Remissvar till Simrishamns kommun angående handlingsplan för hållbar inflyttning, 2015-01-28

Handlingsplanens syfte är att peka ut åtgärder för att öka trenden kring inflyttning. Handlingsplanen ska visa aktiviteter både på kort och på lång sikt.

Arbetet har en tydlig koppling till kommunens vision och de tre identifierade utmaningarna som kommunen står inför. Samtliga förslag inom respektive område i handlingsplanen är kopplad till visionens strategiska utvecklingsområden. Vår grundinställning är att om vi vill ha inflyttning av innovativa människor så måste Simrishamn vara en innovativ kommun. En kommun som vågar gå före.

1. Utmaning geografi: På Österlen är kontrasterna vår största tillgång – genom en utvecklad infrastruktur, med en attraktiv och hållbar bostadsförsörjning och i samarbete med näringslivet, ska vi arbeta för att göra kommunen ännu mer levande året runt.

Infrastruktur
Kommunikationer och social infrastruktur påverkar hur attraktiv man är som boendekommun. Kommunen ska öka kommunikationen och kontakterna mellan byarna, dels med kollektivtrafik, men också via kulturell samverkan, byahus som mötesplatser, stödja föreningslivet i byarna, säkra förskola/skola, bra lekplatser/idrottsplatser i byarna, ta initiativ till möten mellan bofasta och inflyttande. Information om byns föreningsliv, affärer, social service och närvårdscentraler ska komma till nyinflyttad i brevlådan. Idag finns information gällande hela kommunen, men man behöver också får det om sin ”egen” by.

Tyngdpunkt på inflyttning ska ligga på människor som väljer att arbeta här, antingen på arbetsplatser som redan finns här eller i företag som de tar med sig hit eller skapar här. Att huvudsakligen bygga inflyttning på arbetspendling är inte långsiktigt hållbart, varken socialt eller miljömässigt.

Samtidigt behöver det finnas förutsättningarna och bra underlag för både arbetspendling och för fritid. Regionförstoring och arbetspendling ställer stora krav på väl utbyggd infrastruktur, fler valmöjligheter och tidseffektivitet. Näringslivet har också stora behov av bra kommunikationer till och från Simrishamn. Bredband utgör en viktig del av samhällets infrastruktur där allt fler kommunala och statliga tjänster kommer att produceras över internet. Detta är framförallt viktigt för skola, vård och omsorg. Ett snabbt bredbandsnät är en mycket viktig del av infrastrukturen för Simrishamns utveckling, då tillgången till bredband är lika viktigt för företagande och boende som väg- och elnäten.

Åtgärder
Vad gör vi redan:
– KS övergripande strategiskt ansvar för infrastruktur och kollektivtrafik.
– Bredbandsstrategi finns. Avtal tecknat med IP only.
– SÖSK gemensam infrastruktur strategi, används som en regional påverkan.
– Skolskjutsprojektet.
– Förvaltningsövergripande arbetsgrupp för ”Smart fiberstad – Plattform för innovation av nya välfärdstjänster”.

Vad vill vi göra 2015-2018:
– Framtagande av arbetsgrupp och kommunikationsplan med SÖSK  för att ta fram trafikförsörjningsplan.
– Utredning kollektivtrafik – övergripande med anropstrafik (se vår motion) som komplement.
– Utreda avgiftsfri kollektivtrafik för olika målgrupper för att öka kollektivtrafikåkandet.
– Involvera Kommunens Pensionärsråd för ökad tillgänglighet.
– Fastställa cykelvägsplan.
– Stimulera utveckling och utbildning av antal tillgängliga grävlag för bredbandsutbyggnad.
– Inventera bredbandsbehovet och ansöka om stöd från Jordbruksverket för fiber på landsbygden.

Vad vill vi göra på längre sikt:
– Utreda ”max 30” med kollektivtrafik till kommunens centrala nod och byarnas noder.
– Utreda bilfritt centrum Ta fram trafikförsörjningsplan med en ny parkeringsplan.

Bostadsförsörjning
Bostadsbyggandet ska vara ett prioriterat område med ett varierat utbud som motsvarar behov och förväntningar hos dagens och morgondagens medborgare, också för nyinflyttade EU-migranter och flyktingar.

