Motion till Simrishamns kommunfullmäktige angående effektivare fastighetsförvaltning, 2012-06-25

Kommunens fastigheter ägs och förvaltas idag i tre olika enheter: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Simrishamns Bostäder AB (SIMBO) och Simrishamns Industrifastigheter AB (SIFAB). Det innebär att fastighetssituationen är svår att överblicka. För en tid sedan gjordes en fastighetsutredning. Den kom med olika förslag på förbättringar, förändringar och effektiviseringar i syfte att få en mer enhetlig förvaltning av fastighetsbeståndet.

En enhetlig förvaltning av alla kommunens fastigheter, inklusive fastigheterna som kommunens bolag SIMBO och SIFAB förvaltar, skulle betyda större effektivitet och en möjlighet till närmare koppling mellan olika behov

– Bostadsförsörjning kopplas närmare till förvaltning av skolor och fritidsanläggningar.
– Omflyttningar, ombyggnader, brukaranpassningar, underhåll av fastigheter och energiplanering blir centraliserad till en fastighetsförvaltning med bättre överblick och kontroll vilket ger möjlighet till rationalisering.
– Hyressättningar kan bättre styras enligt fastigheternas ändamål: allmännyttiga krav och marknadsmässiga mål.
– Helhetsgreppet innebär att näringslivsincitament, bostadsförsörjning och serviceutbud administreras från en enda pool, som blir en viktig ”verktygslåda” för rationell fastighetsetablering och förvaltning.

Feministiskt initiativ yrkar:
– Att kommun bildar en gemensam fastighetspool för kommunens samtliga fastigheter.
– Att verksamheten blir heltäckande: köp-, sälj-, uthyrnings-, underhåll-, ombyggnadsverksamheterna ska ligga i en och samma avdelning.

 

Simrishamn 2012-06-25
Jacques Öhlund
Fullmäktigeledamot för Feministiskt initiativ

 

Läs motionen i pdf-format här.