För vem eller vilka bygger vi?

  • Inläggskategori:Aktuellt / Rapport

Bra samhällsutveckling kräver ett brett spektra av förarbete och därmed kunskap.
Ha koll på mycket t ex:,demografin ( Simrishamn har en av landets andel äldre)vart finns infrastrukturen utbyggd, antal ensamhushåll ( här toppar Simrishamn,bara Lund har fler)
Medianinkomst ( Simrishamn har låg)
Befolkningsutvecklingen beräknas enligt beställd statistik från kommunen minska över 2000 personer fram till 2040.

En fråga som vi ställde var även om nämndsmålet att prioritera permanentboende även innefattar kvinnor o män som redan bott här i generationer i ett 20 tal år eller kom i går oavsett anledning? Alla varken vill eller har ekonomiska möjligheter att bo kustnära.

Vi har ett bostadsförsörjningsprogram som fastställer att behovet är störst av mindre hyresrätter med rimliga prisnivåer.

Nog om detta,,vi avstod att rösta när det gällde prioriteringsordningen av bostäder- hotell- semesterlägenheter eftersom vi helt enkelt inte fick ange det mest påtagliga nämligen vattensituationen (inkl underhållet)i kommunen som orsak.

Vi har vid ett flertal ärenden när det gäller planer sagt nej p g a ovanstående samt att inte bebyggelsestrategin följs.

Ett annat bekymmer när det gäller exploateringar är när kommunen väljer att sälja jordbruksmark. Vi anser att denna resurs borde användas ytterst sparsamt,för att inte säga undvikas helt om så är möjligt.
Dessutom borde det vi varje sådant tillfälle alltid kollats noga om annan mark finns för ändamålet.

Markanvisningstävlingen i Mellby avgjord,ett planarbete vi sagt nej till mycket p g a VA men även att det byggs jordbruksmark( fruktodling)

HÄR ÄR VÅR SKRIFTLIGA RESERVATION:

”Vi anser att en policy för exploatering av jordbruksmark/ fruktodling som följer Miljöbalkens intentioner i kapitel 3 paragraf 4 är av stor vikt.
Detta innebär att annan kommunal mark som inte är jordbruksmark undersöks INNAN jordbruksmark exploateras.

Detta tillsammans med den rådande VA situationen i kommunen är två viktiga anledningar till vårt avslag.”

Till sist vill jag informerar er om ett svar jag önskade komplettera när det gällde ett medborgarförslag.

Simrishamns ungdomar önskar göra något för att motverka den globala uppvärmningen, informera allmänheten om det hållbara. De ville att Simrishamns kommun blir en miljömedveten kommun som de känner stolthet över.

Jag önskade några raders tillägg på svaret:

”Att få ungdomar delaktiga är ett mycket viktigt instrument som skapar positivt engagemang,ansvar och bidrar till en demokratisk viktig process. En aktiv dialog med kommunens ungdomar möter dessutom alla de tre utmaningarna DEMOKRATI-DEMOGRAFI-GEOGRAFI

Tack för just ert bidrag!”

Det blev NEJ från hela övriga nämnden till vårt förslag på tillägg.

Hur kunde nämnden missa en sådan chans, att en enad nämnd verkligen uppskattar sådana medborgarförslag på ett tydligare sätt. Dessutom diskuteras miljön i stort sett aldrig i nämnden vilket kanske var anledningen till detta kompakta motstånd.
Det finns anledning till oro när kommunens politiker agerar som ovan.

Med vänlig hälsning
Ingmarie Jacobsen ledamot för Fi Samhällsbyggnadsnämnden Simrishamn