När feministerna tar plats

  • Inläggskategori:Debatt

En explorativ fallstudie av ett feministiskt partis inträde i en svensk kommun!

År 2010 var det första gången ett ideologiskt självständigt feministiskt parti tog plats i en representativ församling i Sverige. Trots att händelsen var historisk har det inte undersökts vilken betydelse inträdet har haft. Den här studien undersöker därför vad som händer när ett feministiskt parti träder in i en representativ församling. Studiens syfte är tudelat. Studien ämnar att undersöka hur de etablerade partierna bemöter det nya feministiska partiet. Studien ämnar även att ta reda på huruvida det feministiska partiet har någon påverkan på jämställdhetsarbetet i kommunen. Detta undersöks genom att applicera statsvetenskaplig och feministisk teori som tillsammans syftar till att förklara händelseförloppet i Simrishamn. Studien är en explorativ fallstudie med kombinerad kvantitativ och kvalitativ metod där informantintervjuer med kommunpolitiker står i fokus tillsammans med en kvantitativ innehållsanalys över kommunfullmäktiges sammanträden 2006-2014. Studiens resultat visar att de etablerade partierna anammat en avvisande strategi gentemot Fi. Resultatet visar även på hur normer kring kön, makt och politik påverkat Fis handlingsutrymme och möjligheterna för Fis företrädare att ta plats i fullmäktige. Resultaten knyts i slutsatserna till en diskussion om feministisk organisering. Studien bör ses som en förstudie till vidare forskning om Fi med ett större antal kommuner.

Nyckelord: Jämställdhet, Feministiskt initiativ, Simrishamns kommun, nya politiska partier, nisch partier, PSO, feministisk organisering, kön, performativitet.

Läs hela Kandidatuppsats Från Statsvetenskap Vårterminen 2015

Av: Åsa Corneliusson

När Feministerna Tar Plats

IMG_2326