Rapport från Samhällsbyggnadsnämnden 2013-10-16

  • Inläggskategori:Rapport

Börjar med BUDGET 2014 för Samhällsbyggnadsnämnden.

Eftersom Fi gjort en egen ”skuggbudget” som innehöll ökade anslag för samhällsbyggandet så avstod Fi från att rösta. Jag påtalade även det faktum att denna nämnd har mindre resurser nu än 1996, men fler och större områden att ta hand om, vilket gör det näst intill omöjligt att, som det heter i fokusområdet, ”underhålla kommunens anläggningar så att kapitalförstöring undviks”. Det handlar om områden inom t.ex. gata, park, hamn, grönytor, offentliga platser och toaletter, gatubelysning, fastigheter etc.

Viktigt just nu är att det finns pengar så att Översiktsplanen ska kunna presenteras för så många som möjligt i kommunen. Nämnden ska också bryta ner fokusområden, tagna i KF, till nämndmål. Detta ställer ofta till det en aning – troligtvis pga. ovanan att göra detta. Här presenterade Fi sitt förslag, och det delades ut till alla ledamöter och ersättare, samt givetvis även till förvaltningen som ska se över detta till nästa möte i december. Det togs därför inget beslut om några nämndmål.

Det märktes att vi i Fi lagt ner mycket tid på att sätta oss in detta med fokusområden, nämndmål och vad förvaltningen ska göra. Det kändes tryggt att ha förstått proceduren!

Ombyggnationen av Valfisken etapp 1 (3,1 miljoner) och etapp 2 (800 000 kr) presenterades.

Vi fick även information ang. hamnens miljötillstånd, vilket var en dyster sanning. Viktigt så det förslår, eftersom hamnen nu ingår i miljölagstiftningen och behöver/ska ha miljötillstånd.

Problem med svavel.
Mätning av TBT (giftiga båtfärger) visade att Simrishamn hade den högsta TBT halten i jämförelse med Köpenhamn, Trelleborg o Ystad! Nu är detta på gång att åtgärdas (slipen) eller i alla fall förbättras med en rening på 98 %. Ytterligare information om detta kommer vid nästa möte. Även det faktum att dagvattnet (regn) från centrala Simrishamn inte får komma ut i havet innan det renas(beslut från Länsstyrelsen). Vi har nu 8 rör som går direkt ut i havet och vi får bara ha 4. Till detta även någon sorts bassäng där vattnet kan hållas kvar för rening innan det når havet. Detta ska det finnas en lösning/utredning på 2015. Givetvis kommer det mer information om detta enorma projekt, om det ens är möjligt?

Landsbygdens vatten står nu på tur…
Här beslutades att de tre sista verksamhetsområdena kommer att byggas när vattentillgången är säkrad, då har 17 verksamhetsområden getts möjlighet att ”få” säkrad vattentillförsel och avlopp (i vissa fall även tomrör för fiberkabel).

Vattentaxan föreslogs till 5 % höjning för anläggningsavgift (till tomtgräns) 7,5 % höjning av den fasta avgiften och 7,5 % höjning av det vatten man använder. Jag deltog inte i beslutet. Eftersom handlingarna kom alldeles för sent så fanns det inte en chans att hinna sätta sig in i detta ärende, vilket även påpekades till förvaltningen. Man måste ju få en möjlighet att ta del av innehållet INNAN beslut.

Nu vill jag bara påminna er alla som läser detta att glöm inte bort möjligheten till samråd ang. Översiktsplanen (bra information på kommunens hemsida). Alla är välkomna att lämna synpunkter t o m 2 december 2013!


Vid pennan
Ingmarie Jacobsen, tjänstgörande ledamot den 16/10 Samhällsbyggnadsnämnden (Fi)