Kommunen vill växa och fortsätta attrahera både åretruntboende och fritidsboende. Tilltalande bostäder och miljöer med intressanta mötesplatser är viktiga för en hållbar tillväxt. Det finns idag en efterfrågan alternativa boendeformer med tillgång både till privatliv och gemenskap.

Genom förtätad bebyggelse på kommunal mark ska tillgängliga och billiga lägenheter prioriteras i byarna S:t Olof, Hammenhög, Gärsnäs och Borrby. Privata fastigheter som förfaller ska övertas av Simrishamns Bostäder för ombyggnad eller nybyggnad.

Åtgärder
Vad gör vi redan:
– Översiktsplanens antagande och genomförande, inkluderande en bostadsförsörjningsplan.

Vad vill vi göra 2015-2018:
– Ta fram ett bostadsförsörjningsprogram som belyser vilka målgrupper vi ska bygga för.
– Ta fram arkitektur- och kulturmiljöplan.
– Inventera beståndet av privata lokaler/hyresfastigheter i de mindre orterna och köpa in dem för att säkerställa tillgången.
– Inrätta en kommunal bostadsförmedling för alla hyreslägenheter, oavsett ägare, och bygga upp en långsiktig beredskap för flyktingmottagande.
– Stärka allmännyttan som prispressare genom ett aktivt engagemang i det kommunala bostadsbolaget (SIMBO)
– Initiera planering och innovativ utformning av attraktiva kollektiva boendeformer för olika åldrar och familjesammansättningar.

Attraktivitet
En plats som har det man kallar, hög boendeattraktivitet, är en plats dit människor vill flytta och där människor vill bo kvar.

Kultur är en förutsättning för varje enskild människas livskvalitet och hälsa. Eftersom Simrishamns kommun skall vara en kulturkommun behöver de kommunala arenorna för samtidskonst, scenkonst, musik och litteratur utvecklas samt medborgarnas möjligheter till eget kulturutövande stärkas. Strävan måste vara att korsa gränser mellan professionella och amatörer, mellan olika konstformer samt mellan medborgare i olika åldrar, av olika kön och med olika etnicitet och funktionalitet. Eftersom kulturhuset Valfisken alltmer blir gymnasieskola behövs ett nytt, centralt beläget, kultur- och kunskapshus.

Att välja bostadsort handlar också om att det finns möjlighet till arbetstillfällen eller försörjning. Det kan också handla om ett aktivt val av livsstil, där Simrishamns kan ha fördelaktiga konkurrensmöjligheter. Forskning visar att personers boendesbeslut bestäms av en kombination av olika faktorer som arbets- och karriärmöjligheter, boendemiljö, närhet till familj och vänner, fritidsmöjligheter, samt utbudet av kultur och nöjen. Betydelsen av dessa olika faktorer varierar givetvis för olika grupper av människor.

Åtgärder
Vad gör vi redan:
– Medlemmar i svenska Stadskärnor.

Vad vill vi göra 2015-2018:
– Genomföra projekt för att kunna ansöka om ”Årets stadskärna 2019”.
– Ta fram boendeattraktivitetsvärden för Simrishamns kommun. Vad gör denna plats attraktiv och unik mot andra att bo på?
– Höja kultur- och arrangörsbidragen.
– Stärka Simrishamn som en kulturkommun genom ett gemensamt Kultur- och lärandecentrum med plats också för studieförbundens kurser, Komvux och utbildning för nyanlända.

Vad vill vi göra på längre sikt:
– Ta fram verktyg för uppföljning av boendeattraktivitet.

Näringsliv
En kommuns näringslivsklimat påverkas av olika saker, en hel del som kommunen inte kan påverka, men också sådant som kommunen kan påverka. Simrishamn har fördel med sin fiskhamn, sina fritidshamnar och sitt fastighetsbolag SIFAB. Faktorer som kommunen kan påverka är t ex bostadsbyggande, infrastruktursatsningar och service till företagen. Med ett absolut övervägande antal enpersonsföretag i kommunen är en god service till näringslivet av största vikt, både till befintliga företag och till nyetableringar.

Näringslivet i kommunen signalerar att det finns en brist på arbetskraft och kompetens. Om en arbetsgivare inte får tag på rätt kompetens kan arbetsgivaren bli tvungen att minska verksamheten, alternativt flytta verksamheten till en annan ort där rätt kompetens finns. En annan viktig faktor är inställningen till entreprenörskap och möjligheterna att utveckla affärsidéer.

