Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande angående jämställdhetskrav vid upphandling, 2012-09-19

Sveriges Kommuner och landsting köper varor och tjänster för totalt minst 500 miljarder kronor per år. Den köpkraften kan användas för att främja jämställdhet i samhället.  Det är i alla fall Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendation.

SKL:s ledning har uppmärksammat att allt mer av kärnverksamheterna vård, skola och omsorg utförs av externa leverantörer. Upphandlingen sker i strikt reglerade former enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV). Lagstiftningen ger upphandlande myndigheter möjlighet att ställa olika krav på leverantörerna utöver själva tjänsten eller varan.

På miljöområdet har kommuner och landsting kommit ganska långt när det gäller kravställandet, menar SKL:s ledning i en artikel men säger samtidigt att när det gäller jämställdhetskrav tycks det råda en överdriven försiktighet.

Kommunerna har idag stora möjligheter att ställa krav på leverantörerna för att främja jämställdheten i samhället. Lagstiftningen säger till och med att vi ”bör” beakta sociala hänsyn – där jämställdhet mellan kvinnor och män är en del ¬ vid upphandlingen.

I Simrishamns kommun pågår ett jämställdhetsprojekt – Hållbar jämställdhet – med målet att jämställdhet ska finnas med som en integrerad del i kommunens samtliga verksamheter.

Mot bakgrund av SKL:s tydliga anvisningar när det gäller den kommunala upphandlingen vill jag ställa följande frågor:
– Hur ser Simrishamns kommuns riktlinjer ut när det gäller upphandling och krav på jämställdhet?
– Har samtliga förvaltningar kännedom om vikten av att formulera jämställdhetskrav inom sitt eget upphandlingsområde?
– Hur ser uppföljning och kontroll ut i samband med och efter genomförd upphandling?

 

Simrishamn den 19 september 2012
Gudrun Schyman
Feministiskt initiativ

 

Läs interpellationen i pdf-format här.

Stäng meny