Rapport från Kommunstyrelsen 2014-03-19

  • Inläggskategori:Rapport

Ärende 13
Under suckande och stönande från en del av de övriga partierna fick jag igenom ett förtydligande vad gäller Riktlinjer för sponsorbidrag från Kommunen. Under punkten Jämställdhet som tidigare löd ”Evenemanget ska sträva efter att vara jämställt” lades nu till: Kommunen ska sträva efter att sponsra på ett jämställt sätt och med ett jämställdhetsperspektiv.

Ärende 17
Efter lång debatt om att BUN dragit in avgiften till AV-media blev det votering i frågan och majoriteten gick på BUN:s linje med röstsiffrorna 7/6. Vi är naturligtvis emot denna besparing eftersom lärarna har mycket stor nytta av den servicen och att det ger en möjlighet till en kunskapsmässigt jämställd undervisning.

Ärende 22
En begäran om planbesked för Sandby 21:26 ledde till återremiss då området ligger på mark som ska omfattas av översiktsplanen som kommer att vara klar senare i år. Moderaterna tyckte vi ändå skulle godkänna byggandet av tio fastigheter i närheten av Mälarhusens f.d. lanthandel, men vi andra var i majoritet. Dock fick de igenom att ge positivt planbesked till Sandby 21:24 för två fastigheter som ligger angränsande till det förra ärendet för det ärendet kom in redan 2005(?)

Ärende 28
Förslaget till förtydligad organisation för verksamheter med marin anknytning i kommunen var efter flera ajourneringar och försök till förtydligande så otydligt att jag avstod från att rösta.  Det nya förslaget om fördelning av personalansvar blev 60% under kommunstyrelsen och 40 % under samhällsbyggnadsnämnden av något som var en tjänst men ändå inte var en persons tjänst(?) Förslaget gick igenom med siffrorna 8/4/1

Ärende 39
Policyn för Medborgardialog som ska svara på frågan varför medborgardialog/er ska genomföras gick på återremiss pga att den beredning som tillsattes med medlemmar från de flesta partierna och över blockgränserna , deras arbete nämndes inte överhuvudtaget som bakgrund till policyn! Alltså återremiss till partierna!

Ärende 41
Centerns förslag att byskolorna endast ska vara för årskurs 1-3 och mellanstadiebarnen ska gå på Korsavad, samt högstadiet på Österlengymnasiet gick igenom efter votering 7/6 (!) Sista ordet lär inte vara sagt i den frågan.

Ärende 47
Lokala miljömål 2013- revision och utveckling gick på återremiss då det underlag som skulle ligga till grund för beslutet dvs. Miljöbokslut för 2012 överhuvudtaget inte gjorts!!!

Ärende 48
Personalbokslut 2013  gick igenom. Under frågestunden hade jag bett få förtydliganden kring varför visstidsanställda ökar, sjukfrånvaron bland kvinnorna likaså och vad man tänker göra åt det och personalchef Johanna Sjöstrand svarade att det fr.a. beror på att man gör analyserna tydligare än tidigare och mer djupgående och att man jobbar vidare med det. Dessutom har man börjat analysera lönerna utifrån jämställdhetsperspektiv och varje förvaltning har numera börjat analysera sin verksamhet utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vänsterns ledamot Margareta Hagstad påpekade att man borde fråga hur många av de deltidsanställda som egentligen önskar heltid och det lovade Johanna att man ska göra.

Ärende 51
Utredning av filialbiblioteken. Förslaget att vi ska ha 3 st filialbibliotek röstades igenom med voteringssiffrorna 8/5, M,C röstade emot

Ärende 52
ändring av bolagsordning och annat för SIMBO och SIFAB gick på återremiss utan votering och det var så sent på dagen att jag inte minns varför. Men jag kommenterade i alla fall att vi då kan se över skrivningen ang samhällsnyttan som har kommit bort i texten. Får bevakas inför nästa gång ärendet dyker upp.

Sista ärendet, nr 53
Gällde försäljning av Medborgarhuset i Gärsnäs som gick igenom utan omröstning
Vid pennan under detta maratonmöte

Lena Ivarsson