Turismens betydelse ökar både i världen och i Sverige och är nu en av de mest betydelsefulla näringarna, så även för Simrishamns kommun. Turismen har en stor betydelse för kommunens utveckling. Turismens bidrag till sysselsättning och ekonomi växer i betydelse relativt mot flera andra sektorer i näringslivet. Turismen inverkar även på de sammanhållande samhällsfunktioner så som service och kultur vilket gynnar redan befintliga medborgare och attraherar nya.

Vi behöver stärka de professionella kulturutövarnas möjligheter att leva på sitt yrke. Det projekt kring de kreativa och kulturella näringarna som kommunen deltagit i behöver fortsätta och utvecklas. Genom att medvetet och systematiskt arbeta med KKN-frågorna kommer kommunen kunna fokusera på innovation och tillväxt och därmed också stärka förutsättningarna för hela näringslivet.

Åtgärder
Vad gör vi redan:
– Part i Tillväxt Syd.
– Part i Nyföretagarcentrum.
– Företagslotsar på alla förvaltningar.

Vad vill vi göra 2015-2018:
– Utreda hur samarbetet med näringslivet och näringslivsfrågor kan utvecklas. Arbeta utifrån en behovsstyrd modell.
– Landsbygdsutveckling genom Leader LLU.
–  Utveckla och stärka ett långsiktigt hållbart arbete kring Kulturella och kreativa näringar, bl.a. genom att anställa en KKN-strateg.
– Genomföra Ambitionsdriven Destinationsutveckling.
– Göra en kompetensförsörjningsplan, bl.a. med inriktning på generationsväxling.
– För att främja det hållbara lantbruket och stärka och utveckla närproduktion ska kommunen utveckla en marknadsplats för ekologiska och närproducerade matprodukter.

2. Utmaning demografi: En kontrastrik befolkning skapar tillväxt. Kommunen ska skapa förutsättningar för att alla invånare ska må bra – alla dagar.

Fritid och aktiviteter
Simrishamns kommun har magnifika områden för tätortsnära rekreation och fritidsanläggningar för alla åldrar. Skåneleden och andra vandringsleder, stigar, cykelvägar och ridleder skapar ett finmaskigt nät av möjligheter att röra sig i landskapet. Det rika kulturutbudet är också en viktig del av möjligheten till rik fritid. Kulturen skapar möten och är också grogrund för innovation och tillväxt.

Alla medborgare i Simrishamns kommun ska ha tillgång till anläggningar för idrott och friluftsliv. Att garantera möjligheter och tillgänglighet för alla lägger en grund till ett friskare samhälle och bidrar till gemenskaper i närmiljön. En framtida vision kan vara att det finns möjligheter till detta i varje större by i kommunen.

Åtgärder
Vad gör vi redan:
– Utreder Skånskt hällristningscenter.
– Utegym Jonebergsparken.

Vad vill vi göra 2015-2018:
– Framtagande av evenemangstrategi (regional förfrågan finns).
– Utforma temalekplatser – aktivitetsplatser tillgängliga för alla oavsett kön, ålder, etnicitet och funktionalitet.
– Se över möjligheten för kommungemensam investeringsbudget.
– Se över kommunal oanvänd mark för annat nyttjande t ex gemensamma odlingsytor (Omställningssamhälle).
– Inventera utbudet av idrotts- och friluftsanläggningar i kommunen för att få ett underlag till en handlingsplan som syftar till att ge alla boende i kommunen möjlighet till ett aktivt idrotts- och friluftsliv i sin närmiljö.
– Säkra att förvaltning av kommunens anläggningar även innefattar att bidra till att utveckla den totala idrotts- och friluftsverksamheten i hela kommunen.

Skola och utbildning
Skolan är inte bara skolan. Utbildning är grunden för utveckling – både av individer och samhällen. En bra start med hög kvalitet på förskola/skola ger trygghet för livet. Den unika byskolestrukturen, med småskalighet och närhet i en lugn och trygg skolmiljö, lockar nyinflyttade och är en arbetsmiljö som kan attrahera stor kompetens. Gymnasieutbildning med koppling till kultur, forskning och näringsliv ger en väg in i ett vuxenliv med social och ekonomisk självständighet. En attraktiv kommun försörjer sin personal med återkommande fortbildning och sina medborgare med utbildningsalternativ på skilda nivåer. Det livslånga lärandet är här för att stanna.

