Spelar våra roller någon roll? Rapport från seminarium 2012-04-11

  • Inläggskategori:Rapport

Seminariet genomfördes under ledning av:
Marie Weibull Kornias (M), ledamot i stadsbyggnadsnämnden i Helsingborg och Bengt Larsen (S) vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Helsingborg.

Anders Johnsson (Kommunstyrelsens ordförande, M) öppnade mötet och önskade oss välkomna.

Vilka är politikernas/ tjänstemannens roll? Var går gränserna?
Hur skapar man en fungerande ordning mellan politiker/ förvaltning?
Fungerar detta, blir ofta resultaten bra.

Anders Johnsson uttryckte att arbetet mellan politiker vs politiker lyckats relativt bra och informationen över blockgränserna har fungerat i Simrishamn. Däremot har samarbetet med cheferna varit lite knepigare. Det gäller förstås att vara lyhörd från båda håll fortsatte Anders, politikerna får ej styra upp för mycket på bekostnad av chefernas mandat.

Karl Erik Olsson (S) tog upp det numer hårdnande klimatet, däremot var det bättre under förra mandatperioden.

Seminarieledarna fortsatte:
Bengt Larsen påpekade att förvaltningschefen har ansvar inför kommunstyrelsen och nämnderna. Politiken måste ta ansvar för helheten och långsiktigheten, allmänna intressen kontra särintressen. Vikten av att lyssna. Vissa har känt sig kränkta och irriterade och ej synliggjorda. Alla i nämnderna har samma ansvar. Önskar man reservera sig, skall man göra det klart och tydligt, inte komma efteråt och klaga.

Anna Thott:
Det positiva samtalet måste fortsätta vilket kommer att ge positiva ringar på vattnet. Redan nu har samtalen förbättrats, då stämningen före jul, var riktigt tråkig på tjänstemannanivå. Gränserna var inte tydliga, vilken egentlig roll hade hon i sin tjänsteutövning. Viktigt att reglementet är tydligt.
Är beslutsgången i förvaltningsorganisationen tydlig? Anna fortsätter: Detta diskuteras alldeles för lite, förvaltningsorganisationen revideras dock varje år. Anna är chef över förvaltningscheferna, men kan ej ändra beslut som tagits i nämnderna, om detta, är det viktigt att det finns en samsyn. Problem att få kompetent personal till Simrishamn som blir kvar och inte vandrar vidare. Ett förslag från Anna Thott vore att skapa ett personalutskott där personal och rekryteringsfrågor behandlas med större vikt än idag. Finns det en policy ex. för interna karriärvägar i Simrishamns kommun, avslutade Anna Thott.

Vid pennan Elisabet Åslund
11 april 2012