Det här vill vi…

…Vision 2030

Remissvar på Simrishamns kommuns förslag (2012) till Vision 2040

Simrishamn växer!

Simrishamns kommun växer befolkningsmässigt.
Här finns utrymme, utbildning, jobb, kulturutbud och social service som gör det möjligt för unga kvinnor och män att stanna på orten. De som väljer att flytta återvänder efter några år.

Simrishamns kommun växer genom ökat ansvar.
Miljö- och klimatproblem möts med medvetenhet och kreativitet. Österlens unika natur skyddas från exploatering.

Simrishamn växer i betydelse som förebild.
Genom ett systematiskt och långsiktigt hållbart Jämställdhetsarbete inom kommunens alla delar uppfylls kraven i den Europeiska Deklarationen För Jämställdhet (CEMR) och de nationella jämställdhetsmålen.

Läs hela Vision 2030 här!

Simrishamns kommun är historisk
För fyra år sedan blev Feministiskt initiativ som första feministiska parti i världen parlamentariskt representerade – i Simrishamns kommun! Feministiskt initiativ har hunnit med mycket under fyra år. Och nu lägger vi i nästa växel och vässar vår hållbara politik som tar sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter, antidiskriminering och global solidaritet. Därför är Feministiskt initiativ rasisternas mest aktiva motståndare.

Politik handlar om livet
Genom en kraftfull utveckling av medborgarsamtalet blir vi alla mer delaktiga och kan tydligt vara med och forma våra liv. Feministiskt initiativ ser välfärden som ett verktyg för att bygga ett demokratiskt samhälle fritt från diskriminering, våld och exploatering.

Simrishamns kommun ska få växa
Låt vår kommun växa med byn som bas. I byarna ska det finnas tillgång till kommunikation, skola, bibliotek, vård och omsorg. Kulturen utgör en motor i hela samhällsutvecklingen. De politiska målen för detta bör styra hur vi fördelar pengarna. Pengarna ska inte styra oss. Feministiskt initiativ vill ha ett långsiktigt budgetarbete.

Vi för in en ny dimension i politiken
Feministiskt initiativ vidgar demokratin med en genomgripande politik mot alla former av diskriminering. Vi är den öppna handen som är redo att samla de växande rörelser som vill ha jämlikhet, jämställdhet, tillgänglighet och social rättvisa.

 

Österlen overground – med byarna som bas
Vårt lokala valmanifest

Hållbarhetslinjen
Vi ska vara ledande i arbetet för en omställning till ett hållbart jordbruk, använda förnyelsebara energikällor och säkerställa vattenförsörjningen. Vi ska öka vår andel av lokalproducerad, ekologisk och näringsriktig mat i verksamheterna.

Kulturlinjen
Fi Österlen vill bygga ett kulturhus med plats för samtida konst och Simrishamns unika samlingar och kulturarv. Vi ökar anslagen för kommunens kultur- och föreningsliv. Vi ska återställa alla filialbibliotek.

Demokratilinjen
Etablera byhus som plats för medborgardialog och möten. Öka insynen i kommunens arbete genom exempelvis transparent budgetarbete och möjliggör websändning av alla kommunfullmäktigemöten.

Jämställdhetslinjen
Kommunen ska ha en jämställdhetsstrateg som arbetar långsiktigt med att uppfylla de nationella jämställdhetsmålen: nolltolerans mot mäns våld mot kvinnor, jämn representation, rättvisa löner och pensioner samt delat ansvar i föräldraskapet.

Utbildningslinjen
Bevara byskolorna – de är avgörande för en levande kommun. Vi ska etablera högskoleutbildningar och förlägga vuxenutbildning och SFI (Svenska för invandrare) i kommunen.

Kommunikationslinjen
Cykelvägar ska byggas mellan alla byar. Alla hushåll ska ha tillgång till fibernät. Utveckla möjligheterna att åka kollektivt mellan byarna.

Omsorgslinjen
Äldreboenden ska vara flera mindre enheter och en del av byarnas gemenskap. Öka sociala investeringar för barn och unga. Etablera verksamhet för rådgivning och kvinnojour.

Arbetslinjen
Kommunen som arbetsgivare ska korta arbetstiden från 40 till 35 timmars arbetsvecka, med slutmålet 30 timmar. Utveckla Företagscentrum och satsa på kulturella och kreativa näringar.

Bostadslinjen
Öka och stimulera det visionära, nyskapande och ekologiska bostadsbyggandet. Vi ska garantera unga människor, ensamhushåll, ensamstående föräldrar och nyanlända rätt till en bra bostad till rimlig kostnad.

Solidaritetslinjen
Utveckla flyktingmottagningen och strukturen för ett välfungerande integrationsarbete. Nolltolerans mot hemlöshet.