Rapport från Kommunstyrelsen 2012-11-07

  • Inläggskategori:Rapport

Visionen landar nu i politiken. Rapport från möte och workshop med Kommunstyrelsen 7/11, 2012.

Kommunstyrelsen började sitt möte den 7 november med en workshop kring det fortsatt Visionsarbetet. Det om redan har beslutats är Visionen: ”Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre”, och de strategiska utvecklingsområdena: geografi, demografi och demokrati (det tidigare området ”kompetensförsörjning” ingår nu i de övriga).

Utifrån de strategiska utvecklingsområdena ska vi nu formulera Fokusområden. ”Mål” som ska beslutas i kommunfullmäktige och sedan brytas ner i nämndmål (politiker) och verksamhetsmål (tjänstemannanivån).
Under workshopen fick vi ta del av ett antal formuleringar (de om kommit fram i alla möten, samtal och diskussioner som har varit under resans gång) och fundera över saker som fattades. Två självklara områden fattades; Jämställdhet/antidiskriminering och hållbar utveckling. Tyckte Fi, MP och V som arbetade ihop i den här diskussionen. Saknade områden skrevs in och sedan fick alla ledamöter rangordna/prioritera/poängsätta förslagen under respektive rubrik (geografi, demografi, demokrati).
Resultatet är nu underlag för den politiska majoriteten som i en process nu ska ta fram ”sitt” förlag. På kommunstyrelsen den 5 december ska Fokusområdena beslutas. Om det går som det ska. Det här är alltså den politiska processen. Fokusområdena är det som ska styra arbetet med en budget för 2014. Det betyder att vi/Fi ska förhålla oss till majoritetens förslag. Förbättra det eller skriva ett eget. Som ska vara underlag för vårt budgetarbete. ”Normalt” är det här ett arbete som ska göras för en ny mandatperiod. Nu blir det en ”försöksomgång” med fokusområden och målstyrning av budgeten för bara ett år (2014). Efter valet 2014 ska det fungera fullt ut som det är tänkt. Vi har alltså ett spännande arbete framför oss med formulering av Fokusområden och förhoppningsvis kommer majoriteten ut med sitt förslag i god tid innan KS den 5 december. Sista instans för beslut blir kommunfullmäktige den 19 december.

Det ordinarie KS-mötet innehöll inga stora diskussionsfrågor. Att lyfta fram är att när vi skulle besluta om de av Fi återremitterade övergripande målen för kommunens verksamhet, relaterade till ”God ekonomisk hushållning” så fick jag/vi/Fi faktiskt gehör för en skrivning om att ”Bemötande och offentlig service ska fungera för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk eller religiös bakgrund, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder”. Innan vi har nått dit i praktiken har vi mycket kvar att göra men det är inte helt fel att börja i retoriken!

Vid pennan Gudrun Schyman