Rapport från Kommunfullmäktige 2013-05-20 – Möte och utbildning i jämställdhet

Det var en ovanligt trevlig eftermiddag/kväll på kommunhuset i Simrishamn i måndags. Fi hade vind i seglet och fick gehör från de andra partierna när det gällde två viktiga frågor. Återremittering av detaljplan i väntan på kommunens översiktsplan, så att det blir ett helhetstänkande i planeringen av byggande i det känsliga kustområdet och ett viktigt tillägg i det reviderade dokumentet av Simrishamns lönepolicy, nämligen att i Simrishamn är det heltid som gäller vid anställning av personal! Eftermiddagen började med utbildning i jämställdhet med Carolyn Hannan, som pratade om jämställdhetsintegrering- en viktig strategi för hållbar jämställdhet i kommun och landsting. Sedan blev kommunfullmäktiges ledamöter bjudna på ekologisk korv i vårsolen utanför kommunhuset. Bénka di serverade den goda korven och samtidigt som vi åt fick vi chansen att mingla tillsammans med Simrishamns unga barnambassadörer, som lite senare under fullmäktigemötet informerade oss om sin verksamhet. 

 

Jämställdhetsintegrering med Carolyn Hannan

Jämställdhetsintegrering eller gender mainstreiming som det heter på engelska är en viktig strategi för att uppnå jämställdhetsmålet. Jämställdhetsintegrering är vägen till målet På internationell nivå finns en kommitté av 23 experter från olika länder. CEDAW, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. På lokal nivå har vi CEMR deklarationen som hjälper oss i vårt arbete med jämställdhetsintegrering. Pekinghandlingsplanen 1995 styr allt jämställdhetsarbete runt om i världen, och ligger som grund för CEMR deklarationen. Jämställdhet är en grundläggande rättighet. Carolyn betonade att det är av stor vikt att vi fokuserar på kvinnors potential, deras kraft. I början av olika planeringsprocesser i kommunen så måste det göras en grundläggande analys av kvinnors och mäns situation, deras behov, prioriteringar och bidrag. Det ska ske innan några beslut fattas om datainsamlingar, strategier, budget och aktiviteter. Fel som har gjorts är att arbetet med jämställdhetsintegrering varit alltför projektbaserat och finansierats med extra medel. Det har inte varit inkluderat i reguljära processer, utan upphört så fort projektets finansiering avslutats. Arbetet har inte givit långsiktiga breda resultat. Carolyn menar att vi måste ha ett mer systematiskt och kontinuerligt arbetssätt som förändrar grundläggande strukturer och de system som diskriminerar. Det krävs uppföljning av handlingsplaner, regelbunden rapportering och Carolyn efterlyser även sanktioner i fall av återkommande brister. Idag leder inte fel och brister till några sanktioner. Personal brister i kompetens och det saknas tillräckliga specialistresurser. Personal håller på lite vid sidan om med jämställdhetsintegrering. Och fokuserar på processen istället för på resultat. Ledarskap i jämställdhet saknas på den högsta nivån. Det blir mest kosmetika. Allt ansvar läggs på jämställdhetsspecialister. Vilka istället borde hjälpa de som leder kommunen att leva upp till sitt viktiga ansvar i arbetet med jämställdhetsintegrering. För att arbetet ska ge varaktigt resultat behövs specialister, utbildning och uppföljning. Och det krävs stora förändringar i tillvägagångssätt och maktbalans. För att satsningar ska bli lyckade bör de inte ses som enbart en teknisk process. Utan det är attityder som måste förändras. Det krävs en politisk process. Ett tydligt ledarskap om jämställdhetsmål, integrationsprocessen och satsning av resurser. Och se till att de efterlevs!Simrishamn har en bra handlingsplan. Vad som nu krävs är att den översätts till handling. Vilket inte sker automatiskt, utan vidare arbete krävs. Ett konsekvent och tydligt stöd från ledningen. Tillräckliga satsningar av resurser. Fortsatt arbete av jämställdhetsspecialister för stöd, råd och utbildning. Systematisk uppföljning och rapportring. CEMR deklarationen behöver spridas. En regelbunden rapportering till allmänheten bör ske. Och vid behov bör den revideras och utvärderas. Vem ska se till att CEMR deklarationen efterlevs? Är det kommunens revisorer, ledamöter i fullmäktige, politiska partier, media och kommunens medborgare?

