Rapport från Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-13

Delårsrapport och måldiskussioner
Nämndens delårsrapport var en mycket bättre redovisning av nämndens verksamhet än tidigare år! Jag upplever att vårt arbete med att ifrågasätta, ställa frågor och påpeka brister, tillsammans med revisionens granskning, har burit frukt. Men fortfarande saknar vi att redovisningen av bidragsfördelningen till föreningarna förhåller sig till de övergripande målen nämnden faktiskt någon gång antagit för detta – ambitiösa mål som att främja jämställdhet, mångfald, integration och att motverka rasism m.m. När vi påpekade detta utbröt en lååång diskussion om rimligheten i detta krav. Majoriteten inklusive tjänstemännen menade samlat att det var ett orimligt krav. Det sades att det skulle kräva mer resurser än förvaltningen hade, det skulle kräva för mycket av föreningarna och att det är rent av var onödig information. Jag frågade (återigen) alla ledamöter hur de kan garantera att de beslut de tar när det gäller bidragsfördelning verkar för dessa mål. Inget svar. Vi köpte i alla fall att det var försent med återremiss, men gjorde en protokollsanteckning.

Kulturarv och samtidskonst
Nämndens ordförande från det lokala Österlenpartiet jobbar hårt för att få till stånd ett hällristningscentrum i kommunen och då behovet av ett nytt magasin för Österlens museums samlingar blivit akut, har dessa två ärenden slagits ihop till ett om en gemensam nybyggnation. Vid detta sammanträde skulle vi ta beslut om att uppdra åt förvaltningen att göra en fördjupad förstudie som underlag för det fortsatta arbetet. Vi i Fi håller med om att ett nytt magasin snarast behövs och har inget emot ett hällristningscentrum. Men vi menar att behovet av en kommunal konsthall är minst lika stort. Den omfattande kulturkartläggningen som gjordes 2007 visade t.ex. att 9 % av kommunens kulturella och kreativa näringarna fanns i sektorn kulturarv, medan 23 %, den största delen, fanns inom visuell konst. Rapporten konkluderade bl.a. att: “Visuell konst är ett starkt kulturområde i Simrishamns kommun med en blomstrande kreativ miljö och en bred representation av områdets subgrupper, på när som på subområdet dataspel. Denna mångfaldighet i kulturlivet inom visuell konst är en styrka i förhållande till att utveckla grogrunden och dra till sig och hålla kvar invånarna i kommunen”. Detta är inte minst intressant med tanke på att kommunen just nu driver ett pilotprojekt för att utveckla de kulturella och kreativa näringarna. På Galleri Valfisken, där det tidigare drevs utställningsverksamhet med kommunala medel, pågår visserligen nu utställningsverksamhet igen. Men villkoren är numera sådana att konstnärerna, som måste vara professionella i någon grad, själva bekostar allt inkl. passning. Detta är en utveckling som går i motsatt riktning i förhållande till regionens strävan efter att förbättra villkoren för konstnärer genom att rätta sig efter s.k. MU-avtal (medverkan och utställningsersättning till konstnärer). Dessutom måste konstnärerna anpassa sig till övrig föreningsverksamhet som pågår i lokalen. Kultursekreteraren rapporterade för övrigt vid mötet om en liten utvärdering av den nya utställningsverksamheten och det visar sig att det 2011 inkom tre ansökningar om att ställa ut och nu har det kommit in sju – samtliga kvinnor. Detta förvånade nämnden och man frågade sig varför och efterlyste fler män. Men jag tycker inte alls det är konstigt. Det är helt enkelt som på alla områden i samhället – där villkoren är sämst där hittar vi kvinnorna.
Vi tycker att Galleri Valfisken ska upplåtas gratis till föreningslivet och övriga medborgare, gärna unga, för kulturverksamhet av olika slag. Och så tycker vi att man i förbindelse med den stora investeringen att bygga nytt för kulturarvet ska tänka långsiktigt och göra en innovativ satsning även på vårt framtida kulturarv genom att koppla på samtidskonsten. Vi yrkade därför på att förvaltningen i sin fördjupade förstudie även skulle bereda plats och ekonomi för samtidskonst. Detta fick vi inte igenom.

Kultur- och fritidspolitiskt program
Vid förra mötet fick vi ett utkast till ett nytt kultur- och fritidspolitiskt program från förvaltningen som vi skulle diskutera vid detta möte. Detta hade majoriteten dock missat, så ärendet bordlades … igen …

Vid pennan, Charlotte Elm Ravn, ledamot i Kultur- och fritidsnämnden

Stäng meny