Rapport från Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-16

  • Inläggskategori:Rapport

Det längsta samhällsbyggnadsmötet någonsin för vår del, drygt 7 timmar runt bordet, men ack så intressant!

VATTEN OCH MILJÖ

Bland annat handlade flera medborgarförslag om

  • att skapa en intressant fågel/naturreservat vid Ålabodrevet, norr om utmynningen av Tommarpsån och norrut. Men vi påpekar att på samma gång behöver avrinningarna av spill- och dag vatten åtgärdas vid utmynningen. Helheten måste beaktas.
  • att bygga ut urinseparerande toaletter i ny- och ombyggnader och därmed kunna bl.a. hantera läkemedelsrester (antibiotika). Det nya reningsverket ska behandla denna förorening.

Den omstridda motionen från Centerpartiet för avveckling av Lunnamöllans vattenskyddsområde, pekar på den bristfälliga grundvattentillgången i kommunen. Situationen är allvarlig då kommunen inte har någon reserv om nödsituationer skulle uppstå. Vattentäkterna måste vi alltså slå vakt om vilket nämnden gjort när vi gemensamt ställde oss bakom förslaget om bekämpningsförbud f o m 1:a januari 2019 i den primära zonen, enligt Halmstads modellen.

I Åtgärdsprogrammmet (ÅP) i Simrishamns vattendistrikt (svar till Vattenmyndigheten) kan vi bl.a. se, att en omfattande ombyggnad av Simrishamns reningsverk har påbörjats i samarbete med IVL, Svenska Miljöinstitutet. Det är glädjande för alla i kommunen då IVL kommer att engagera sig i ett nytt reningsverk som kommer få världens ögon på oss.

Projektet kommer medföra ett helt nytt sätt att hantera avloppsvatten som mer och mer transporterar läkemedelsrester. ”Morgondagens kommunala vattenrening som ger en produktionsanläggning av nyttigheter”. Den framtida vattenreningen ska göra möjligt en återföring till grundvattnet och bidra till att motverka vattenbrister i kommunen och kunna exportera teknik och kunskap och få gehör både lokalt, regionalt, nationellt och inte minst globalt. Lokalt kommer det nya reningsverket, att producera energi tack vare biogasanläggningen (kombination av slam och fiskrenssubstrat) och återvinna ”ren” gödsel för våra åkrar. Projektet innebär också tillbyggnad av lab. kontor konferensanläggning för forskare, teknikansvariga och allmänheten.

MOTION, LEK OCH FRITID

De två stora konstgräsplanerna har skapats i Skillinge och i Simrishamn, Kosrvad. De hargynnat mest den manliga sporten. Medborgarförslaget om en konstgräsmatta mellan sporthallen och Äppelgården i Kivik bredvid Äppellundens förskola skulle gynna de små barnen. De skulle lösa problemet med leriga skor in i skolan! Den borde prioriteras enligt oss!

Medborgarförslaget att utöka motionsspåret vid Bäckhalladalen och att bygga ett utegym tycker vi är en utmärkt satsning!

Medborgarförslaget att skapa ett föreningens hus skulle vara absolut nödvändigt. Vi är tveksamma för Västar Parkskolan, men varför inte i det nuvarande rådhuset?

Medborgarförslagen är ett mycket positivt inslag på ett nämndsmöte, det har utvecklingspotential.

EU-MIGRANTERNAS utsatta situationer.

Sverigedemokraterna har gjort en skrivelse till Samhällsbyggnadsnämnden, om hantering av tiggarna i kommunen. De ställer frågan till Räddningstjänsten om det olagliga boendet i hamnområdet med dess säkerhetsrisker (skrotbilar, cisterner, bråte, etc.). SD påpekar att inga åtgärder har vidtagits. Vilket är rätt! Men att påpeka att tiggeri är olagligt så länge det inte har tillstånd från polisen är att påvisa okunskap om Socialtjänstlagens krav. Sol är överordnat allt annat. Vistelseprincipen i lagen innebär att varje kommun har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver och att den kommun där den enskilde vistas, ansvarar för stödet och hjälpen. Lagen medger inga undantag och ska tillämpas oberoende den sökandes härkomst, medborgarskap, etnicitet eller liknande. Därmed har Socialtjänsten i kommunen ett uppsökande ansvar.

TILLGÄNGLIGHETSFRÅGAN

Investeringsbudgeten hade återigen likställt tillgängligheten med miljöfarligt material, vilket vi verkligen hoppas kommer att strykas en gång för alltid!

Tillgängligheten är så mycket mer, speciellt nu när den ingår i diskrimineringslagen utifrån kön, ålder, etnicitet, religion, sexualitet och funktionalitet.

NYA NÄMNDSMÅL

Vårt förslag om en workshop för att, under utbildning och arbete, skriva ner nämndsmålen, bestämma om mätbara resultat och fastställa internkontrollmallen har fått gehör. En halvdag är beslutat innan nästa nämndsmöte i maj. Vi har fått uppgiften att var och en tar fram 5 nämndsmål! För oss är de viktigaste 5 målen: Jämställdhetsmålen, Miljömålen, Kompetensförsörjning, Samhällsekonomisk hushållning (undvika kapitalförstöring och säkra, tillgängliga, trygga och trivsamma offentliga miljöer), Översiktsplanens genomförande och ständiga utvärdering och aktualisering.

SISTA ORDET IDAG

Konstigt att kommunen tillåter arvodering till ledamöter när man ska förkovra sig i konferenser om avfallshanterings (vilket är jätteviktigt i sig). Men när det gäller Region Skånes Jämställdhetskonferens den 26 maj ska ledamöterna från Simrishamn kommun vara med frivilligt, utan arvodering!

Rapporten är skriven av Ingmarie Jacobsen och Jacques Öhlund

ingmarie_jacques_web