Budget 2014 enligt Fi Österlen

  • Inläggskategori:Debatt

Budget år 2014

Motivtexter och förslag på prioriteringar i budgeten för år 2014

Inledning
Alla kommuner skall enligt lag värna om en god ekonomisk hushållning. Det betyder att gjorda investeringar inte ska förstöras på grund av bristande underhåll och att medborgare ska mötas av en samhällelig service som gör det möjligt för alla att färdas väl, genom livets alla skeden. Det förutsätter respekt för mänskliga rättigheterna och en hållbart tryggad rätt till hälsa, en god miljö, arbete, bostad, utbildning, kultur, social omsorg. Politiken ska användas för att säkra människors lika möjligheter och rättigheter oavsett kön, klasstillhörighet, etnicitet, sexualitet, könsidentitet, funktionsförmåga eller ålder. Detta innebär att den generella välfärdspolitiken måste inkludera ett systematiskt arbete mot alla former av strukturell diskriminering.

Ett stort problem med föreliggande budgetprocess är att det budgetförslag som den politiska majoriteten redovisar inte synliggör vilka besparingar , eller resurstillskott, som döljer sig bakom siffrorna. Vi vet inte vilka resonemang som t.ex. ligger bakom besparingsförslaget på över 11 miljoner inom BUN:s verksamhet. Vi vet heller inte vilka av de resurstillskott som förvaltningarna påtalat som godkänts av majoriteten. Ska t.ex. Kostenheten få pengar så att skolbarnen får en bra skolmat eller ska vi fortsätta som tidigare? Siffrorna står på papper men de politiska intentionerna är höljda i dunkel. Det försvårar en öppen dialog med kommuninvånarna vilket i sin tur går på tvärs med de uttalade demokrati- intentionerna i visionsarbetet.

Feministiskt initiativ vill ha en ekonomi i balans men vi vänder oss mot den stelbenthet som präglar majoritetens syn på ekonomin. Att se budgeten som ett mål i sig (självt) i stället för att låta ekonomin vara ett verktyg undergräver möjligheten att satsa framsynt och förändringsinriktat. Det krampaktiga fasthållandet vid lånetak och skattesats omöjliggör de nödvändiga investeringar och satsningar som kan ta oss bort från vikande befolkningsunderlag.

Vi föreslår därför en förändring av de finansiella målen, enligt följande:

Finansiella mål
Som övergripande finansiellt mål i Simrishamns kommun gäller att budgeten ska vara långsiktig och spänna över en 5-årsperiod. Budgeten är inget mål i sig utan ett verktyg att arbeta med och fastställs utifrån de behov (kvantitativa och kvalitativa) som de respektive verksamheterna definierar. Ett viktigt led i budgetarbetet blir sålunda att finna en långsiktig och hållbar finansiering utifrån de krav som reses på välfärd, jämställdhet och hållbarhet. Finansieringen ska bygga på en god balans mellan omfördelning, skattesatsjustering och upplåning.
Det övergripande målet bryts ned i följande finansiella delmål:
– Resultatet ska inte understiga 0,5 % av skatteintäkter och statsbidrag över en femårsperiod
– Lånetaket ska behovsinriktas men bör inte överskrida 200 miljoner.
– Soliditeten (eget kapital/tillgångar) bör icke understiga 50 %.

Verksamhetsmål med inriktning på god ekonomisk hushållning för år 2014
De nu föreslagna verksamhetsmålen behöver kompletteras med ett mål som synliggör kommunens ambition att långsiktigt och systematiskt arbeta mot alla former av diskriminering. Vi föreslår därför ett ytterligare verksamhetsmål, med följande lydelse:
Bemötande och offentlig service ska fungera för alla medborgare oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk eller religiös bakgrund, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder. Uppföljningsansvaret ligger på Kommunstyrelsen.
Måluppfyllelsen mäts huvudsakligen genom könsuppdelad statistik.
Kopplingen till god ekonomisk hushållning uttrycks på följande vis: Respekt för varje människas lika värde är grunden för samhällets demokrati och individernas frihet. Kränkningar och diskriminering skapar personliga lidanden men också stora samhälleliga kostnader, inte minst på den kommunala nivån.

