Rapport från Samhällsbyggnadsnämnden 2012-03-28

Dagen började med information om en opinionsundersökning som beställts av Simrishamn, Ystad, Sjöbo och Tomelilla. Denna undersökning handlade om orsakerna till in och utflyttning i kommunerna.

Orsaker till utflyttning Simrishamn:
Dåliga kommunikationer
Studier
Arbete
Nöjesutbudet
Skatt (en förklaring på detta sas vara att stor del av de tillfrågade kommer från Stockholmsregionen där skattesatsen är mindre)

Orsaker till inflyttning Simrishamn:
Havsnära boende
Lugnare tillvaro
Naturnära

Det konstaterades ännu en gång att kommunen är ett starkt varumärke för äldre utan barn. Kanske lite ”Skansenvarning” vore på sin plats?

Tips från de intervjuade var större satsningar på barnfamiljer och unga med bibehållen gymnasieskola. Bättre industriklimat och direktbuss/tåg till Malmö.

Nu till efterföljande möte med nämnden…

På agendan fanns bl a två förslag från Fi
1: Energiplan
2: Bostadsförsörjningsprogram
Båda gillades och klubbades.

Budget 2013 med kommunfullmäktigemål/nämndmål.
Det var bara Fi som ändrat en del i målutformningen. Överlämnade förslag till hur målen kunde formuleras om, vilket förvaltningen lovade se över så det finns med i kommande budgetmöte i Åhus. Sparbeting på 2 % i alla nämnder.

Tog även upp problemet med att det fattas underhållsplaner på mycket:

VATTEN
GATA PARK HAMN
TRAFIK
LOKALFÖRSÖRJNING
FASTIGHETER
ÖVERSIKTSPLAN FINNS EJ
VISION FINNS EJ
BALANS MELLAN AMBITION OCH FÖRMÅGA
BOSTADSFÖRSÖRJNING
ENERGI
…även långsiktiga politiska beslut!

Vi diskuterade 15 minuts regel att nå skola,vård,myndighet,arbetsplats,kommunikationer och offentliga rum. Givetvis går det inte att stirra sig blind på just 15 minuter vilket jag  förklarade,men tanken bör vara att man inte exploaterar/bygger där det är långt till ovan nämnda platser. Givetvis tog jag upp CEMR-deklarationen som undertecknats av kommunfullmäktiges ordförande och f.d kommundirektören för 4 år sedan. Där framgår det klart och tydligt att de kommuner som skrivit under använder sina befogenheter och partnerskap för att uppnå jämställdhet för sina invånare.

Intern kontrollplanen för 2012
Här hade Fi förslag om att könsuppdelad statistik tas med där det är relevant. Ingen större diskussion om detta eftersom det redan fanns ett beslut om just detta i KF den 28/11 2011. Överlämnade vårt förslag så att något av det snabbt kan arbetas in i internkontrollen.

Ett långt och intensivt möte som innehöll diskussioner, information, frågor och även skratt!

Vid pennan Ingmarie Jacobsen ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden

Stäng meny