 

Kommunfullmäktiges möte

Ägg

Producenter av burhönsägg i kommunen, har lagt in medborgarförslag om att det borde tillåtas ”burhönsägg” i vår kommun. Frågan gick till BUN för att avgöras där. Tydligen finns det inget generellt förbud mot ägg producerade av burhöns i vår kommun. Och frågan om djurhållning och djurrätt ligger idag på länsstyrelsen så kommunens miljöförbund har inte del frågan. Som fullmäktigeledamot i Fi vill jag stärka djurens rätt och anser att all produktion av ägg med burhöns bör upphöra! Att en fråga som rör djurens rätt hamnar hos BUN där kostenheten har sitt säte, riskerar att vinkla frågan i en riktning mot näring,medicin och hygien, istället för att se på äggproduktionen ur ett etiskt perspektiv. Det kan aldrig vara försvarbar djurhållning att låta en höna leva sitt liv på en yta stor som ett A4 papper stående på galler. Låt oss sluta upp i Astrid Lindgrens kamp för att släppa hönsen fria!

Vindkraftverk

Ett medborgarförslag om att uppföra bullerkartor i områden med vindkraftverk och i områden där det planeras vindkraftverk, vilket inte finns idag. Idag får bara boende inom en radie av en kilometer yttra sig i frågan om uppsättande av vindkraftverk.

Unga barnambassadörer i Simrishamn

Att vi i vår kommun har barn som ambassadörer och som informerar om barnens rättigheter enligt FN:s barnkonvention är unikt i Sverige. Barn ska höras och synas i Simrishamn! Ledare för projektet med unga barnambassadörer är Sylvia Carlsdotter på Kulturpedagogiska enheten i Simrishamn. Med i projektet är också Marie Lundin, som är utbildad barnrättsjurist och har arbetat på UNICEF tidigare. Hon arbetar nu deltid som kurator på skolenhet Nord. Marie är också utbildare av barnambassadörer, en resurs att ta tillvara på i vår kommun. Under fullmäktigemötet lyfte barnambassadörerna fram några för dem särskilt viktiga artiklar ur FN:s barnkonvention. Bland annat artikel 3 som rör barnens bästa. Vi som fattar beslut i kommunen ska tänka på barnens bästa och lyssna på barnen. Här lyftes skolan fram som ett konkret exempel. När politiker bestämmer om skolan ska de lyssna på barnen. Det är ju barnen som går i skolan.

Fullmäktiges frågestund

Det handlar om beslutet att inte driva kommunal skola i Hammenhög och Skillinge. Karl Erik Olsson S ställer fråga till BUN:s ordförande Margareta Nilsson C: Anser du M.N att förvaltningsrättens dom och Kommunfullmäktiges beslut är något som du inte behöver ta hänsyn till och detta är något som du därmed har rätten att få stå över? Här följde sedan en hätsk ordväxling mellan de båda ovanstående. M.N menade att de i BUN inte hade för avsikt att trotsa beslutet. De hade därför haft extra sammanträde i BUN och sedan lyft frågan till KF för att avgöras där. Sent ska syndaren vakna menade K-E O, och pekade på datum som visar på ett tydligt trots mot förvaltningsrättens dom. Han menar att beslutet att lägga ner Skillinge skola var felaktigt, vilket domen i förvaltningsrätten säger.

Medborgardialoggruppens rapport

Överlämnades. Intressant kvällslektyr, finns säkert på kommunens hemsida!

Detaljplan för Viks fiskeläge 1.1 och 1:18 m.fl.

Förslag från KS att godkänna planen. Jacques Öhlund från Fi begärde återremiss av ärendet med hänvisning till den kommande översiktsplanen. Han menade att ett beslut i ärendet inte bör tas innan översiktsplanen är färdig, eftersom detaljplan och översiktsplan borde länkas ihop. Att vi måste ha ett större helhetsperspektiv när vi fattar beslut som rör det känsliga kustområdet. I den votering som begärdes i ärendet så var det 23 som röstade för återremiss mot 15 som ville avgöra frågan direkt. S,SD,V,MP och Fi röstade för återremiss. FP och ÖP avstod och M ville ensamt driva igenom ett godkännande av detaljplanen.

