Budgetförslag 2016

Feministiskt initiativ utvecklar välfärden, stärker arbetet för jämställdhet och hållbarhet och storsatsar på kulturen!

Inledning

I Feministiskt initiativ ser vi dialogen med medborgarna som en central uppgift för oss som är förtroende­valda. Inte minst gäller det frågor kring hur våra gemensamma pengar, skattepengarna, ska användas. Därför blir det ett stort problem när partierna låter processen vara sluten. Få partier synliggör vilka besparingar, eller resurstillskott, som döljer sig bakom siffrorna i tabellverken. De politiska intentionerna är höljda i dunkel. Det försvårar en öppen dialog med kommuninvånarna vilket i sin tur går på tvärs med de uttalade demokrati-intentionerna i visionsarbetet. Vi ser allvarligt på kommunikationsbristerna och efterlyser en betydligt större öppenhet kring budgetprocessen.

Alla kommuner skall enligt lag värna om en god ekonomisk hushållning. Det betyder att gjorda investeringar inte ska äventyras på grund av bristande underhåll. Det betyder också att kvinnor och män, pojkar och flickor, oavsett etnicitet, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, funktionalitet, ålder eller religion, ska mötas av en samhällelig service som gör det möjligt för alla att färdas väl genom livets alla skeden. Det förutsätter respekt för mänskliga rättigheter och en hållbart tryggad rätt till hälsa, arbete, bostad, utbildning, kultur, social omsorg och en god miljö. Politiken ska användas för att säkra människors lika rättigheter och möjligheter. Det i sin tur innebär att den generella välfärdspolitiken måste inkludera ett systematiskt arbete mot alla former av strukturell diskriminering.

Feministiskt initiativ förordar en budget i balans men vi vänder oss mot den stelbenthet som präglar majoritetens syn på ekonomin. Att se budgeten som ett mål i sig (självt) i stället för att låta ekonomin vara ett verktyg för att nå de politiska målen, undergräver möjligheten att satsa framtids- och förändringsinriktat. Det krampaktiga fasthållandet vid oförändrad skattesats har länge omöjliggjort de nödvändiga investeringar och satsningar som ska ta oss bort från ett vikande befolkningsunderlag.

Finansiella mål

Vi föreslår en förändring av de finansiella målen, enligt följande:

Som övergripande finansiellt mål i Simrishamns kommun gäller att budgeten ska vara långsiktig. Budgeten är inget mål i sig utan ett verktyg som fastställs utifrån de behov (kvantitativa och kvalitativa) som respektive verksamheterna definierar. Ett viktigt led i budgetarbetet är att finna en långsiktig och hållbar finansiering utifrån de krav som reses på välfärd, jämställdhet och hållbarhet. Finansieringen ska bygga på en god balans mellan omfördelning, skattesatsjustering och upplåning.

Det övergripande målet bryts ned i följande finansiella delmål:

  • Resultatet ska vara minst 0,5 % av skatteintäkter och statsbidrag över en femårsperiod
  • Lånetaket ska behovsinriktas men bör inte överskrida 250 miljoner
  • Soliditeten (eget kapital/tillgångar) bör inte understiga 50 %

Verksamhetsmål med inriktning på god ekonomisk hushållning för år 2016

De nu föreslagna verksamhetsmålen behöver kompletteras med ett mål som synliggör kommunens ambition att långsiktigt och systematiskt arbeta mot alla former av diskriminering. Vi föreslår därför ett ytterligare verksamhetsmål, med följande lydelse:

Bemötande och offentlig service ska fungera för alla medborgare oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk eller religiös bakgrund, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder. Uppföljningsansvaret ligger på Kommunstyrelsen.

Måluppfyllelsen mäts huvudsakligen genom könsuppdelad statistik samt i medborgardialog.

Kopplingen till god ekonomisk hushållning uttrycks på följande vis: Respekt för varje människas lika värde är grunden för samhällets demokrati och individernas frihet. Kränkningar och diskriminering skapar personliga lidanden men också stora samhälleliga kostnader, inte minst på den kommunala nivån.

Budget i balans

Vi är övertygade om att vi kan vända trenden med vikande befolkningsnetto och ser det senaste årets utveckling som en tydlig signal. Den statistiskt framräknade prognosen visar visserligen en befolkning­sminskning med 40-60 invånare/år fram t.o.m. 2018 men samtidigt visade det preliminära utfallet den sista juni 2015 ett invånarantal på 19 025, dvs. en ökning med 120 personer hittills under året. I vårt budgetförslag (se sista sidan/bilaga 1) väljer vi att utgår från en befolkning på 19 050 invånare.

