Rapport från Sjöbo kommunfullmäktige 2015-11-25

I korthet:
”JA till ny kommunikationspolicy NEJ till medborgarförslag”
”Debatt om SD-motion om att räkna på vad invandringen kostar. V påpekade att det tar 25 år för infödda att komma i arbete”

Punkt för punkt
1. Simhallsbyggnationen är bara en vecka försenad. Det blir en bred 25-metersbassäng och en rehab-bassäng med tempererat vatten. Invigning 27-28 augusti 2016. 90 timmar kommer anläggningen vara öppen i veckan, varav 58 timmar för allmänheten. Betalar man med bankkort går man in för halva priset. 5 personer anställs att sköta entré, kiosk, städning och aktiviteter.

2. Marie Nordgren redogjorde för kommunens kommunikationspolicy. Kommunikationen med medborgarna kommer att öka och genom fler kanaler. Sjöbo kommun ska uppfattas som en kommunikativ kommun. Måler är att uppmuntra kommunikation mellan medborgare, kommunanställda och politiker, ge insyn i och ökad kunskap om den kommunala verksamheten, skapa gott internt medarbetarskap, stärka varumärket och initiera kontakt med media. Extern kommunikation ska stödja den demokratiska processen och stimulera ett engagemang för kommunen, samhället och politiken. Kommunikationen ska bl.a. vara offensiv.

3. Taxor och avgifter till förskola och fritid. Ingen debatt.

4. Taxor avgifter för vård och omsorg. S, V och Mp yrkade att sänka avgift för korttidsboende och ledsagande. SD yrkar på oförändrade taxor. KS förslag baseras på omvärldsanalys dvs vad de andra kommuner har.

5. Revidering av lokala föreskrifter att skydda människors hälsa och miljö. Ingen debatt. Börjar gälla januari 2016.

6. Lokaltidningen ska användas för att annonsera kommunfullmäktigemöten.

7. Gert Ask (SD) vill ha siffrorna för invandringar. Lukas (V) är starkt emot att dela in i ”lönsamma” och ”icke lönsamma”. Sandvikens kommun har gjort en sådan beräkning. Det tar 9 år för invandrare att komma i sysselsättning, det tar 25 år innan svenskar kommer i sysselsättning. SD:s motion avslås av KS. Sjöbopartiet avstår i voteringen. SD reserverade sig.

8. SD:s motion om medborgarförslag. Mariana Ramelius (SD) debatterar finns behov eftersom representativ demokrati inte är bra i sakfrågor och alla inte kan ta direktkontakt med tjänstemän eller politiker. KS förslag var att avslå motionen. Votering och reservation av SD.

13. SD lämnade in en ny motion där de vill att KF upphäver godkännandet av Trafikplanen som ska gälla tio år framåt. SD:s huvudsakliga argumentation är att det planeras för mycket parkbänkar och ”vägbubblor” i centrum och att det missgynnar framkomlighet för medborgarna till företagarna i centrum.

Anna Broström

anna_broström_foto_paul_ström

Stäng meny