Kommunens förskolor och skolor ska ge barnen och eleverna de bästa möjligheterna och kunskaperna att utvecklas. Där man trivs när man växer upp dit återvänder man. Vi behöver förändra vår demografi för att skapa en framgångsrik kommun som människor vill leva, bo och verka i. Lärande sker både i och utanför skolan. Barn och ungas preferenser och levnadsvanor har också förändrats. Kunskapen byggs utifrån en inre motivation till lärande som finns hos alla barn, unga och vuxna.

Åtgärder
Vad gör vi redan:
– Utreder möjligheten för Campus Österlen, högskoleutbildningar förlagda till Simrishamn.
– Kulturgaranti.
– Nova Academy, gymnasieskola för de högskoleförberedande programmen.

Vad vill vi göra 2015-2018:
– Naturgaranti implementeras på kommunens alla skolor genom naturskolan vid Stenshuvud.
– Studiecenter i ett nytt, centralt placerat Kultur- och kunskapshus i samarbete med Kristianstad högskola och andra högskolor med distansutbildningsmöjligheter. Utforma och ge plats för studieplatser och teknikhjälp i biblioteksrummet.
– Tydligare Förklara och marknadsföra innebörden av kultur och naturgaranti.
– Öka personaltätheten på förskolan.
– Bibehålla och utveckla byskoleverksamheten i samarbete med förskolan.
– Utveckla ingångar och lärandet till olika yrken: lärlingar, introduktions och utbildningsinsatser till EU-migranter och flyktingar.

Kommunen som arbetsgivare
En attraktiv arbetsgivare måste idag arbeta systematiskt och långsiktigt hållbart med jämställdhet och antidiskriminering. Kommunen har skrivit på CEMR-deklarationen men ännu inte upprättat någon handlingsplan. Både rätten till heltid och arbetstidsförkortning är frågor som står på de framsynta arbetsgivarnas agenda. Ett kvalificerat och tydligt ledarskap är viktigt för att kunna attrahera och rekrytera. Även att uppmärksamma kommande kompetensbehov, till följd av generationsväxling, är viktigt.

Åtgärder
Vad gör vi redan:
– Utarbeta arbetssätt och struktur för att möjliggöra heltidsanställningar i kommunen.
– Utarbeta/genomföra ledarprogram för samtliga chefer.

Vad vill vi göra 2016-2018:
– Framtagande av kompetensförsörjningsplan över den kommunala organisationen och förbereda för generationsväxlingar.
– Översyn av kommunens profil som attraktiv arbetsgivare.
– Utveckla nya arbetssätt för rekrytering tillsammans med näringslivet och organisationer för t ex tandemrekrytering.
– Utveckla introduktionsprogram för nyanställda.
– Kombinera heltidsanställning med förkortad arbetstid inom i första hand vård och omsorg.
– Förstärka ett långsiktigt hållbart jämställdhetsarbete i enlighet med CEMR-deklarationen, genom tillsättandet av en jämställdhetsstrateg och genom att avsätta medel för kontinuerlig utbildning på alla nivåer inom alla förvaltningar.

3. Utmaning demokrati: Engagerade medborgare och medarbetare driver kommunen framåt genom dialog; det goda samtalet. Bemötandet från den kommunala organisationen, inbjudan och stöd till medborgardialog, inkludering av medborgare och nyanlända genom dynamiska arbetsmarknadsåtgärder, innebär kommunikationsutveckling.

Bemötande
Det är viktigt att alla i den kommunala organisationen är medvetna om att det är en serviceorganisation vi arbetar i och det är också på det sättet vi ska möta våra medborgare. Vi måste vara en organisation som är lyhörd, flexibel och bemöter andra på ett så vänligt sätt som möjligt även om sakfrågor styrs av lagar och regler och där ett svar ibland är negativt. Att ha nöjda eller mycket nöjda medborgare ger också effekter i attityder och att man gärna delar med sig av det till andra. Idag finns även en otydlighet i vem och hur man ska komma i kontakt med den kommunala organisationen. Ett tydligt budskap förstärker också varumärket och attraktiviteten till medborgare och potentiella inflyttare.

