Rapport från Kultur‐ och fritidsnämnden 2012-03-22

  • Inläggskategori:Rapport

Anledningen till att vi hade heldagssammanträde är att revisionen har gjort en granskning av nämnden och kommit med en rapport som innehåller en hel del anmärkningar. (Den kan man be att få läsa om man kontaktar Kultur‐ och fritidsförvaltningen!)

Det gäller främst avtal, delegation och bristande målstyrning, bl.a. när det gäller bidragsfördelningen. Nämnden har t.ex. mål för bidragsfördelningen som gäller jämställdhet. Men för närvarande görs ingen uppföljning för att säkra att man tilldelar bidrag utifrån den målsättningen. Mycket av det som stod i rapporten är alltså sådant som vi i F! har påpekat sedan vi tillträdde nämnden, så det känns faktiskt som ett bra stöd för oss i vårt fortsatta arbete!

Under dagen skulle vi också arbeta med två nämndsmål för 2012 som vi i F! fick igenom i höstas. Dels innebär det att göra en ny kultur‐ och fritidspolitisk handlingsplan och dels innebär det att se över bidragsformerna och reglerna. Vi diskuterade detta i diskussionsgrupper där jag och Camilla Backman (ersättare, F!) fick mycket gehör för våra åsikter. Nu väntar vi på beslutsförslag!

Två beslutspunkter på dagordningen är också värda att säga något om:

Österlens museum – magasin/Skånskt hällristningscentrum
Det är säkert för många lokala läsare vid det här laget väl bekant att Österlens museum akut behöver ett nytt magasin för sina samlingar. Detta stödjer F! fullt ut, då det gamla utgör en säkerhetsrisk för personalen och för samlingarna. Men det som är knepigt är att majoriteten med Österlenpartiet i spetsen, har bakat ihop detta med bygget av ett hällristningscentrum. Detta är i sig ingen dålig idé, frågan är i vilken helhetsplan detta ingår? Och om det är just det som i Simrishamns kommun, vars största kulturella och kreativa näring är visuell konst, ska prioriteras? Vi i F! har gått till val på att Simrishamn i första hand behöver en kommunal konsthall. Jag tror också att en konsthall skulle gynna kommunen mer med tanke på befolkningstillväxt, vilket är kommunens mest övergripande angelägna fråga. Dilemmat är att bygget av ett hällristningsmuseum ev. kan skaffa externa pengar även till ett magasin. Och nu ska det raggas pengar och skaffas folkligt stöd, vilket vi inte kunde ställa oss bakom. Vi är inte emot magasinet, men såg hellre att man bakade ihop ett magasin med en ny konsthall – att man lät kulturarvet möta samtidskonsten! Det skulle vara i linje med vår kulturvision om att skapa korsbefruktningar och nya möten av olika slag.

Budget 2013
F! hade som enda parti förslag på nya fullmäktigemål inför budgetarbetet 2013. (S) deltog inte i beslutet och de övriga partierna, majoritetspartierna (M), (Fp), (C) och (Öp) hade missat detta i budgetanvisningarna och sattes därmed på pottkanten. Vårt förslag på två fullmäktigemål, i väntan på det nya övergripande visionsarbetet var följande:
1.    Alla kvinnor och män, flickor och pojkar i Simrishamns kommun, oavsett etnisk och socioekonomisk bakgrund, funktionalitet och trosuppfattning, ska erbjudas lika möjligheter till spontanidrott, motion, rekreation och friluftsliv.
2.    Tillgängligheten ska stärkas genom utveckling och samverkan mellan kommunala arenor, kulturinstitutioner, folkbildning, föreningar och näringslivet, för att alla kvinnor och män, pojkar och flickor i Simrishamns kommun, oavsett etnisk och socioekonomisk bakgrund, funktionalitet och trosuppfattning, ska ha lika möjligheter att vara delaktiga och medskapande i kulturlivet.

Det häpnadsväckande var att majoritetspartierna ansåg att dessa mål var för tuffa! Man vill alltså inte arbeta för allas lika rätt till kultur och idrotts‐ och friluftsliv?! Ett annat argument mot målen var att vi ju inte kan ha mål som vi inte i nuläget ser att vi garanterat kan leva upp till. Vi ska alltså sätta oss mål som praktiskt taget redan är uppfyllda, för att det ser bättre ut?! Dessutom ansåg man att vi måste ha mål i nämnden som alla är överens om, då mål, hör och häpna, inte ansågs vara politiska!! Detta slutade naturligtvis med att majoriteten yrkade på att behålla de gamla målen, som fullständigt saknar medborgar‐ och jämställdhetsperspektiv.

Vid pennan Charlotte Elm Ravn, ordinarie ledamot i Kultur‐ och fritidsnämnden