Skrivelse till Kommunstyrelsen i Simrishamn ang ensamkommande ungdomar

Ang. politiska riktlinjer gällande möjligheten för asylsökande ensamkommande ungdomar över 18 år att stanna kvar i kommunen.

Vid Kommunfullmäktiges möte måndagen den 30 oktober 2017 besvarade socialnämndens ordförande två enkla frågor som på olika sätt gällde möjligheten för asylsökande ensamkommande ungdomar över 18 år att stanna kvar i kommunen. Även vid allmänhetens frågestund var frågan uppe.

Bland de ideella krafter som engagerat sig de ungdomar som finns i kommunen, och även bland de professionella personer som möter ungdomarna, främst i skolan, finns en oro över den rådande situationen. Flera unga vill stanna men blir förflyttade efter 18-årsdagen. Skolan avbryts, kontaknätet försvinner, tryggheten sopas bort. Det här är inget unikt för Simrishamns kommun utan gäller runt om i hela landet.

För att i viss mån lindra effekterna av den lagstiftning och de regelverk som idag finns, och som brutalt avbryter åtgärder vid 18-årsdagen, har Regeringen avsatt pengar till kommunerna för att kompensera för frivilliga avsteg från rutinerna. För att göra dessa frivilliga åtaganden tar nu flera kommuner politiska beslut, på en nivå motsvarande Kommunstyrelsen. Det är också vad SKL rekommenderar. Besluten i enskilda ärenden kan sedan delegeras till tjänsteperson men det förutsätter att de politiska riktlinjerna är tydliga, menar SKL.

Flera kommuner har alltså utarbetat och antagit politiska riktlinjer i enlighet med de intentioner som finns i regeringens beslut om särskilda pengar till kommunerna. Mitt förslag är att även Simrishamns kommun skyndsamt gör detta.

Simrishamn den 31 oktober 2017

Gudrun Schyman

Ledamot i Kommunstyrelsen för Feministiskt initiativ