Pojkars och mäns mående i fokus

Det är av oerhörd betydelse för kvinnors och mäns levnadsvillkor hur kommuner

utformar sina verksamheter och hur de agerar som arbetsgivare. Att kommunen

måste satsa på särskilda åtgärder som rör jämställdhetsutveckling,

jämställdhetsintegrering och området mäns våld mot kvinnor tycker nog de flesta av

oss är självklart.

Men trots att mäns delaktighet är avgörande för ett förverkligande av

jämställdhetsmålen så vet vi, och det visar även forskning, att män har varit

frånvarande i mycket av det jämställdhetspolitiska arbetet och vi vet också att

jämställdhetsarbetet i hög grad har drivits av kvinnoorganisationer eller av enskilda

kvinnor.

Ojämställdhet är ett resultat av normer och strukturer som upprätthålls av både

kvinnor och män. Alltså måste ett jämställdhetsarbete inkludera även män. Men – det

har hittills saknats ett samlat strategiskt arbete som omfattar män och pojkar som

målgrupp i många av våra skånska kommuner. I Simrishamn sa alla utom Fi nej till

möjligheten att söka pengar från SKL för att fokusera på pojkars och mäns del i detta

med motiveringen att arbetet redan görs inom ramen för det pågående

jämställdhetsarbetet. Min fråga blir då osökt: Hur då?

 Vi i Fi får ibland höra, från folk som inte vet bättre, att vi inte bryr oss om pojkars

och mäns mående. Inget kan vara mer fel. Visst har män som grupp privilegier i vårt

samhälle men vi ser även att de destruktiva maskulinitetsnormerna som pojkar växer

upp i har negativa konsekvenser för dem själva vilket tar sig uttryck i form av ohälsa

och ökad dödlighet. Dessutom resulterar påverkan av maskulinitetsnormer mäns

våld mot kvinnor. Män är även de som löper störst risk att råka ut för våld, utfört av

andra män, i krig som i fred. Allt detta är inget hittepå, det finns statistik och

forskning som visar detta. Män lever generellt kortare liv än kvinnor och de har

svårare att söka hjälp då de mår dåligt, fysiskt och psykiskt. Därför menar vi att det är

så oerhört viktigt att höja kunskapen om maskulinitetsnormers negativa

konsekvenser i all kommunal verksamhet. Småpojkar som slåss, äldre pojkar som

kallar sina tjejkompisar för hora, män som våldtar och slår, så ser det ut även i

Simrishamn och vill vi bruka allvar med att få ett slut på detta och öka pojkars och

mäns delaktighet i jämställdhetsarbetet så måste vi ge de här frågorna fokus. Med

eller utan medel från SKL.

 

Av Margarethe Müntzing ur Ystad Allehanda Torsdag 2 juni 2016

Stäng meny