Rapport från Kultur- och fritidsnämnden 2012-08-09

Första mötet (ett heldagsmöte) efter ett längre uppehåll, präglades för min del mest av krav på att beslut måste fattas i förhållande till de mål och de styrdokument nämnden har att förhålla sig till. Det var ganska tufft att vara besvärlig utan min formidabla ersättare i ryggen och utan något som helst stöd från det andra oppositionspartiet (S), som har ordinarie platser i nämnden. Dock fick jag viss uppbackning av miljöpartiets ny ersättare, som vid detta möte fick hoppa in som ordinarie.

Könsuppdelad statistik

Men först; Det svåraste med att utföra uppdraget som representant för FI i kultur- och fritidsnämnden är att det är helt ogenomskådligt hur olika beslut drabbar kvinnor resp. män samt pojkar resp. flickor, eftersom det inte finns könsuppdelad statistik, mer än när det gäller Ungdomens hus. All individbaserad statistik ska enligt CEMR-deklarationen (Den europeiska deklarationen för jämställdhet, som kommunen skrivit under på) vara könsuppdelad. FI har dessutom fått igenom en motion som kräver att alla nämnder under 2012 ska ta fram relevanta områden för könsuppdelad statistik.
Vid detta sammanträde skulle vi besluta om vilka områden som var relevanta i vår nämnd och man tyckte att det räckte med fyra områden: lokalt aktivitetsstöd, besökare på ungdomshuset Bénka-Dí, medverkande på egna arrangemang samt anställda inom respektive verksamhet. Argumenten var att det var vad man kunde ta fram av statistik just nu och att man inte kan ta fram statistik bara för att det står så i CEMR-deklarationen. När det gäller biblioteken ansågs det inte relevant att redovisa antalet kvinnor resp. män som lånar, eftersom man ju inte vet vem som läser böckerna!? Och man ansåg också att det är en för stor process att be föreningar rapportera om medlemsfördelningen fördelat på kön. Men i våra mål för bidragsfördelning står att vi ska främja föreningar som arbetar för jämställdhet samt främja att flickor och pojkar kan bedriva kultur- och fritidsaktiviteter på lika villkor! Min ständiga fråga som aldrig får något svar är: Hur kan ni andra i nämnden garantera att ni tar beslut som verkar för dessa mål? Hur följer vi upp dessa mål om vi inte har könsuppdelad statistik för bidragsfördelningen? Men eftersom de flesta i nämnden inte har deltagit på de jämställdhetskurser som kommunen hållt inom SKL-projektet för jämställdhetsintegrering, råder fortfarande stor omedvetenhet omkring varför man behöver könsuppdelad statistik. Jag yrkade i alla fall på återremiss, med en önskan om en presentation av ALLA områden som idag redovisas med individbaserad statistik, d.v.s. som är relevanta i förhållande till CEMR-deklarationens krav, samt en redovisning av vad som krävs för att ta fram den statistiken. Detta gick dock som sagt inte igenom…

Bibilioteksorganisationen

I samband med budgetarbetet för 2013 års budget och ett sparkrav från majoritetens sida på 800 000 kr i kultur- och fritidsnämnden, presenterades vi för tre alternativ till omorganisering av kommunens biblioteksverksamhet. Biblioteksfilialerna i byarna har länge varit hotade på samma sätt som byskolorna. Fortfarande finns det filialer kvar i många av byarna, men sedan 2006 med endast fyra timmar öppet i veckan. Detta har såklart resulterat i färre besök och minskad utlåning, vilket nu läggs fram som argument för att lägga ner och centralisera. Samma osthyvelsmetod som jag befarar när det gäller byskolorna. Vi presenterades för tre alternativ: lägga ner alla filialer, lägga ner alla filialer utom två, som man istället förstärker och till sist lägga ner alla filialer och ersätta dem med bokbuss. Efter bibliotekschefens genomgång av ärendet följde en diskussion i mindre grupper. Det anmärkningsvärda är att diskussionerna (som vanligt) endast förs utifrån ekonomi och budget istället för att ta utgångspunkt i vad man vill med biblioteksverksamheten och vad biblioteksverksamheten har för betydelse för kommunens kultur- och fritidsverksamhet och kommunens utveckling som helhet. Det vi sedan skulle besluta om var hur förvaltningen skulle gå vidare. Jag yrkade på vidare beredning med konsekvensbeskrivningar som förhåller sig till verksamhetsmålen och med ett fjärde alternativ som innebär att alla filialer är kvar. Detta gick glädjande nog igenom!

Budget 2013

Kommunstyrelsens arbetsutskott (majoritetspartierna + S) – har alltså föreslagit att kultur och fritidsnämnden ska minska sin budget 2013 med ca. 800 000 kr! Vi presenterades återigen för de områden som majoriteten i nämnden tidigare i våras såg som möjliga att skära ner på. Detta är inget någon i nämnden tycker är särskilt kul, ska sägas, MEN det är inte en naturlag, ett bud från en allsmäktig Gud, utan deras egna partiers förslag. Som ny i politiken tycker jag att det är lite svårt att veta hur jag ska förhålla mig till budgetfrågorna och beslut om besparingar. I våras deltog jag inte i beslutet och sedan dess har vi i FI lagt en egen budget där vi genom en skattehöjning på 50 öre förstärker kommunens budget med 16 600 000 kr och av dem tillför vi 500 000 kr till kultur- och fritidsnämnden. Det jag dock återigen tycker är mest anmärkningsvärt och störande är att diskussionerna förs utan att ta hänsyn till konsekvenser i förhållande till de målsättningar och andra styrdokument nämnden har. Det letas poster som motsvarar de siffror som behöver besparas, utan att man tar större hänsyn till vem som drabbas och vad det innebär för målen. Åter skulle vi besluta om hur förvaltningen skulle gå vidare och efter mitt tjat om mål, så yrkade ordförande från Österlenpartiet att förvaltningen skulle göra en konsekvensbeskrivning utifrån gällande fullmäktige- och verksamhetsmål. Men för att understryka hur galen denna stora besparing är, yrkade jag på att man även skulle förhålla sig till andra relevanta styrdokument så som det kulturpolitiska handlingsprogrammet och CEMR-deklarationen. Detta utlöste många suckar och även uttalanden om att nu gick jag alltså för långt och var direkt tröttsam att lyssna på. Jag fick dock stöd från miljöpartiet, men detta yrkande gick inte igenom. Man vill alltså inte förhålla sig till CEMR-deklarationen eller det kulturpolitiska handlingsprogram man en gång antagit. Detta var de större ärendena denna gång som jag försökte påverka med blandat resultat.

Vid pennan Charlotte Elm Ravn, ordinarie ledamot i Kultur- och fritidsnämnden

Stäng meny