RAPPORT FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE I SIMRISHAMN DEN 29 MAJ 2017

  • Inläggskategori:Rapport

SIMRISHAMNS KOMMUN –

RAPPORT FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE DEN 29 MAJ 2017

KF-mötet den 29 maj bjöd på några intressanta diskussioner. Det gällde barnbokslutet, personalbokslutet och det gällde en motion från Vänsterpartiet om avskaffande av kommunstyrelsens mäktiga arbetsutskott.

Barnbokslutet har vi/F! synpunkter på . Den allvarligaste var att hela det avsnitt som samhällsbyggnadsnämnden skrivit inte var med.
Det fanns i princip bara nämnt hur de arbetat med barnrättsfrågorna inom Socialnämndens och Barn- och Utbildningsnämndens verksamheter. Eftersom Samhällsbyggnadsnämnden skrivit en mycket intressant rapport om sin egen verksamhet sett ur sitt eget perspektiv, ville vi ha med det och begärde att bokslutet skulle återremitteras för komplettering. Men inga fler ville det.

 

Personalbokslutet visade upp samma mönster som andra kommuner: ökande antal otrygga anställningar, ökande sjukskrivningstal för kvinnor, att chefer inom kvinnodominerat område har betydligt fler under sig än männen och att kommunen kommer att få svårt att nyrekrytera, trots det stolta målet att bli Skånes mest attraktiva arbetsgivare. Vi/F! tog upp förslag på hur det skulle kunna gå till; trygga heltidstjänster med lön som det går att leva på, förkortat arbetstid med bibehållen lön (flera kommuner satsar på detta för att bl.a. kunna rekrytera socialsekreterare) och ett jämnare ansvar för chefer inom kvinnodominerat resp. mansdominerat område. Frågor som måste återkomma i budgetberedningen, för avsätter vi inga resurser så blir det heller inga förändringar! 

Vänsterpartiet föreslog i sin motion  att kommunstyrelsens arbetsutskott läggs ner. Motionen fick avslag. F! och V röstade bifall till motionen. Kommunstyrelsens arbetsutskott består av 5 män (ersättarna får inte delta i möten). Ledamöterna i KsAU kombineras med andra ordförandeansvar i kommunfullmäktige i kommunstyrelsen och i en betydande nämnd som samhällsbyggnadsnämnden. Denna maktkoncentration ifrågasätts starkt. En ny ändring i kommunallagen trädde i kraft den 1:a feb. 2014 som innebar att KF är ett rättsstyrt organ. Det ger möjlighet att KF självständigt kan bestämma om dagordningen. Det är demokratiskt framsteg. Förslaget från V och F! att bilda en parlamentarisk arbetsgrupp med alla partier för en mer demokratisk organisering av kommunens beslutsrum för nästa mandatperiod – fick avslag. Argumentet framfördes att den nya majoriteten, efter valet, får genomföra förändringarna.
Vi oroar oss för att samma organisering kvarstår för att en ny majoritet ska kunna kontrollera och behålla makten.

 F! Österlen den 30 maj 2017,  Jacques Öhlund vid tangenterna
Kommunfullmäktige (ers.)
Byggnadsnämnden (ers.)