Verksamhetsbesök på Prologen 2013-11-15

  • Inläggskategori:Rapport

Som ett led i F! Österlens verksamhet ingår besök hos förvaltningar, myndigheter och olika verksamheter bland annat de olika kommunala företagen. Syftet är att bredda och fördjupa kunskapen om den kommunala verksamheten samtidigt som vi vill skapa förutsättningar för en meningsfull politisk debatt med jämställdhet, välfärd och hållbarhet i högsätet.

Prologen är Simrishamns kommuns öppenvårdenhet för vuxna missbrukare.

Vi (Gudrun Schyman, Margarethe Müntzing och Ulf Rosvall) fick den 15 november träffa samtliga fyra medarbetare på Prologen nämligen Annmari Green, behandlingsassistent med ansvar för Tango. Ulla-Lena Nilsson och Åsa Gustafsson, båda socialsekreterare med ansvar för öppenvård och myndighetsutövning. Bengt Magnusson, som är enhetschef och ytterst ansvarig för verksamheten vid Prologen. Som enhetschef ansvarar Bengt även för försörjningsstöd, flyktingsamordning och arbetsmarknadsfrågor.

Ytterligare en socialsekreterare tillkommer i samband med årsskiftet.

Geografiskt håller Prologen till i gamla ”Länkgården” ungefär vid avtaget mot Gröstorp när man kör gamla vägen mot Järrestad.

Prologens målgrupp utgörs av vuxna missbrukare (21+).

Den övergripande strukturen vid Prologen består av tre komponenter – öppenvård, myndighetsutövning (utredning och externa placeringar på behandlingshem) och Tango.

Öppenvården består av motiverande samtal, samtal med inriktning på återfallsprevention, samt samtal med behandlingsinriktning. Man har krav på nykterhet i samband med närvaro på Prologen – i övrigt icke. Någon gruppverksamhet förekommer inte, ej heller någon verksamhet med specialinriktning på kvinnor. För närvarande deltar ca 30 klienter (6 kvinnor) i öppenvården.

Tango vänder sig till missbrukare som förlorat det mesta i livet – familj, jobb, ekonomi, bostad. Inom Tango (två steg fram och ett tillbaka) sysslar man bland annat med mycket basal träning då det gäller att planera och hantera dagen. Man arbetar efter strikta scheman. Jobb kan erbjudas – inom Prologen och så småningom hos externa arbetsgivare. F ör närvarande deltar 6 män i Tangos aktiviteter. Man har krav på nykterhet vid Prologennärvaro, i övrigt inte.

Myndighetsutövningen består av utredningsarbete som ska leda till en behandlingsplanering som kan innehålla placering vid externt behandlingshem. Hittills i år har 200 ärenden aktualiseras varav 59 resulterat i utredning Under 2012 gjordes 20 externplaceringar varav 6 var kvinnor. Hittills i år har 12 externplaceringar gjorts.

En inskrivning vid Prologen innebär att klienten förs in som ett ärende, vilket kan verka skrämmande för potentiella deltagare. Man försöker där möta ärendekravet med en mjukare form där man aktualiserar klienter utan ärenderutin – i varje fall till en början.

Första kontakten sker vanligast genom att den hjälpsökande kontaktar per telefon. Man bestämmer tid för möte. ASI-intervju görs – en utomordentligt grundläggande och i viss mån djuplodande intervju som kommer att ligga till grund för det framtida arbetet med behandling.

Man upplever inte att nedläggningen av Oasen skulle påverkat Prologens verksamhet, vilket talar för att man dels har olika målgrupper och dels att Oasens tidigare ca 70 klienter hamnat mellan stolarna på ett eller annat sätt. Mot den här bakgrunden känns det än nödvändigare att på något sätt återskapa Oasen-konceptet.

Man har inget gott samarbete med öppenpsykiatrin. Det är till och med så illa att öppenpsykiatrin inte ens har uppdraget att gå in i behandlingsplaneringen och än mindre i finansieringen.

I avgiftningsfrågor är man hänvisad till PIVA (Psykiatriska intensivvårdsavdelningen) i Kristianstad, vilket upplevs som tämligen ofruktbart. Samarbetssvårigheter uppstår inte minst mot bakgrund av en upplevd ”allmän negativ inställning inom PIVA”.

Några mål man vill förverkliga är att kunna intensifiera gruppverksamheterna samt att kunna erbjuda kvinnorna speciella program. Tyvärr är det så i missbruksvården att det mesta av arbetet, från diagnos till konkret behandling, har klart maskulina förtecken och genusfrågan kommer på definitivt undantag – ett område där åtgärder måste sättas in. Samarbete med skolor och arbetsgivare är andra områden man vill utveckla. Generellt inser man behovet av en mera offensiv verksamhet inte minst mot bakgrund av att det antal missbrukare som söker hjälp hos Prologen endast är toppen på ett stort isberg.

Man känner dagens sparkrav inom kommunen som klart besvärande för ett meningsfullt utvecklingsarbete inom Prologen. Och sanningen är ju dessvärre den att budgeten för majoriteten av kommunens politiker har blivit ett mål. En duglig förvaltning är den förvaltning som lever upp till det generella 3%-iga sparkravet som rests.

I stället för att kunna ha budgeten som ett medel att nå mål. Låt budgeten styras av verksamheternas prognoser och mål där jämlikhet, välfärd och hållbarhet ska vara de trygga byggstenarna. Studera gärna F! Österlens skuggbudget för 2014.

Tangentnuddare
Ulf Rosvall