Rapport från Socialnämnden 2012-06-29

  • Inläggskategori:Rapport

Rätt sent ändrades mötestiden till en annan dag och dessutom till kvällstid vilket ställde till det, bland annat för mig då det resulterade i att jag fick komma sättandes från ett annat möte med andan i halsen. Vår lilla grupp, Fi och V med ersättaren för V som är Miljöpartist, hade inte heller kunnat mötas för att bereda dagens möte. Vi har ju, som nämnts tidigare, inte längre något samarbete med S sedan vi inte hade samma åsikt då det gällde att ge BUN ansvarsfrihet tidigare i år. Det är S som sagt upp samarbetet, inte vi. Hursomhelst fick jag själv grunna på ärendena som skulle avhandlas men lyckades dock få tag i både Anders Arenhag (V) som befann sig i Norrland och Gudrun Schyman för att bolla några saker. Det känns alltid skönt att inte sitta själv med alla funderingar kring de rätt så tunga ärendena vi avhandlar i socialnämnden och just denna gång kunde inte min ersättare närvara.

Det var en del verksamhetsuppföljningar som föredrogs av respektive ledare. Bland annat fick vi veta en hel del om Hantverksboden samt Sika, industriell verksamhet. Där arbetar människor med utvecklingsstörning som funktionshinder inom ramen för LSS och så fick vi veta lite mer om hur det fungerar på Oxelgatans och Trappans (på Bruket) gruppbostäder där det bor personer med utvecklingsstörning.

Socialstyrelsen har gjort en förstärkt tillsyn av Lillevångshemmet (Aleris AB) och Kiviks vård hemtjänstdistrikt (förenade Care AB). Vi fick del av plan för att uppföljning och hur man ska rätta till det som socialstyrelsen haft synpunkter på.

Ett viktigt ärende som avhandlades var en gemensam handlingsplan för Våld i nära relationer. På uppdrag av styrgruppen för Ystad, Skurup och Sjöbo kommuner har samordnaren för Våld i nära relationer utarbetat ett förslag till gemensam handlingsplan. Förslaget innehåller två delar, del 1 som bygger på Nationella styrdokument samt del 2 som utgör lokal handlingsplan för åren 2012-2013. Målet för den lokala handlingsplanen är att:
– en större andel som utsatts för våld ska erbjudas skydd, råd och stöd oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller missbruk och beroende.
-en större andel barn som kan ha bevittnat våld i nära relationer ska erbjudas stöd och den hjälp de behöver.
– en större andel personer som utövar våld ska erbjudas stöd och hjälp de behöver.
Målen ska uppnås genom aktiviteter som information, utarbetande av rutiner och bedömningsinstrument, uppföljning av insatser, kartläggning, samverkan och kompetens. Socialnämnden i Simrishamn är med på detta och beslutade att anta förslaget till gemensam handlingsplan mot våld i nära relationer. (Jag ställde frågan om ordalydelsen ”en större andel” och varför man inte skriver ”alla” men fick inget riktigt bra svar på detta.)

1 maj 2011 trädde nya bestämmelser i kraft gällande ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun. Denna ändring av fått till följd att två skånska kommuner hittills hos socialstyrelsen begärt överflyttning av ärenden från den placerande kommunen till Simrishamns kommun. Det gäller personer som sedan många år varit placerade på ett privat behandlingshem, Friaborg. Socialstyrelsen har i båda ärendena fattat beslut om att föra över ansvaret till Simrishamns kommun. Dessa beslut blir omöjliga konsekvenser för den kommun som har privata vårdboenden inom sin kommungräns. Förvaltningen vill att socialnämnden gör kommunstyrelsen uppmärksam på problematiken samt att kommunstyrelsen uppmanar kommunförbundet Skåne att agera i frågan.

En motion från Carl-Göran Svensson (c) om att inrätta en äldreombudsman har kommit in till kommunfullmäktige och socialnämnden ska komma med ett yttrande i ärendet. Eftersom nämnden inte verkade ha så mycket på fötter när det gäller hur en sådan tjänst kan inrättas, vad en äldreombudsman gör och hur det fungerar i andra kommuner så ville majoriteten avslå motionen men jag tyckte att vi skulle återremittera ärendet till förvaltningen för vidare utredning och fick faktiskt gehör för detta!

Dessutom fick jag tillsammans med MP (ersättare för V) med en protokollsanteckning om att vi inte ändrat oss i frågan om lägga ut en del äldreboenden och hemtjänstdistrikt på entreprenad. Vi tycker fortfarande inte om detta utan menar att all omsorg är en kommunal angelägenhet och ska därför drivas av kommunen!

Vid pennan Margarethe Müntzing