Rapport från Kommunfullmäktige 2013-03-25

  • Inläggskategori:Rapport

Självbilden skevar.

Årsredovisningen för 2012 stod på dagordningen. Redan under eftermiddagen fick vi en genomgång av respektive förvaltningschef. Häftet med alla underlag inleds med en betraktelse av kommunalrådet, Anders Johnsson, och  mer positiva tongångar får man leta efter. Det märkliga var att han inte med ett ord tog upp att det förhållandevis goda ekonomiska utfallet till stor del berodde på att tidigare inbetalade försäkringspengar (AFA) hade betalats ut under året. 16,2 miljoner kronor damp plötsligt ner i kommunens kassa under hösten. Besvärande underskott kunde vändas i överskott.

 

Visst ska vi vara optimistiska men självbilden behöver ha en någorlunda förankring i verkligheten också. Det gäller också beskrivningarna av hur och i vilken omfattning de uppställda målen för verksamheterna har uppnåtts. Eftersom formuleringarna för 2012 fortfarande gjorts enligt det gamla systemet, dvs. målen var luddiga och svårtolkade och långt ifrån precisa, blev också bedömningen av hur väl man lyckats en provkarta på svajighet.

 

Inom ett område var det rent ut sagt besvärande. Det gällde målet att ” arbetsmiljön ska vara god och präglas av jämställdhet och mångfald”. Tre mål i ett; god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald. Inga som helst indikatorer fanns beskrivna för att mäta detta. Däremot kunde man läsa i personalredogörelsen att kvinnors sjukskrivningar nästan är dubbelt så höga som mäns och att kvinnors löner är betydligt lägre än mäns. Glappet har dessutom ökat under året.  Ett försiktigt yrkande från oss (Fi) om att ändå beskriva situationen som att ”målet är delvis uppnått” , med hänvisning till det arbete som pågår, i stället för det bombastiska ”målet är uppnått”, avslogs av en majoritet i fullmäktige.

 

Självbilden skevar alltså, för det kan väl inte vara så illa att det är en ren maktdemonstration mot Fi när majoriteten väljer att beskriva jämställdhets- och mångfaldsmål som uppnådda? Inom ett annat område där Fi (Jacques Öhlund) har aktiverat sig under året, det gäller utveckling av fisket och hamnen, var verksamhetsberättelsen väldigt torftig. Arbete och ambitioner hade osynliggjorts. Fi:s tilläggsyrkanden på tre punkter gav en betydligt bättre bild av både vad som gjorts och vad som behöver göras. Och yrkandena gick igenom! Hela fullmäktige gav sitt stöd. Väldigt roligt! Men det visar också att det är just på jämställdhetsområdet som motståndet finns.

En utmaning att anta!

 

Vid tangenterna Gudrun Schyman