Rapport från Samhällsbyggnadsnämnden 2015-06-25

Vad ska man säga om Samhällsbyggnadsnämndens möte igår den 25 juni?

Hur ska vi uttrycka det, både långbänkar i besluten och viktig information?

Trögt och ljust!

Viktiga ärenden om planbestämmelser i Sandby nära havet och i Skillinge behandlades, samt om sjöfartstråket ska tillåta en eller två bänkrader vid den gamla båtstranden som finns sedan medeltiden!

När det gäller att mäta kundnöjdhet i kommunens fastigheter med Nöjd Kund Index (NKI) var vi mycket tveksamma till enkätens nytta. När det gäller t.ex. att mäta kundnöjdheten i för- och grundskolorna, begränsas enkäten bl.a. till rektorer och vaktmästare utan att ta med lärarna som nyttjar lokalerna. Varför då använda en extern konsult med ett så litet urval av ”kunder”. Ingen köns- eller åldersuppdelad statistik görs heller?!?

Ljus kom då Maria Engberg kort presenterade vart vi står i Översiktsplaneringsprocessen, efter utställningen av planen, med yrkanden av privatpersoner (om detaljer som ska tas in i ÖP) och Länsstyrelsens uppskattning och godkännande av ÖP. Myndigheten rekommenderar att kommunen skyndar på handlingsprogrammet i Vatten- och avloppsplanen samt planen om våra Arkitektur- och kulturmiljöer.

Ljust blev det också när VA-chefen, Björn Ericsson, kom med den första delen av VA-planen, 99 sidor med mycket väldokumenterad fakta. Vi fick den goda nyheten att minkfarmen (drygt fyra hektar) bredvid Stengårdens reningsverk ska säljas till kommunen för att utöka reningsverkets viktiga funktioner, både som tillgång för större delen av kommunens invånare och som pilotprojekt. Tillsammans med IVL, det Svenska Miljöinstitutets (rådföring och forskning), blir Stengårdens reningsverk ett unikt europeiskt demonstrationsprojekt.

Fi:s bidrag syns inte i första hand, men vårt engagemang, våra förslag gör avtryck och mals byråkratiskt inom presidiet, som består av Carl-Göran Svensson (C) ordförande, Christer Vigren (Öp) 1:e Vice ordförande och Christer Akej (M) 2:e Vice ordförande.

  • Fi påpekar nödvändigheten att styrningen av nämnden ska synas tydligt i de ekonomiska rapporteringarna och i delårs- och årsredovisningarna. Det ska finnas tydliga indikatorer (vilket fattas idag) om miljö- och jämställdhetsmålen uppfylls. Det gäller både i planeringen, som i våra offentliga rum och anläggningar (Tillgänglighet, Trygghet, Trivsel och undvika kapitalförstöring) och i alla upphandlingar av externa tjänster. EU-deklarationen för jämställdhet i kommunen (CEMR-deklarationen) som Simrishamn har skrivit under ska följas upp löpande.
  • Och att situationen om personalförsörjning, och -organisering samt kompetensförsörjning och -utveckling ska följas upp löpande med jämställdhet och ickediskriminering i fokus. Nämnden är ytterst ansvarig som arbetsgivare!

Presidiet var överens att redovisa detta vid varje nämndsmöte med hänsyn till alla dessa krav och att varje enhetschef på förvaltningen rapporterar om både arbetet, samarbetet som pågår och ekonomin.

Med stort engagemang för förändringar
Jacques Öhlund & Ingmarie Jacobsen
Ordinarie och ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden för Feministiskt initiativ

ingmarie_jacques_web

 

Stäng meny