Frågor om jämställd fysisk planering

INTERPERLLATION ang. samarbetet för att ta fram en vägledning för fysisk jämställd planering.

Sedan 20 år tillbaka har Simrishamns kommun, tillsammans med Eslöv och Lomma, samarbetat med Länsstyrelsen i Skåne för att ta fram en vägledning för fysisk jämställd planering. Exempel på verktyg som tagits fram är checklistor, könsuppdelad statistik och nödvändiga förändringar av samrådsförfaranden mm, med syfte att nå både kvinnor, män, flickor och pojkar.

Mot bakgrund av att satsningen nu pågått under en längre tid vill jag ställa följande frågor till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande:

– Är satsningen på vägledningen för fysisk jämställd planering något som är välkänt och inarbetat i SBN:s arbete?
– Anser SBN:s ordförande att jämställdheten i samhällsplaneringen kontinuerligt beaktas inom nämndens samtliga verksamhetsområden?
– Finns det någon plan för hur arbetet ska bedrivas framåt?
– Finns någon sammanställning när det gäller resultatet av det hittills 20 åriga samarbetet?
– Vilka har varit och är Simrishamns kommuns representanter i samarbetet?

Simrishamn den 10 februari 2020
Ingmarie Jacobsen
Feministiskt initiativ

Stäng meny