Rapport från Kommunstyrelsen 2013-01-16

  • Inläggskategori:Rapport

Matnyttigt på kommunstyrelsens möte den 16 januari

Avdelningen nedläggningshotat:
1. Kustbevakningen tänker flytta den nuvarande båten som ligger i hamnen norröver. I stället kommer en äldre båt som inte ska bemannas. Den ska utgöra en reserv till det modernare fartyg som med hemmahamn i Karlskrona ska patrullera Bornholmsgattet. OM den nya båten blir stadigt stationerad i Bornholmsgattet skulle det innebära en förstärkning av miljöövervakningsarbetet MEN eftersom uppgifterna är flera och båten dessutom ska in på service då och då kommer det förmodligen bli en försvagning, i praktiken. Starkt försvagade resurser alltså – i det mest utsatta området. Kommunledningen har genomfört uppvaktningar och skickat skrivelser. Både Länsstyrelsen och Region Skåne står bakom. Ny uppvaktning planeras. Beslut ska fattas av Kustbevakningen i vår, effekten ser vi i höst.

2. Kommundirektören har haft uppdraget ”Rädda Resecentrum”. Förhandlingarna mellan Skånetrafiken och BussPersson har strandat. Avtalet går ut i mars. Andra intressenter finns, bl.a. Violia och ett privat bolag. Kommunen kan fortsätta att hålla fastigheten, dvs stå för hyra och städning, men bara under förutsättning att det inte finns någon annan verksamhet, typ café, där. Förmodligen betyder det att den privata intressenten drar sig ur.

Avdelningen utvecklingsbart:
1. Visionsarbetet går nu in i sin slutfas. Vision och strategiska utvecklingsområden är tagna, återstår fokusområden, dvs. de frågor som partierna prioriterar för framtiden och som ska vara styrande för det budgetarbete som börjar nu i vår och som gäller år 2014. Majoriteten har lagt sitt förslag. Nu är det övriga partier om ska komma med synpunkter. Enligt tidtabellen ska beslut fattas på kommunfullmäktige i februari.

2. Kostutredningen, (om hur och var maten som serveras i skolor och på äldreboenden ska tillagas och vad den ska innehålla), var uppe för beslut. Majoriteten ville att beslutet i KS endast skulle innefatta en (till intet förpliktigande) kostpolicy men efter förslag från Österlenpartiet togs även beslut om att börja förverkliga de övriga mycket goda förslagen i utredningen redan nu. Majoriteten ville vänta tills frågan om översiktsplanen och skolornas lokalisering, m.m. var klart, dvs skjuta de konkreta förslagen på framtiden (en alltför vanlig företeelse i Simrishamns kommun) men nu blev det majoritet för att börja göra det som är möjligt redan nu. Det betyder att mat ska lagas där den ska ätas redan från 1 januari 2014. Redan i år kan man börja på förskolorna i Simrishamn och i Gärsnäs skola. Beslutet blev också att maten i så stor utsträckning som möjligt ska lagas från grunden, att närproducerad livsmedel ska användas, att matsedeln säsongsanpassas och att ersättningssystemet ses över enligt intentionerna i Kostutredningen. Däremot gick det inte att få med en majoritet på förslaget (från Kostutredningen) att hela kostenheten organisatoriskt skulle flyttas från BUN till Samhällsbyggnadsnämnden, som ett en enig Kostutredning ville. Frågorna kommer att avgöras slutgiltigt på kommunfullmäktige i februari så nu gäller det att vi blir tillräckligt många, också där, som vill se förändringar NU och som vägrar att låsa in så viktiga frågor som kosten i nya utredningar!

Vid pennan Gudrun Schyman