Rapport från Samhällsbyggnadsnämnden 2015-11-12

  • Inläggskategori:Rapport

Information till nämnden angående kostenheten som övertas f o m 1/1 2016. Glädjande att det ekologiska utbudet har ökat. Vi känner att inom detta område kan det göras mycket mer, vi har en utmärkt kostutredning och en kostpolicy att följa.

Vintervägunderhåll / snöröjning presenterades av Sanna Söderberg, vår nya chef för gata/park och Annand Anndersson för belysningen. En utmärkt presentation som tog upp jämställdhetsmålen: öka tillgängligheten och säkerheten genom att prioritera gångbanor, framför skolor, busshållplatser, innan snöröjningen av bilvägarna. Det blev tystnad i salen!

På samma tema kan vi hänvisa det nya belysningsprogrammet med Ledlampor som ska bidra till säkrare och tryggare miljöer med möjlighet att på distans reglera belysningen. Ett pilotprojekt har gjorts i Simrislund följd av trygghets och tillgänglighetsvandringar som har utvärdera positivt projektet, men tyvärr med ett begränsat deltagande, mest kvinnor och en enstaka politiker.

En alldeles för kort utbildning handlade om barnkonventionen presenterades av vår barnombudskvinna Marie Lundin. En hel del tankar som vi delade med varandra. Tyvärr var flera ledamöter inte närvarande. Hon lovade fler utbildningstillfällen.

Vi kände direkt att hon kommer att bli flitigt använt av oss F! i dessa stora frågor som berör denna nämnd. Det blev en allmän information och lite problemformuleringar, även när vi tog exemplen om diskriminering, mobbingfrågor sexistiska stereotyper på skolor. Vi har alla ett gigantiskt ansvar inför kommande generationer.

Parkeringssituationen fungerar dåligt vid den populära loppisen i Simrishamns centrum, Suckarnas Gång. Varje högsäsong ockuperar ogenerat skåpbilar dagen innan, på bekostnad av de små stånden. Tuffare tag ska göras när det gäller felparkeringar, information till inblandade och även ny skyltning om de gemensamma reglerna.

En ny upplaga av jämställdhetsplan presenterades. Den är igen i sin början då Sanna Söderberg inled sin presentation med CEMR-deklarationen, Art. 11: Arbetsgivarrollen. Vid nästa tillfälle hoppas vi att planen fortsättningsvis hänvisar till artiklarna som handlar om offentligt ställningstagande för jämställdhetsarbete med samarbetspartners för att främja jämställdheten och bekämpa diskriminering och stereotyper.

Innan var det bara fokuserade på Art. 21, Säkerhet och trygghet i offentliga miljöer och Art. 25 Stadsplanering och lokal planering, bl.a. utan att inkludera Art. 28, Miljö.

Anledningen till detta är ett cementerat ointresse och kanske även rädsla från förvaltningsledning och det beredande presidiet.

Vi hoppas nu att denna plan kan ges den tyngd som vi alla eftersträvar.

Personalchefen meddelade för nämnden (utan närvaro av tjänstemännen) att en utredning är på gång om arbetsmiljö- och personalfrågor på samhällsbyggnadsförvaltningen (6,6a § i Arbetsmiljölagen) med fokus på psykosociala problem och kränkande särbehandlingar som har uppstått. En handlingsplan kommer att presenteras.

Viktigaste beslutsärenden:

För att få budgeten i balans åtgärdades det genom att inkludera ytterligare kostnaderna för personal i investeringsprojekten, gissar vi!

I prissättningen av kommunalägd mark blev det otydligt om det skulle tilläggas i beslutet F!:s tilläggsyrkande: ”att speciell hänsyn tas till om bevakningsbostad medges eller ej” Vi får läsa protokollet och reagera!

Beslutet att inte tillåta permanent och / eller säsongboende på båtar i hamnar inom Simrishamns kommun skapade också oklarheter. Hur ska tillfälligt boende på båtarunder högsäsongen i kultur- och fritidshamnarna hanteras? Vi får läsa protokollet och reagera!

Den största oklarheten blev ärendet om ”Morgondagens kommunala vattenrening” på en direkt fråga till Christer Akej (M) om det var nödvändigt att renovera och modernisera Stengårdens reningsverk så svarade Akej att det tror han inte!!!.

Efter många om och men bekräftades att budgeten ska stå inom ramen för 20 milj. kr.

Men flera frågor är idag obesvarade, bl.a.:

1. I Revisorernas rapportering står det att ingen riskbedömning har gjorts. Har Kommunledningen gett all information till revisorerna då projektbeskrivningen som ligger i den statliga bidragsansökan: IVL / VINNOVA aug. 2014, innefattar en riskanalys.

2. Var är den total ekonomiska redovisningen från kommunen, med VINNOVAS kostnadsutredning?

3. Varför har inte arbetsgruppen som tillsattes i slutet av 2014 på SBF, fortsatt sitt arbete efter februari 2015? Det skulle ju ske parallellt med IVL’s lägesrapporter 15-jan 2015, 19-aug 2015, och sedan under åren 2016 och 2017?

4. Varför har flera viktiga deltagare i IVL-VINNOVA projektet, tills vidare blivit avstängda och fråntagits sina arbetsuppgifter?

Efter Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2015-10-23:

– Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen i avvaktan på Konkurrensverkets utslag.
– Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att fortsätta arbeta med avtal och upphandlingsunderlag.

Så upphäver nämnden föregående beslut 2014 och 2015 som bekräftar att starta det nya vattenreningsprojektet efter VINNOVA beslut i nov. 2014. (det Svenska Miljöinstitutet IVL är koordinator för bidragsutdelningen och projektuppföljning). F! har reserverat sig och kräver svar på frågorna.

Vi FÅR LÄSA PROTOKOLLET OCH REAGERA!

Aldrig har vi varit med om en så lång och stökig nämnd och oklar i sina beslut, men vi väljer ljus i mörkret, under informationsstunden!

Vid pennorna Ingmarie Jacobsen och Jacques Öhlund

ingmariejacques