Valplattform i Sjöbo 2018

Kan vi göra Sjöbo till en jämställd och hållbar kommun utan diskriminering där alla kan färdas väl genom livet?

Feministiskt initiativ vill göra Sjöbo till en jämställd och hållbar kommun utan diskriminering. Vi vill värna demokratin så att kvinnor och män har samma makt att påverka samhället och sina egna liv. För oss är välfärd ett verktyg för att bygga ett demokratiskt samhälle fritt från diskriminering och våld. I kommunen avgörs välfärdens viktigaste frågor.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Ett jämställt Sjöbo utan diskriminering är ett attraktivt Sjöbo. Vare sig en föds här eller flyttar hit, kanske från terror och krig, ska möjligheten att fortsätta sitt liv vara samma. Att bygga en ny tillvaro i ett nytt samhälle kräver att vi som redan bor här aktivt delar med oss av vår kunskap och vårt nätverk om hur samhället fungerar. Det kräver att vi aktivt ger makt att påverka sitt eget liv och samhället i stort. Vi vill inkludera och ta till vara alla människors erfarenhet och kompetens för att fortsätta bygga vårt samhälle tillsammans.

MAKT & INFLYTANDE

Kommunstyrelse, kommunfullmäktige, nämnder och arbetsutskott ska vara jämställda. Ordförandeposter ska vara jämt fördelade mellan kvinnor och män.

Kommunen har i år anslutit sig till Skånes jämställdhetsstrategi. Det är en bra början på det stora förändringsarbete som behövs och som måste accelerera.

F! har kunskap och den politiska viljan som krävs. F! tar plats och trycker plattan i mattan.

EKONOMI SOM VERKTYG

Feministiskt initiativ vill ha ett budgetarbete med genusperspektiv. Får till exempel flickor och pojkar lika mycket pengar, utrymme, i förskolan, skolan, fritiden och inom kulturen? Vårt mål är omställning till ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg i det arbetet och ska göras med skarpa klimat -och miljömål samt social hänsyn.

LIV & ARBETSLIV

Sjöbo kommun som arbetsgivare ska vara en förebild i det jämställda arbetslivet. Lika lön ska garantera lika lön för likvärdigt arbete.

Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. Vi vill se en stegvis arbetstidsförkortning till att heltid innebär 30 timmar per vecka, med bibehållen lön. Alla anställda i kommunen kan då arbeta heltid och samtidigt hinna vara människa. Samtidigt kan fler få jobb.

F! vill att Sjöbo ska erbjuda boendeformer oavsett om du är låg- eller höginkomsttagare, vill bo på landet eller i tätorten, ensam eller många tillsammans. Till exempel har F! Sjöbo under våren aktivt tagit ställning för att Orebackens camping ska förbli helårsöppen och möjliggöra permanentboende.

HÅLLBAR & JÄMSTÄLLD SKOLA

Vi vill satsa i början i förskola och skola för att ge alla barn bästa förutsättningarna att nå sin fulla potential. En jämställd, ambitiös och högkvalitativ skola ska vara ett argument för att leva i och flytta till Sjöbo kommun. Flickor och pojkar ska ges samma möjligheter och bemötas jämställt. Målet är att alla skolor i kommunen ska vara jämställdhetsmärkta HBTQ-certifierade.

Vi har redan under mandatperioden 2015-2018 utformat en skolpolitik tillsammans med V och Mp som fokuserar på lärarnas kompetens, samarbete med andra kommuner, mer kringpersonal i skolan och bättre förutsättningar för ungdomar på fritiden.

MÄNSKLIG SÄKERHET

Statistiken talar ett tydligt språk: varje år utsätts 30 kvinnor i Sjöbo kommun för våld inomhus av en närstående. Vi vill ge kvinnojouren säker långsiktig finansiering med skyddade boenden för sydöstra Skånes kommuner.

KLIMAT, MAT & VATTEN

Sjöbo ska inom tio år bli modellområde för hållbar utveckling och integrera de globala målen i verksamheten och medborgarnas vardag. Sjöbos gröna näringsföretag är många och vi vill verka för att ge dessa företag bästa förutsättningar för att sälja närproducerade livsmedel av hög kvalitet. Kommunens kök ska handla och servera lokal mat, prioritera ekologiskt, vegetabilisk kost ska vara en norm. Sjöbo ska erbjuda ett dricksvatten av hög kvalitet som livsmedel och till rekreation.

AVGASFRI & AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK

En levande landsbygd ska vara tillgänglig för alla och då behövs väl fungerande kollektivtrafik mellan byarna, pendelpunkter och tätorten. Vår lösning är elbussar som drivs av lokalproducerad solel. Vi vill också investera i solceller på kommunens alla fastigheter.

Sjöbo är en av de sista kommunerna i landet att anta ett miljöprogram och att verka för 100 % fossilfri energi och fossilfria transporter. Därför behöver Sjöbo med all kraft snabba på hållbarhetsarbetet. För det krävs kunskap och viljan att prioritera och accelerera miljö- och hållbarhetsarbetet i kommunen och tillsammans med våra grannkommuner. Vi har kunskapen, modet och kraften.

DJURPOLITIK

F! vill verka för ett samhälle där man belyser maktstrukturer och motverkar dessa. Detta inkluderar både människor och djur. I dagens samhälle sätts djurens naturliga beteende ofta i konflikt med vinstintressen. Vi vill jobba för ett samhälle där djur behandlas med respekt.

KULTUR & DEMOKRATI

Feministiskt initiativs mål är att Sjöbo ska ha en målmedveten kulturstrategi som möjliggör för invånare och besökare att ta del av och uttrycka kultur av stor mångfald. Sjöbo ska vara ett självklart kulturellt centrum om fyra år. Kulturskolan ska vara tillgänglig för alla och samverkan med ideella kulturföreningar stärkas. Vi vill vidareutveckla bibliotek och konsthallar som mötesplatser och självklara träffpunkter i tätort och byar. Kultur är samhällets kitt, det tar avstamp i kulturarv och gör att vi vågar se framtiden.

Kan vi göra allt det här? Ja genom att omfördela våra gemensamma resurser och investera i en jämställd och hållbar framtid tillsammans. Med kärleken som drivkraft. Klart vi kan!

FÖRSTA MANDATPERIODEN MED F! SJÖBO

Valresultatet 2014: 232 Sjöbobor röstade på F! i valet till riksdag, 140 röstade på F! i kommunvalet. Det fattades ynka 29 röster för att få ett mandat i kommunfullmäktige, och då startade vi F! Sjöbo bara några veckor innan valet. Förtroendet har vi förvaltat sedan dess vi genom att aktivt följa politiken, besöka kommunens verksamhet, bedriva folkbildningsarbete och aktivism samt debattera aktuella frågor.

Ladda hem Valplattformen här (pdf)!