Rapport från Samhällsbyggnadsnämnden 2012-09-26

  • Inläggskategori:Rapport

Under Samhällsbyggnadsnämndens möte den 26 september 2012 diskuterades återremissärendet: MOTIONEN OM KÖNSUPPDELAD STATISTIK, inlämnad av Stina Gustafsson, Fi, den 28 mars 2011 – för 18 månader sedan alltså! Kommunfullmäktige den 28 november 2011 beslutade att även övriga förvaltningar (utöver Kultur- och Fritidsnämnden) ska ta fram relevanta områden för könsuppdelad statistik under våren 2012.

Under en lång diskussion argumenterade förvaltningen för en mycket begränsad könsuppdelning. Man menade att den i princip bara ska genomföras på antalet besökare på Samhällsbyggnadskontakten.

Ing-Mari och jag visade hur viktigt det är att ta upp bl.a. frågor (som kan statistiskt behandlas) som:
– Den interna organisationen – vilka har vilka tjänster och varför?
– Externt – i parker och på gator: vem går säkert och var
– Fastighetsförvaltning och det offentliga rummet: vilka ärenden kommer först och varför?
– Bostadsförsörjningsplanen – hur ser de bostadssökande ut uppdelade på kön?
– Upphandlingen – hur för man in jämställdhetskriterier i upphandlingskraven?
Ett jämställdhetsutvecklingsarbete bedrivs under 2011–2013. Har en redovisning gjorts om de 3 Jämställdhetsprocessledarnas (JPL) arbeten i förvaltningen?

Det blev votering mellan förvaltningens förslag och F!:s förslag, som inkluderade frågorna ovan, och 8 röstade för förvaltningens förslag och 1 (Jacques Öhlund) för F!:s förslag. Ingen bland de andra partierna, Lisa Kvarnbäck (Mp) hade ersatts av Per Andersson (S), vågade utforska frågan för att ge en bättre utgångspunkt för jämställdhetsarbetet.

Samma sak hände med Jacques Öhlunds motion (votering 8 mot 1) om EN EFFEKTIVARE FASTIGHETSFÖRVALTNING där Feministiskt Initiativ hade yrkat på:
– Bildande av en gemensam fastighetspool.
– Fastighetsverksamheten ska vara helhetstäckande: köp-, sälj-, uthyrnings-, underhåll-, ombyggnadsverksamheterna ska ligga i en och samma avdelning.
– En utvecklad analys och förvaltningsteknik som alltid utgår från en könsuppdelad statistik och som är ständigt uppdaterat (månadsvis)

Vi, Ing-Mari och Jacques Öhlund, konstaterade att diskussionerna som vanligt begränsades till att omfatta presidiet, förvaltningens tjänstemän och oss. De övriga nämndledamöterna undviker att yttra sig. Vi behöver en större medborgardialog och hoppas nu att den tillsatta fullmäktigeberedningen (om medborgardialog) ger resultat, också i nämnderna.

Vid pennan Jacques Öhlund & Ing-Marie Jacobsen