Reviderad lönepolicy för Simrishamns kommun

Under KS möte där ärendet om revidering av Simrishamns lönepolicy var uppe så yrkade Gudrun Schyman Fi som tillägg under punkten politiska mål att stycket ska avslutas med: Simrishamn kommun har rätten till heltid som grund för anställning. Gudrun fick S med sig, men Siv Bildtsén MP kom med förslaget att Simrishamns kommun ska sträva efter rätten til heltid med möjlighet till deltid. Vilket C ställde sig bakom. S:B:s yrkande gick igenom i KS. Nu kom frågan upp igen i KF och Gudrun Schyman gick upp och argumenterade för att det som en gång beslutats i fullkomlig enhet i fullmäktige, nämligen att anställda i Simrishamns kommun har rätt till heltid, också bör stå med i kommunens lönepolicy. Att urvattna ett tidigare beslut om rätten till heltid, vilket i allra högsta grad handlar om kvinnors möjlighet att försörja sig på sin lön, genom att skriva ”ska sträva efter” vill vi i Fi vara med om, sa Gudrun Schyman. Stefan Lamme (M) menade att det har vi inte råd med. Att oavsett vad vi skriver i vår lönepolicy så gäller det fullmäktigebeslut som fattats. Han beklagar att det inte finns kombinationstjänst och menar att det är omöjligt att erbjuda heltid inom t.e.x. hemtjänsten, utan att öka kommunalskatten med 2-3 kronor. Det är inte realistiskt och inte rätt tidpunkt. Själv önskar han inget annat än heltid men………….Att det beslutades i fullmäktige för 2 år sedan, den 27 juni 2011, och att det inte hänt något ännu poängterade S som ställde sig bakom Fi:s yrkande. De lyfte också fram Avesta kommun som ett levande exempel på en kommun som lyckats med att ha heltid som en rättighet, men Stefan Lamme slog dövörat till så fort Avesta kom på tal.
Gudrun Schyman går nu upp i talarstolen och ger fullmäktigeledamöterna viktiga fakta. Det här handlar om löner, anställningar och anställningsvillkor. Rätten till heltid som grund. Möjlighet till deltid. De yrken där kvinnor är i majoritet, bara där det är kvinnodominans är det deltid som kommer på tal. I arbetsområden där männen dominerar och det anses för hårt med heltid så förhandlas heltid ner till kortare vecka. Till 36 och 37,5 timmar/vecka. Ibland 35 timmar. Men i kvinnodominerande yrken så kommer istället möjligheten till deltid. Kvinnor får betala själva. Lägre lön blir resultatet. Och en pension som det inte går att leva på. En sämre ekonomisk standard än vad man har som student är vad dessa kvinnor har att vänta sig vid pension. När Stefan Lamme säger att vi inte har råd, då är det den enskilda kvinnan som får betala. Ska alla vara med att betala? Eller ska enskilda kvinnor betala ur sin magra plånbok?Vilket ibland slutar med att de blir tvungna att gå till socialen, vilket också kostar samhället. Det blir en samhällsekonomisk vinst om vi inte behöver komplettera med bidrag. Att vi inte har råd är inte sant!Det handlar om hur vi fördelar kostnaderna. Att ge enskilda individer möjligheten att kunna vara ekonomiskt oberoende oavsett kön. Till syvende och sist handlar det om budgeten. Om vi måste höja skatten 50 öre. Ja då gör vi det! Simrishamn bör vara en kommun som är anständig nog att ge alla lön som det går att leva på. Inte sträva mot, antingen gör vi det eller så gör vi det inte. Ska vi ha en lönepolicy som är i överensstämmelse med fullmäktige beslut, eller en som bara blir en hyllvärmare? Nej, vi ska ha en policy som vi håller oss till. Och då visar vi revisorerna att vi följer de politiska mål som vi satt upp!

Efter några ytterligare inlägg från olika partiers företrädare blir det en nervkittlande votering i ärendet. M,C,MP röstar för KS förslag och V,S,FP,SD,KD röstar med oss i Fi. Det blir 22 mot 23, vi vann med en röst!

Bättre skydd för vattenskyddsområden

En motion från Lisa Kvarnbäck (MP) om bättre skydd för vattenskyddsområdet blev återremitterad till miljöförbundet.

Vid pennan: Charlotte Rydell kommunfullmäktigeledamot för Fi Österlen

Stäng meny