Budget i balans
Vi är övertygade om att det går att vända trenden med vikande befolkning och att det är nu vi måste börja. En framtida utveckling med sämre service inom utbildning och omsorg, tillsammans med ett sjunkande kulturutbud, ökar varken engagemanget hos oss som bor här stadigvarande eller attraktionskraften för de personer som skulle vilja flytta hit.

Vårt budgetförslag, se sista sidan, bygger på en budget i balans, med ett balanskravsresultat på 1 181000 kronor. Majoritetens budgetförslag har ett balanskravsresultat på 1 275 000 kronor. Skillnaden är att vi förstärker kommunens budget med 17 miljoner kronor genom en skattehöjning på 50 öre. Tillskottet innebär att vi både kan undvika kortsiktiga besparingar som på längre sikt blir till ökande kostnader samt att vi kan göra nya utvecklingssatsningar. Skattehöjningen motsvarar c:a 100 kronor mer i månaden för en genomsnittslig lön i kommunen. (År 2011 var medelinkomsten i Simrishamns kommun 232 100 kr per år, dvs. 19 340 kr per månad.)

Vi avvisar följande föreslagna besparingar:
– Kommunstyrelsen – minskat stöd för KIMO Baltic Sea och till stiftelsen Österlenskolan för konst och design.
– Samhällsbyggnadsnämnden – besparingar på planarbeten och underhåll av gator och vägar.
– Socialnämnden – slopande av ej lagstadgade förebyggande insatser, eftersom de, om de tas bort, kommer att leda till långsiktigt ökade kostnader och kvalitetssänkningar.
– Barn- och utbildningsnämnden – slopande av helgförskola och neddragningar på kulturpedagogiska enheten
– Kultur- och fritidsnämnden – förslaget om nedläggning av samtliga biblioteksfilialer.

Nya satsningar!
Samtidigt som vi reserverar medel i budgeten för att undvika ovanstående besparingar tillför vi resurser inom följande områden:
Kommunrevisionen
Revisionen har fått en växande roll i takt med att kraven på redovisning och effektiv målstyrning ökat. Kommunallagen har skärps under år 2013 och revisionens ansvar innefattar nu också de kommunala bolagen och deras förhållande till kommunledningen. Kravet på granskning av offentlig upphandling ökar också. Vi ser revisionen som ett viktigt instrument för medborgarnas möjlighet att kontrollera sina pengar. Vi ökar därför budgeten med den begärda summan. Vi avvisar besparingar och tillför 100 000 kronor mer.

Kommunstyrelsen
Jämställdhet och antidiskriminering
Under det visionsarbete som pågått i kommunen har begreppet Demokrati lyfts upp som en av tre utmaningar. Grunden för all demokrati är respekten för varje människas lika värde. Därför är Jämställdhet och antidiskriminering ett strategiskt utvecklingsområde. Jämställdhetsarbetet måste bli en integrerad del av kommunens totala verksamhet. Kvinnor och män, pojkar och flickor, oavsett etnicitet, sexualitet, funktionalitet och ålder, ska både kunna mötas av jämställda verksamheter och själva inte behöva oroa sig för att bli diskriminerade. Det under 2013 avslutade SKL- projektet, HÅJ (Hållbar jämställdhet), har i sin slutredovisning tydligt lyft fram att det nu krävs en kontinuerlig ledning av det fortsatta arbetet, både politiskt och professionellt. Vi vill säkerställa medel för en jämställdhetsstrateg (heltidstjänst) och ett fullmäktigevalt råd som kan fungera som politisk ledning för det fortsatta arbetet. Vi tillför 1 miljon kronor för detta ändamål.