Åtgärder
Vad gör vi redan:
– Genomförande av ”En väg in”. Med ”En väg” in för våra medborgare skapas en högre servicenivå.

Vad vill vi göra 2015-2018:
– Värdskaps och bemötandeutbildning med förankring av Visionen ska vara obligatorisk för alla medarbetare och nyanställda.
– Ta fram vår värdering/värdegrund.
– Skapa bättre förutsättningar för öppenhet och dialog genom att byta lokal för kommunfullmäktiges möten och dessutom webb-sända dessa.

Medborgarnas roll
Simrishamns kommun har fantastiska möjligheter att utvecklas. Alla vi som bor, lever, arbetar och verkar här har ett ansvar för hur attraktiv andra upplever kommunen som boendeort. Alla är ambassadörer och bidrar till bilden av Simrishamns kommun. Här finns människor från olika delar av världen. En del har bott här i flera generationer, andra kom nyligen. Genom att utveckla medborgardialog skapas möjligheter att få människors eget engagemang att bli en tillgång i utvecklingen. Vara lyhörd och ta tillvara drivkrafter och engagemang hos alla medborgare oavsett kön, ålder, etnicitet, sexualitet och funktionalitet. Om medborgardialogen ska vara en naturlig del i styrprocesser och verksamhetsutveckling måste system och arbetssätt utvecklas för hur kommunen arbetar med medborgardialoger. Att tydligt kunna fatta beslut och att fatta tydliga beslut är viktigt, det är också viktigt att kunna visa för allmänheten att beslut som tas kommer medborgarna till nytta.

Det är också uppenbart att insatser måste göras, i större utsträckning, för kommunens ungdomar. Att få ungdomar delaktiga är ett viktigt instrument som skapar positivt engagemang, ansvar och bidrar till en demokratisk fostran. En aktiv dialog med kommunens ungdomar möter alla de tre utmaningarna. I planeringen för framtida byahus ska ungdomar vara delaktiga och äga en stor del av hela processen.

Åtgärder
Vad vill vi göra 2015-2018:
– Utbildning presidier 2015 – medborgardialog.
– Policy och riktlinjer – medborgardialog.
– Byamöten (förvaltningsövergripande).
– Kommunicera Visionen/ÖP.
– I ett vidare projekt för inflyttning, tillsammans med olika föreningar, medborgare, gemensamt ta fram hur man kan samverka tillsammans med den kommunala organisationen – kommunen som möjliggörare.
– Stödja samarbetet mellan frivilligorganisationer och nyanlända.
– Säkerställa att medborgardialoger utformas på ett jämställt och icke-diskriminerande sätt.
– Skapa lokala ungdomsråd i byarna.

Arbetsmarknad och integration
Det finns en stor outnyttjad potential bland arbetsmarknadens mest sårbara grupper, ungdomar och nyanlända. Genom riktade utbildnings- och integrationsinsatser skapas större förutsättningar för att fler kan etablera sig på arbetsmarknaden.

Åtgärder
Vad vill vi göra 2015-2018:
– Framtagande av ett arbetsmarknadspolitiskt program.
– Att gemensamt med Arbetsförmedling, Migrationsverket och Försäkringskassan, i projektform, arbeta för integration.

Marknadsföring och kommunikation
Inom den egna organisationen känner man ett stort behov av en gemensam bild och även material för att kunna visa upp för de man möter som skulle kunna vara potentiella inflyttare till kommunen. Vad står vi för? Vad har vi här som är unikt och attraktivt för andra? Marknadsföring kan ske på många olika sätt och gärna också i samarbeten med andra privata aktörer. Många exempel visar att det inte är effektivt att satsa stora pengar på dyra marknadsföringsannonser rent allmänt utan fokus bör istället vara på dem som redan känner till- eller har en relation med området. Det är också väldigt viktigt att de som redan bor i kommunen, både permanent men också på fritiden, har en positiv bild av sin kommun.

Åtgärder
Vad gör vi redan:
– Ta fram en kommunikationsstrategi som även infattar nya kanaler.

Vad vill vi göra 2015-2018:
– Tydligt ta fram boendeattraktivitets värden för Simrishamns kommun. Vad gör denna plats attraktiv och unik mot andra att bo på?

 

Simrishamn den 23 februari 2015
Feministiskt initiativ Simrishamn
genom Gudrun Schyman, ordförande

 

Läs remissvaret i pdf-format här.