Rapport från Samhällsbyggnadsnämnden 2016-01-11 & 2016-01-25

 • Inläggskategori:Rapport

I. Årsbokslutet 2015

Vi i F! vill att årsboksluten ska framställas så att nämndsmålen kopplas ihop med resultaten. Vi måste få en rejäl förbättring av analysen och läsbarheten. Eftersom årsboksluten följer en gemensam mall i kommunen har ordförande för nämnden Carl-Göran Svensson påpekat att det kan inte bli ett yrkande som ställs i SBN. Kanske då en motion vore lämpligast till KF för kommande räkenskapsår.

Vårt underlag för en motion för kommande årsbokslut utgick med ett krav för bättre läsbarhet och uppföljning av verksamhetsmålen i årsboksluten:

 1. Mäta nämndsmålen och uppnådda resultat – koppla målen mot resultaten Verksamhetsberättelsen kan ligga som bilaga
 2. Placera organisationsdiagrammet i början: Vilka förbindelser har samhällsbyggnadsförvaltningen för relationer med andra nämnder och i vilka ärenden: Myndighetsnämnden, Kommunstyrelsen och övriga nämnder i ett samarbetsperspektiv, ex: skolor, barnomsorgen, äldreomsorgen, kultur och fritid, etc
 3. Specifika områden som behöver redovisas för sig själva
  • Miljöbokslut
  • VA-planen
  • Arkitektur och kulturmiljöer
  • Hav och kustplanen inkl. hamnplaner
  • Samarbetsprojekt med andra nämnder
 4. Intern kontrollplan
 5. Analys av årsredovisningen
  • Viktiga punkter för framtiden i punkt 2: jämförelsen mellan mål och resultat
  • Måluppföljning/svagheter – hot
  • Styrkor och möjligheter

II. En stor satsning

Ö-borgens koncern från Öckerö är nu majoritetsägare i Simrishamns Varv AB.
De kommer med en stor satsning för att varvet i Simrishamn kan ta emot båtar upp till 70 meter långa. Det innebär ett nytt arrendeavtal vid slipen och köp av fastigheter från kommunen, för att varvets verksamhet kan utvecklas söderut på hamn- och industriområdet.

Det som vi kommer att följa upp är hela vatten- och avloppskomplexet med ständigt krav på information om miljöhanteringen i hamnen.
En annan mycket viktig uppföljning från oss i SBN, är lärlings- och vuxenutbildningen som Ö-borgen ställer som krav i sin implementering i Simrishamn. Det är en bidragande faktor för att jämställdhet kan byggas ut i en så mansdominerande verksamhet. Nu gäller det att en jämställdhetsplan utarbetas och att en sådan plan krävs av varvet och leverantörerna.

III. En ny ledning på Samhjällsbyggnadsförvaltningen

Som ledamöter i Samhällsbyggnadsnämnden önskar vi ett möte med Bengt Persson , den nya Samhällsbyggnadschefen för att diskutera om frågor som vi har på vårat bord, bl.a.:

 • Miljöfrågor med dagvattensavringningar, vattentäkter
 • Översiktsplanens miljö- och jämställdhetsprioriteringar.
 • Hamnutvecklingsplanerna
 • Bostadsbyggande och hur prioriteringar görs för nyanlända, ensamstående familjer, äldre och funktionsnedsatta personer
 • Medborgardialogens krav på det goda samtalet utifrån Översiktplanen som ska inkludera detaljplaner och bygglov
 • Personalresurser

Jacques Öhlund, ordinarie ledamot
Ingmarie Jacobsen, ersättare
ingmarie_jacques_web