Vårt budgetförslag bygger på en budget i balans. Vi förstärker kommunens budget med 18 600 000 kronor genom en skattehöjning på 50 öre. Tillskottet innebär att vi både kan undvika kortsiktiga besparingar som på längre sikt blir till ökande kostnader samt att vi kan göra nya nödvändiga satsningar. Skattehöjningen motsvarar en skattehöjning på 90 kronor i månaden för en medianinkomsttagare i kommunen. Vi är övertygade om att flertalet invånare är beredda att satsa en hundralapp i utbyte mot en förstärkt välfärd, en jämställd och hållbar utveckling och fortsatta satsningar på kulturen!

Under budgetberedningen har de olika nämnderna framfört både behov av nya resurser och förslag på besparingar. Vi avvisar i princip alla besparingsförslag inom Socialnämndens och Barn- och utbildnings­nämndens verksamhetsområden.

Socialt arbete är en av grundpelarna i ett välfärdssamhälle. Att vi har ett skyddsnät som gör att alla barn har en trygg uppväxt och att ingen människa behöver leva i fattigdom oavsett ekonomiska resurser är oerhört viktigt. Därför ska vi inte minska utan öka ambitionerna på det området. Tidiga satsningar ger långsiktiga vinster, både på individ- och samhällsnivå. Därför tar vi också bestämt avstånd från oseriösa förslag som t.ex. att stänga St Olofs skola, avveckla kulturgarantin eller att generellt minska personaltätheten inom skolan.

Nya satsningar för 2016!

Samtidigt som vi reserverar medel i budgeten för att undvika kontraproduktiva besparingar tillför vi nya resurser inom följande områden:

Kommunstyrelsen

Jämställdhet och antidiskriminering

Under det visionsarbete som pågått i kommunen har begreppet Demokrati lyfts upp som en av tre utmaningar. Grunden för all demokrati är respekten för varje människas lika värde. Därför måste Jämställdhet och antidiskriminering definieras som ett strategiskt utvecklingsområde. Jämställdhetsarbetet måste bli en integrerad del av kommunens totala verksamhet. Kvinnor och män, pojkar och flickor, oavsett etnicitet, sexualitet, könsidentitet, funktionalitet och ålder, ska kunna mötas av jämställda verksamheter och själva inte behöva oroa sig för att bli diskriminerade. Det under 2013 avslutade SKL-projektet, HÅJ (Hållbar jämställdhet), lyfte i sin slutredovisning tydligt fram att det krävs en kontinuerlig ledning av det fortsatta arbetet, både politiskt och professionellt. Mer aktuella rapporter från förvaltningarna visar att den förväntade fortsättningen av HÅJ, att jämställdhet skulle bli en integrerad del av all verksamhet, har uteblivit. Vi vill därför satsa på en jämställdhetsstrateg (heltidstjänst) gärna i kombination med ett fullmäktigevalt råd som kan fungera som politisk ledning för det fortsatta arbetet. Vi tillför 600 000 kronor för detta ändamål.

Näringsliv

I kommunens antagna Fokus-områden står det bl.a. att ”Kommunen ska prioritera sitt näringslivsarbete mot tillväxtföretag och genom strategiskt välgrundade utvecklingsprojekt.” Den extern finansierade satsning som kommunen tidigare framgångsrikt deltagit i, med syfte att utveckla de Kulturella och Kreativa Näringarna, KKN, har varit ett strategiskt välgrundat utvecklingsprojekt som behöver en fortsättning. Företag verk­samma inom KKN utgör c:a 10 % av kommunens näringsliv. C:a 45 % av kommunens företag med huvud­näring inom t.ex. konst och litteratur drivs av kvinnor. Som jämförelse drivs bara 26 % av de traditionella näringarna av kvinnor. Kommunen behöver stärka sitt arbete med att utveckla möjligheterna för de kulturella kreativa näringarna att leva på sin profession. Vi föreslår att en KKN-strateg anställs på halvtid där kostnaderna för denna delas mellan Kommunstyrelsen och Kultur- och Fritid. Vi tillför 150 000 kronor.

Övergripande samhällsplanering

Glädjande nog har Samhällsbyggnadsnämnden/förvaltningen nyligen, genom beslut i KF, beviljats ett kraftfullt anslag för nödvändiga investeringar. Flera av de planprogram som omedelbart behöver sättas igång kräver dock processledning för förvaltningsövergripande samordning. Vi tillstyrker därför ett förslag om en ökad grundbemanning på den nystartade centrala utvecklingsenheten och menar att det beskrivna behovet av processledning ska inrymmas i den tjänsten. Vi tillför 600 000 kronor.

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden har växt i antal, dvs. kostar mer, och har dessutom utbildningsbehov som vi menar är ”lönsamt” att investera i eftersom det kommer att höja kvaliteten på arbetet. Vi tillför 80 000 kronor.

