Intensiv arbetshelg med en pigg syn på fokusområden 26-27/1, 2013

  • Inläggskategori:Debatt

Efter en intensiv och sanslöst givande arbetshelg med Fi Österlen presenterar vi nu vår syn på fokusområden. Bakgrunden är som följer: Simrishamns kommuns arbete med Vision och Målstyrning har kommit så långt att det är dags att formulera de fokusområden som ska styra nästa års budget. Kommunstyrelsen ska behandla förslag från partierna den 6 februari och slutgiltigt beslut kommer i kommunfullmäktige den 25 februari 2013.

Förslag på text och beslutspunkter från Feministiskt initiativ Österlen.

FOKUSOMRÅDEN

1. GEOGRAFI
För att vidareutveckla vår kommun måste vi fortsätta byggandet av attraktiva bostäder för alla
livsfaser och olika samlevnadsformer. Tillgänglighet och mötesplatser är avgörande för att få en dynamisk region. Väl avvägda kommunikationer ska binda samman byar och centralorten.
Kollektivtrafik och cykelförbindelser är prioriterade. En stor del av kommunens
attraktionskraft ligger i naturen och i dynamiken mellan byarna. Allt utvecklingsarbete ska utföras med omtanke om miljö och natur och med så låg miljöpåverkan som möjligt.

– Jämställdhetsmålen och de miljöstrategiska målen ska ligga till grund för all samhällsplanering.

– Kontrasterna mellan byarna ska vara utvecklingsfaktorer. Kommunens unika
struktur ska möjliggöra samverkan mellan skolor, fritid, äldreboende,
företagande och hållbar livsmedelsproduktion

– Bostadsbyggandet ska vara ett prioriterat område och baseras på en tydlig bostadsförsörjningsplan.

– Kommunen ska prioritera sitt näringslivsarbete för tillväxt- och återväxtföretag, de kulturella- och kreativa näringarna (KKN) och strategiskt välgrundade utvecklingsprojekt.

– Det är kommunens ansvar och uppgift att utbilda och sprida kunskap om ekologiskt hållbart näringsidkande. Jord-, fiske- och naturbrukare ska få stöd att ställa om till hållbara metoder. Målet är att Simrishamn ska bli Sveriges mest klimatsmarta kommun.

2. DEMOGRAFI
En levande kommun innebär ett fungerande samspel mellan boende, försörjning och en
meningsfull fritid. Simrishamns kommun ska särskilt möta utmaningen att bli en attraktiv plats att verka och leva på för våra yngre medborgare. Genom att öka satsningar inom vård, skola, omsorg och kultur växer kommunens attraktionskraft för alla generationer.

– Kommunen ska vara en jämställd och attraktiv arbetsgivare och en föregångare inom ansvarsfullt ledarskap, hållbar arbetsmiljö och lönebildning.

– Kommunen ska satsa på en pedagogik i framkant, genuskompetens, trygghet och trivsel i skolorna. Denna kompetenshöjning ska vara en del i ledet att få människor att välja att flytta hit.

– Kommunen ska skapa en trygg ålderdom för alla oavsett kön, etnicitet, sexualitet och funktionalitet. Tillgången på boenden anpassade efter individens behov och intressen ska säkerställas.

– Tillgången på bostäder för unga människor oavsett kön, etnicitet och funktionalitet ska säkerställas.

– Kommunens ska utveckla de kommunala arenorna för samtidskonst, scenkonst, litteratur och utifrån jämställdhet och jämlikhet lägga grunden för alla medborgares eget kulturutövande.

3. DEMOKRATI
Kommunens viktigaste uppgift är att försvara alla medborgares demokratiska fri- och rättigheter och allas möjligheter att utöva dessa. Till de demokratiska fri- och rättigheterna hör rätten att slippa bli diskriminerad utifrån kön, etnicitet, sexualitet, funktionalitet, trosuppfattning och ålder. Politiken ska vara transparent, medborgarna ska få full information om beslut och beslutsunderlag. Demokratisk dialog är ledordet i kommunens samtliga förehavanden. Kulturen är en del av alla samhällssektorer och utgör en motor i den demokratiska utvecklingen. Kommunens ansvar är att skapa stödjande strukturer och mötesplatser som möjliggör demokratisk dialog.

– Kommunen ska stärka ett långsiktigt hållbart arbete för jämställdhet och arbeta aktivt mot alla former av diskriminering.

– All kommunal verksamhet ska vara genuscertifierad.

– Kommunen ska förstärka och utveckla medborgardialogen, genom fler och förbättrade fysiska och virtuella platser för möten och kommunikation.

– Det ska finnas biblioteksfilialer i alla byar där det finns skolor eller äldreomsorg.

– Kommunen ska stärka kulturkompetensen inom alla sina verksamheter.
Hämta hem dokumentet som PDF: Fokusområden, FI Österlen