommun) ska fattas i dialog med medlemmar i det aktuella området.

8. Årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Motion ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet. Kallelse till årsmöte ska skickas ut av styrelsen senast tre veckor före mötet och meddelas medlemmarna via e-post. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller annan fråga av väsentlig betydelse ska det anges i kallelsen. Verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan och budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmar på årsmötet. Extra årsmöte ska hållas då styrelsen finner påkallat eller minst 1/4 av medlemmarna så begär.

9. Räkenskapsår
Sektionens räkenskapsår följer kalenderåret, den l januari till och med den 31 december.

10. Firmatecknare samt konto
Sektionens firma tecknas av ordförande och kassör gemensamt. Föreningen har kontonummer.

11. Stadgeändring
För att ändra dessa stadgar, krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Förslag om ändring av stadgarna ska vara inlämnade senast tre veckor före årsmöte eller medlemsmöte, för att kunna meddelas samtliga medlemmar med bifogad kallelse till mötet.

12. Föreningens upplösning
Beslut om upplösning av föreningen ska fattas av årsmöte med 2/3 majoritet. I händelse av Föreningens upplösning ska dess tillgångar överföras till den nationella föreningen Feministiskt Initiativ.

Stäng meny