Rapport från Kommunstyrelsen 2015-01-14

  • Inläggskategori:Rapport

Eftersom Lena Ivarsson inte kunde närvara var jag ordinarie för Fi Österlen.

Under informationsstunden placerade vi oss – en rad kvinnor – längst fram, i en slags samförstådd markering.

Introduktion med information från kommundirektör Anna Thott som redovisade utvalda resultat av SKL:s KKIK (Kommunens kvalité i korthet) där Simrishamns kommun deltar sedan 2012. Fem områden belyses. Det handlar om tillgänglighet, delaktighet, effektivitet, samhällsutveckling och möjlighet att jämföra vår kommun med de andra 225 kommunerna som har registrerats sig. Vad saknas? Könsuppdelad statistik.

Försäljningen av Gladsax skola (nu är det försent för en feministisk folkhögskola, Gudrun – iallafall i den byggnaden) redovisades som ett akut ärende av olika omständigheter. Ordföranden (Karl-Erik Olsson, S) poängterade att det var i yttersta undantagsfall ett ärende kan presenteras under pågående möte och gav tjänstemannen en sträng blick. Samme ordförande som för någon månad sedan sammankallade till extra KS-möte utan att vi hade en aning om vad som skulle avhandlas. Sannolikt blir det en konstskola med internat i Gladsax. Inte så tokigt.

Vi var några nya som inte riktigt förstått i vilket forum de olika frågorna eventuellt diskuteras, men det är i detta forum ledamöter kan fråga tjänstemännen runt de aktuella ärendena. Öppet för allmänheten att lyssna. Några frågor runt sociala investeringar. Några frågor runt årsredovisningen. Aktieportföljen som kommunen har innehåller mycket pengar och jag fick svar att kommunen har hjälp så placeringar sker i ”etiskt korrekta” aktier. Tänk om en hade tid att luska i detta mer!

Tid för gruppmöte och jag hade tur att Ingmarie fanns på åhörarplats så jag hade nån att ha möte med. Byte till rum med slutna dörrar.

En hög med redovisning av delegationsbeslut där det fanns några observandum. Ett
handlade om Vallby-Lunnamöllans vattenskyddsområde. AU har beslutat att rekommendera Ystad-Österlenregionens miljöförbund att utnyttja sin möjlighet och rättighet att bevilja dispens för användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområdet i enlighet med SBN remissvar. Det är ett glapp mellan SBN´s svar och beslutet, vilket Christer Vigren (ÖP) muntligen försökte överbrygga. Lisa Kvarnbäck, ledamot i miljöförbundet (MP) sa inget, men viskade att jag hade rätt.
Ordförande avbröt diskussionen.

Den skrivelse till AU som F! lämnade in angående bidrag till digitalisering av Gylleboverkets Folkets Bio den 19/11 (både personligt överlämnad på kansliet och via e-post till ordförande) är borta. Ordförande säger sig inte ha sett denna alls (jag har den i ”skickat” på datorn). På kansliet har de något litet minne av skrivelsen men beklagade att den måste ha diarieförts på fel plats. Det viktigaste är naturligtvis att bidraget beviljats – nu skedde det genom delegation från AU till ovan nämnda ordförande att fatta beslutet med underlag av den skrivelse som kom direkt från Gylleboverkets Folkets Bio. Kansliet ursäktade både en och två gånger – ordförande beklagade inget. Flera kvinnliga ledamöter tyckte misstaget/slarvet med vår skrivelse var upprörande.

Revisorerna i Simrishamns kommun har låtit genomföra en granskning av KS beredning av ärenden. En rad brister har framkommit. Turerna runt biblioteksfilialernas framtid, årsredovisningen 2013 och bl.a motionen ang jämställdhetsstrateg har granskats. KS delar synpunkterna och har inlett ett arbete med översyn av delegationsordning, reglementen etc. Det kan nog bara bli bättre! (men när ska vi se en förändring…)

Ett förslag till grundläggande mål för en kommunikationspolicy i enlighet med samverkansdeklarationen beslutades det att KLK (kommunledningskontoret) ska utarbeta. Majoritetsgruppen har tydligen snickrat ihop även en plan, men den vägrade KS att anta då den inte ens var redovisad (och enligt MP:s representant väldigt undermålig). Efter mötet fick jag upplysning om att en Medborgardialoggrupp under förra mandatperioden (där tydligen Gudrun var drivande) redan gjort ett gediget arbete (finns eller har funnits att läsa på Simrishamns kommuns hemsida). Ska hjulet uppfinnas igen?

Riktlinjerna för en social investeringsfond antogs. KF har tidigare beslutat att 4 miljoner kronor läggs i denna och tvärprofessionellt arbete prioriteras. Här borde finnas möjligheter för att öppna upp mellan olika nämnder.

Om ni är nyfikna – och det är ni ju – så kan jag berätta att SD ledamöterna inte sa något alls under mötet.

När jag öppnade min e-post på kvällen fanns ett förslag till ett nätverk för kvinnliga politiker i Simrishamns kommun över partigränserna från Malin Henriksson (FP och bl.a ersättare i KS). Jag ställer mig positiv till det.

Vid pennan Hanna Dahl