Rapport från Samhällsbyggnadsnämnden – Valvindar stoppar byggande!

  • Inläggskategori:Rapport

I gårdagens YA kan vi läsa om att planerad bebyggelse på Östra Planteringen i Simrishamn nu stoppats. Det är dels en insändare från ett antal erfarna arkitekter och dels en nyhetsartikel som behandlar samhällsbyggnadsnämndens (SBN) beslut.
Arkitekterna skriver att de protesterar mot ”ett nytt förslag som strider mot riktlinjerna i översiktsplanen” och menar att ”höghus på ett brutalt sätt suddar ut Simrishamns siluett” och att ”exploatera området med sexvåningshus vore förödande”.
Fakta i målet är följande: förslaget är inte nytt, det strider inte mot översiktsplanen och det handlar om trevåningshus.
Bakgrunden är bostadsbrist. Vi behöver fler bostäder om vi ska få inflyttning. Detta är alla överens om. För att vi ska kunna planera för ett långsiktigt hållbart byggande har vi en Översiktsplan (ÖP). Den har tagit flera år att ta fram och processen har infattat både medborgardialogor och utställningar och överklaganden. ÖP:n blev lagligt gällande så sent som mars 2017. Byggande genom förtätning är det som förespråkas. Kommunen har också antagit en Bebyggelsestrategi där det bl.a. står: ”Vi ska bedriva en medveten utbyggnadsstrategi genom att samla, förtäta och utveckla bybyggelsen, och de offentliga rummen, i de större tätorterna.”
Planerna för Östra Planteringen har processats under flera år. Beslut har bl.a. fattats i Kommunstyrelsen där också flera av de personer som sitter i presidiet för Samhällsbyggnadsnämnden också ingår. Därför är det inte med sanningen överensstämmande när nämnden nu försvarar och förklarar sin omsvängning i ärendet med att ”Kanske har processen gått lite väl snabbt”. Första gången ärendet var upp i KS var år 2012 och i Samhällsbyggnadsnämnden år 2015. I en Samrådsredogörelse (SBN 2015/823) görs bedömningen ”SBN anser i en samlad bedömning har tagit erforderliga hänsyn till inkomna yttranden och sammanvägt dessa i en helhetsbedömning mellan olika allmänna och enskilda intressen.” I handlingarna till det aktuella nämndsmötet var beslutsförslaget att kommunen skulle gå vidare med planerna med den ändringen att högsta byggnadshöjd skulle motsvara tre (3) våningar med möjlighet till inredd vind.
Under sittande möte ändrar alltså alla (andra) partier uppfattning och menar tydligen att eftersom det är kommunstyrelsen som fattat beslut i ärendet tidigare har man fria händer att avbryta det. Det är ett märkligt resonemang eftersom flera av ledamöterna i SBN också har plats i Kommunstyrelsen och alltså varit med och fattat beslut om byggande.
Jag reserverade mig mot nämndens beslutet eftersom vi i Feministiskt initiativ dels anser att vi ska följa den ÖP vi tagit och dels för att vi behöver bostäder. Det är dessutom ett enormt resursslöseri att låta anställda arbeta i åratal med ett projekt som sedan avbryts så fort det visar sig en sent påkommen, dessutom på felaktiga grunder, opinionsyttring. Det är lätt att tro att det redan blåser valvindar och det gynnas inte bostadsbyggandet av.
Ingmarie Jacobsen, Feministiskt initiativ