Artikel YA om heder

  • Inläggskategori:Debatt

Ystad allehanda den 7 april

Feministiskt initiativ är ett parti som driver politik för att främja en vardag fri från våld. Det innebär bland annat att förtryck och våld i namn av heder är något som vi aldrig kan acceptera. Där är vi ense med liberalerna (YA den 3 april).

För oss är det självklart att allt våld måste förebyggas och bekämpas, oavsett vilket uttalat motiv förövaren har. Frihet från våld och rätten att bestämma över sin egen kropp är grundläggande mänskliga rättigheter som måste säkras.

Det är bra att L poängterar hur viktigt det är att de olika aktörerna runt barn och familjer samarbetar, något som vi menar är grundläggande. Att flickor inte ska bo med vuxna män kan tyckas självklart men frågan är mer komplicerad än så. Det kan t.ex. finnas barn i familjen, vem av föräldrarna ska de bo med? Om mannen är strax över 18 år och flickan är strax under, var drar vi gränsen? Dock är det viktigt att socialtjänsten får stöd i lagstiftningen för att agera för flickors skydd så vi ser fram emot en lagändring där gifta barn räknas som ensamkommande barn och att äktenskapet upplöses. Dock att utgå från att alla flickor och pojkar från vissa länder tvingas in i äktenskap är problematiskt, för så är det givetvis inte.

Det är viktigt att vi nyanserar frågorna runt våld och förtryck i namn av heder så att de insatser vi gör blir till gagn för dem som behöver stödet. Feministiskt initiativ har så länge vi funnits arbetat med frågan och vi har även många medlemmar med egna erfarenheter av våld i namn av heder som drivit på så vi har fått en bra politik runt detta. På det nationella planet verkar vi för att begreppet ”närstående” i kriterierna för brottsrubriceringarna grov fridskränkning/kvinnofridskränkning, ska inkludera släktingar och andra personer i den utsattas nätverk.

Det är även otroligt viktigt att kommunerna utformar riktlinjer för arbete med barn och unga som utsätts för våld och förtryck i namn av heder och att personal som kommer i kontakt med dessa barn och ungdomar erbjuds adekvat utbildning med ett tydligt antirasistiskt och normkritiskt perspektiv.

Vi lyfter även fram grupper som vanligtvis osynliggörs när det gäller våld i hederns namn och det är homo och bi-sexuella, transpersoner, queera, intersexuella och asexuella ungdomar. Även pojkar och män utsätts för våld i namn av heder genom att de tvingas delta i förtrycket, och även de tvingas ibland till äktenskap av sina släktingar. Det är grupper som också behöver stöd. Att fördjupa och nyansera diskussionen behövs så vi kan arbeta tillsammans och förebyggande.

Margarethe Müntzing

F! Skåne/Österlen