Näringsliv
I kommunens antagna Fokus-områden står det bl.a. att ”Kommunen ska prioritera sitt näringslivsarbete mot tillväxtföretag och genom strategiskt välgrundade utvecklingsprojekt.”
Den extern finansierade satsning som kommunen under en tid framgångsrikt deltagit i, med syfte att utveckla de Kulturella och Kreativa Näringarna, KKN, har varit ett strategiskt välgrundat utvecklingsprojekt som behöver fortsätta. Företag verksamma inom KKN utgör c:a 10% av kommunens näringsliv. C:a 45% av kommunens företag med huvudnäring inom t.ex. konst och litteratur drivs av kvinnor. Som jämförelse drivs b ara 26 % av de traditionella näringarna av kvinnor. En satsning på KKN är därmed i hög grad en satsning på kvinnors företagande. Vi föreslår inrättandet av en heltidstjänst som KKN-strateg. Kostnaden delas mellan Kommunstyrelsen och Kultur- och Fritidsnämnden. Vi tillför 300 000 kronor.

Samhällsbyggnad
Ökat anslag till Planarbetet
Det fortsatta arbetet med Översiktsplanen måste gå hand i hand med introduktionen av användandet av Medborgardialog som en del av styrprocessen (se Demokratiberedningens rapport). Ska arbetet svara mot de höga förväntningar som uttryckts inom ramen för visionsarbetet ”Engagerade medborgare och medarbetare driver kommunen framåt genom dialog; det goda samtalet” behövs ökade resurser, inte minskade. Vi tillför totalt 518 000 kronor.

Plan för att förhindra kapitalförstöring
För att undvika ett fortsatt eftersatt underhåll, som resulterar i ytterligare kapitalförstöring, föreslår vi en långsiktig återställningsplan. Målet är att underhållet ska komma ikapp. Det förutsätter att dagens verksamhetsnivå inte heller får försämras p.g.a. minskad tillgång till kart- och databaser, sämre samordning av jourverksamheterna eller mindre utbildningsmöjligheter. Totalt tillför vi därför 1 340 000 kronor för 2014.

Kultur och Fritid
Ny heltidstjänst för en KKN-strateg
Vi behöver stärka de professionella kulturutövarnas möjligheter att leva på sitt yrke. Det projekt kring de kreativa och kulturella näringarna som kommunen deltagit i behöver fortsätta och permanentas. Vi föreslår en nyinrättad heltidstjänst för en KKN-strateg. Genom att medvetet och systematiskt arbeta med KKN-frågorna kommer kommunen kunna fokusera på innovation och tillväxt och därmed också stärka förutsättningarna för hela näringslivet. Vi föreslår att kostnaderna för tjänsten delas mellan Kommunstyrelsen och Kultur- och Fritidsnämnden och tillför här 300 000 kronor.

Förstudie nytt Kultur- och kunskapscentrum
Kultur är en förutsättning för den demokratiska dialogen och en förutsättning för varje enskild människas livskvalitet och hälsa. Simrishamns kommun behöver utveckla de kommunala arenorna för samtidskonst, scenkonst, litteratur och samtidigt stimulera medborgarnas eget kulturutövande. Strävan måste vara att korsa gränser mellan professionella och amatörer, mellan olika konstformer samt mellan medborgare i olika åldrar, av olika kön och med olika etnicitet och funktionalitet. Eftersom kulturhuset Valfisken nu blir gymnasieskola behövs ett nytt, centralt beläget, kulturhus. Ev. också för att inrymma museimagasin och hällristningscentrum. Lämpliga centrala fastigheter finns. Vi föreslår en förstudie och tillför 300 000 kronor för det ändamålet.

