Skydda kommunens vatten

  • Inläggskategori:Aktuellt

Interpellation till ordförande i Samhällsplaneringsnämnden

Ang. dricksvatten och skydd för vattentäkter

I januari 2021 lanserade EU sitt nya dricksvattendirektiv. Det ska införas i svensk lag inom 2 år. En utredning är tillsatt om hur det ska gå till, och förslag därifrån kommer i oktober.

I dag saknas skydd för 76,5% av våra egna vattentäkter och de få skyddsföreskrifter som finns är inte uppdaterade sedan 1970 talet.
(En jämförelse med t ex Ystad som har ett 100% skydd, Tomelilla 89;9% skydd 2019 samtliga uppgifter hämtade från Kolada)

Dåligt skydd gör samhället sårbart när det gäller extrema händelser som skyfall och torka. Längre odlingsperioder, andra grödor och andra och fler kemikalier är dessutom att vänta.

Vårt grundvatten har enligt Kolada minskat både när det gäller god kemisk status och kvantitativ status; från 93,3% år 2016 till 86,7% år 2020, vilket är mycket oroande.

För att skydda vårt dricksvatten är beteendeförändringar när det gäller användningen ett måste. Att förlita sig på köp av leveranser från grannkommuner är ingen långsiktig lösning.

Mot bakgrund av ovanstående har jag följande frågor:

– Hur informeras invånarna om nödvändigheten av sparande när det gäller dricksvattnet?

– Är differentierade VA taxor, i syfte att få ned förbrukningen, någonting som diskuteras?

– Hur ser skyddet för vattentäkterna ut idag jämfört med 2017?

– Vilka diskussioner och åtgärder planeras för att stärka skyddet?

– Hur ser beredskapen ut t ex när det gäller nöd eller reservvatten?

 Simrishamn den 16 augusti 2021

Ingmarie Jacobsen, ledamot i Kommunfullmäktige, Feministiskt initiativ