Rapport från Kommunstyrelsen 2015-10-14

Kommunledningen drar i bromsen.

Vi anade en viss oro och nervositet inför dagens möte. Jag och Margarethe hade support av
IngMarie som var åhörare under förmötet. Förvirring och en känsla av att alla andra har information
och en överenskommen lågmäldhet vad gäller dagens stora ärende. Det handlar om det planerade
reningsverket där Simrishamns kommun står som byggherre. Tretton andra samarbetspartners som
gemensamt skall driva forskning och utveckling vad gäller framtidens reningsverk.
Ärendepresentationen förlades bakom lykta dörrar efter förmötet och presenterades av SBF
upphandlingschef och projektledaren på VA-enheten. Karl-Erik Olsson (S + ordf KS) svarade mig
att det var på begäran av tjänstemännen som dragningen förlades till det slutna mötet. Han ryckte på
axlarna och sa att för hans del spelade det ingen roll.
Varför detta hemlighetsmakeri? Min egen analys (och jag poängterar att det är min egen och inte en
analys förankrad i vår kommungrupp) är att nu har Simrishamns kommun visat på inkompetens –
igen. Kommunen kastar sig in i ett projekt som ska sätta Simrishamn på världskartan. Det startar för
ett par år sedan och arbetet fortskrider utan fastslagen plan, budgetering, ansvarig styrgrupp eller
nödvändiga påskrivna avtal. Kommunledningen börjar fundera över upplägget först i slutet av
sommaren och ber revisionsnämnden titta på handläggningen. Resultatet blir – whoops, vi har inte
gjort många rätt här. Vad gäller övriga parter i projektet tror jag att de förutsätter att en kommun
sköter sin del regelrätt och genomtänkt. Resultatet är att en del personer får bära hundhuvudet
medan ansvariga politiker – ffa från föregående mandatperiod – håller varandra bakom ryggen,
eftersom det trots ny majoritet är samma män som sitter i den politiska ledningen. Därav den något
nervösa stämningen. Christer Akej (M) och Anders Johansson (M) ifrågasätter den nu kalkylerade
kostnaden för reningsverket och blir påhejade av representant från SD. Som tur är står majoriteten
för att detta är en viktig och innovativ satsning. Och det är det – inte minst med tanke på vattnet och
miljön. Vad beslutade vi då om? Hela upplägget skickas åter till SBF för att göras om på rätt sätt.
Det innebär en fördröjning av arbetet. I detta läget ser jag inte att vi kan göra på annat sätt. Inför
nästa KF kommer det att bli ett extra KS för att presentera ett beslut om kostnadskalkylen av
reningsverket. Om jag fattat det rätt. Och jag frågade ändå två gånger om vad vi beslutade oh ska
besluta om. Ordföranden fällde en nonchalant kommentar om att jag skulle lyssna bättre. Jag
lyssnade allt vad jag kunde och ångrar bara att jag inte formulerade en skarp kritik mot maktens
män under mötet.

Innan vi stängt dörrarna fick vi information om SÖSK arbetet. Visste ni att det finns ett EU-direkt-
kontor på biblioteket i Sjöbo som är öppet för vem som helst med frågor?
Dessutom längre information om fiberutbyggnaden i kommunen. Jag förstår inte att jag har så svårt
att koncentrera mig när de informerar om just fiberutbyggnaden…
Äntligen beslutade KS om att anta Översiktsplanen. Naturligtvis inte utan protester. Den som
ifrågasatte mest var – icke förvånande – Christer Akej (M). Han fick med sig sina partikamrater och
SD-ledamöterna vid en votering. Hans förslag var återremiss – igen! Vi blev nio mot sex för att anta
översiktsplanen.

Vid pennan Hanna Dahl, ledamot för FI i KS
hanna

Stäng meny