Överförmyndare

Överförmyndarens arbetsuppgifter har växt både i omfång och i svårighetsgrad. Vi tillför föreslagna 240 000 kronor.

Samhällsbyggnadsnämnd, plan

Planarbetet behöver förstärkas. Det gäller Bostadsförsörjningsprogram (akut!) och det gäller det till ÖP:n knutna tilläggsprogrammet Arkitekt- och Kulturmiljöer. Vi tillför 600 000 kronor för till personal­förstärkning.

Samhällsbyggnadsnämnd, övrigt

Vi ser behov av en föreslagen halvtid ekonomisk koordinator och tillför 300 000 kronor.

Kultur och fritidsnämnden

Vi delar den i budgetberedningen framförda uppfattningen om att det behövs förstärkningar av den totala budgeten med 2 000 000 kronor. Det gäller bl.a. förstärkning av ungdomsverksamheten vid Bénka-di, medel till upphandling av fritidsentreprenad och projektering av ny konsthall för samtidskonst. Men vi vill också se ytterligare satsningar inom kulturområdet, bl.a. på kollektivverkstäder/ gästateljéer, höjning av kultur- och arrangörsbidrag till föreningar och vi vill öka personalresurserna på Östelens muséum.

Vi föreslår också en nyinrättad halvtidstjänst för en KKN-strateg. Genom att medvetet och systematiskt arbeta med KKN-frågorna kommer kommunen kunna fokusera på innovation och tillväxt och därmed också stärka förutsättningarna för hela näringslivet. Vi föreslår att kostnaderna för tjänsten delas mellan Kommunstyrelsen och Kultur- och Fritidsnämnden och tillför här 150 000 kronor.

Totalt tillför vi 2 900 000 kronor till Kultur- och fritidsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har redovisat flera behov av budgetförstärkningar och en mängd orealistiska besparingsförslag. Vi menar att tidiga insatser, från förskolan och framåt, tillsammans med utbildningssatsningar för nyanlända, är väl investerade pengar. Vi ställer oss bakom kraven på den ökade personaltätheten i förskolan, satsningarna på vuxenutbildningen, kortande av köerna till Kulturskolan, osv. Vi ser inga trovärdiga besparingsförslag men uppskattar att kostnaden för personalförstärkning kommer att bli mindre än den uppskattning som gjorts i budgetberedningen eftersom det kommer att falla ut särskilda statsbidrag för ändamålet. Totalt tillför vi 8 125 000 kronor.

Socialnämnden

Socialnämnden har redovisat stora resursbehov men flera av kostnaderna bedömer vi kommer att falla ut successivt under de kommande trå åren. Det gäller t.ex. kostnaderna för införande av heltid och kostnaderna för (åter)införande av kommunalt anställda personliga assistenter. Kostnaderna för de nya SäBo-platserna på Joneberg Plaza kommer att reducerats med minskade kostnader för hemtjänst. Andra kostnader som bl.a. personalförstärkningar på handläggarsidan är helt nödvändiga.

Sedan några år tillbaka står Simrishamn utan en öppen förebyggande kommunal rådgivnings- och stödverksamhet riktad till personer som varken vågar eller kan söka hjälp för sina problem inom primärvård eller psykiatri. Den tidigare verksamheten, Oasen, visade att det företrädes var kvinnor som sökte stöd och att det handlade både om beroendesjukdom och utsatthet av mäns våld. Vi menar att Simrishamns kommun behöver en verksamhet baserad på anonymitet och sekretesskydd, organiserad i enlighet med gällande lagstiftning och med ett aktivt samarbete med öppenvårdsresurserna. Vi tillför 600 000 kronor för detta ändamål och totalt 11 981 000 kronor.

Sammantaget omfattar Feministiskt initiativs budget nästan 22 miljoner mer än majoritetens. Vi avvisar konsekvent kortsiktiga besparingar med långsiktigt negativa kostnadskon­sekvenser, både för enskilda personer och för samhället i stort. Vi väljer istället att satsa brett på kultur, välfärd, jämställdhet och hållbarhet, väl medvetna om att ett starkt socialt skyddsnät i kombination med ett kreativt samhällsklimat, med plats för kulturella möten och gränsöverskridande dialoger, ger de bästa förutsättningarna för att fler både vill stanna och komma till kommunen. Det gäller inte minst alla nyanlända, både de som redan kommit och de som vi också fortsättningsvis ska hälsa välkomna till vår kommun.

Budgetförslag 2016
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Läs budgetförslaget i pdf-format här.

Simrishamn den 19 augusti 2015
Lena Ivarsson & Hanna Dahl
Feministiskt initiativ, Simrishamn

hanna_lena_web