Riktade föreningsbidrag
Det behövs särskilda, riktade, bidrag till föreningar som bedriver scenkonstverksamhet och som nyttjar Teaterbiografen Grands scen. Grands scen är den enda lokal i kommunen som är anpassad till scenkonstverksamhet när det gäller ljussättning och akustik och som har sluttande publikplatser. Behovet att använda lokalen kommer att växa när den nya gymnasieskolan börjar använda Galleri Valfisken. Vi tillför 75 000 kronor.

Barn- och utbildning
Ökad personaltäthet på förskolan
Förskolan ska vara en trygg och inspirerande miljö där alla barn, oavsett kön, etnicitet och funktionalitet, får en möjlighet att utvecklas i nära relation med förskolans personal. De nationella målen för personaltäthet inom förskolan är 5,0 barn per årsarbetare. Personaltätheten inom den kommunala förskolan i Simrishamn var 6,5 barn per årsarbetare under år 2012. Vi anser att Simrishamns kommun måste arbeta för att succesivt nå upp till riksgenomsnittet vad gäller personaltätheten inom förskolan. Vi tillför 1 000 000 kronor.

Kostenheten
En Kostutredning har under år 2012 tagit fram ett förslag på en kvalitativ kosthållning för framtiden. KF har beslutat om en kostpolicy som ska vara ett styrdokument för att kvalitetsäkra måltidsverksamheten i det dagliga arbetet. Enligt riksdagsbeslut ska alla kommuner ha infört ekologisk mat till 25 % till år 2014. För Simrishamns del är målen långt ifrån uppfyllda varför det är hög tid att starta. Vi tillför 1 280 000 kronor.

Skolmottagande gällande flyktingbarn
Socialnämnden ersätter t.o.m. utgången av år 2013 Barn- och utbildningsnämnden för extra kostnader för flyktingelever med uppehållstillstånd. Ersättningen har varit en kompensation för merkostnader men täcker i allt mindre utsträckning de verkliga kostnaderna. Kommunen räknar med fler barn från Afghanistan och Syrien det kommande året. Många är analfabeter eller har stora läs- och skrivsvårigheter. Vi menar att den tydliga politiska majoritet som i stor enighet sagt JA till utökat mottagande också måste följa upp detta beslut med ett resurstillskott som ger barnen en framtidschans. Skolan är central i den processen. Vi tillför 1 000 000 kronor.

Socialnämnden
Rätten till heltid
För att Simrishamn kommun ska kunna garantera kvalitativt god vård och omsorg behövs mer personal. Idag finns fortfarande problem med underbemanning och höga sjukskrivningstal inom hela vård- och omsorgssektorn. Om kommunen ska möta de ökande vård- och omsorgsbehoven och samtidigt säkerställa en bra arbetsmiljö med trygga anställningar baserade heltid krävs ökade resurser. Vi tillför 1 000 000 kronor.

Öppna en förebyggande kommunal rådgivnings- och stödverksamhet
Hur tar vi hand om de som varken vill, vågar eller kan söka hjälp för sina problem inom primärvården eller psykiatrin? Människor som är i kris av olika anledningar kan behöva någonstans att vända sig, i förvissning om att man blir lyssnad på. Det finns ett stort värde i att tidigt fånga upp denna grupp, där majoriteten oftast är kvinnor. Förebyggande insatser håller nere sjukskrivningar och stärker den enskilde. Det finns ett stort mörkertal då det gäller mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, missbruk och psykisk ohälsa. För den enskilde är den här typen av erfarenheter ofta förenade med stor skam och skuld och många drar sig för att gå till primärvården. Enligt ny lagstiftning kommer kommunerna att överta alltmer av ansvaret för ett kvalitativt och effektivt arbete mot mäns våld mot kvinnor. Simrishamns kommun behöver en verksamhet baserad på anonymitet och sekretesskydd, organiserad i enlighet med gällande slagstiftning och med ett aktivt samarbete med öppenvårdens resurser. Vi tillför 1 000 000 kronor för år 2014.

Simrishamn juli 2013
Feministiskt initiativ Österlen

Läs mer om vår budget i Ystads Allehanda