Rapport från Samhällsbyggnadsnämnden 19/10 2017

Ett ovanligt kort nämndsmöte under fem timmar för ovanlighetens skull.
Det var många planärenden som behandlades eftersom vi nu har en översiktsplan att förhålla oss till. Flera avslag eftersom planerna inte överensstämde med översiktsplanens bebyggelsestrategi,ej eller med VA planen.
Detta möter alltid på patrull hos moderaterna,vilket är konstigt eftersom flera från partiet var med när arbetet med den nya översiktsplanen gjordes och även framhöll dess kvalité vilket vi även påpekade……

En glädjande nyhet var att planerna nu i mycket större utsträckning har med VA frågor och utlåtande från just den enheten.

Länsstyrelsen efterfrågar även jämställdhet i fysisk planering och där ska det tydligen finnas en checklista som används antagen av KF. Vi ska givetvis ta reda på vad denna checklista innehåller och följa upp inför kommande ärenden.

Dessvärre har ingenting av det som nämnden beslutat i fråga om jämställdhet vid samråd/planering gjorts när det gäller Sjöfartsstråket vilket skulle utgöra själva pilotprojektet,tjänstepersonen som håller i det visste absolut ingenting om detta.

Barnbokslut presenterades vilket är mycket glädjande,här finns en outnyttjad resurs nämligen barn och ungas tankar och åsikter när det gäller samhällsbyggandet som nu kommer att ges ett större utrymme i o m utbildad och ansvarig tjänsteperson.

Vi hade en reservation ang beslutet att strunta i den av KF tagna policyn när det gäller kommunens tomtkö.
Har vi en policy som säger att kommunens tomter ska erbjudas till privatpersoner så anser vi att denna policy ska följas.

En utmärkt och intressant information om arbetet med de nästan 4000 vägar som saknar namn gavs,där vikten av samråd även riktade sådana belystes flera gånger.

Vid pennan Ingmarie Jacobsen för Fi i samhällsbyggnadsnämnden