Rapport från Socialnämnden 2012-03-15

  • Inläggskategori:Rapport

Ärendet idag handlade om en återremiss från kommunfullmäktige eftersom man hade en del frågor när det gällde införandet av LOV, lagen om valfrihet som handlar om att lägga ut ännu mer hemtjänstdistrikt och särskilda boenden på entreprenad. En viktig anledning till att majoriteten socialnämnden vill införa LOV är att få en budget i balans då man kan spara en del momspengar (enkelt förklarat) Ordföranden försökte förklara för oss som satt där hur man räknar ut detta men jag måste ärligt säga att jag inte riktigt förstod och av många andra miner att döma så var jag inte ensam om detta i rummet.

Att kommunfullmäktige ville återremittera detta (beträffande bemyndigande) tillbaka till oss handlar inte så oväntat om att det varit mycket turbulens i media om de stora riskkapitalbolagen som driver vård och omsorg med skiftande resultat. Det har ju inte bara handlat om bristande omsorg utan även om avancerad skatteplanering i syfte att undandra sig skatt. Kommunfullmäktige ville veta vilka statliga utredningar som pågår om detta och om en ökat möjlighet till offentlig insyn.

Den 1 december förra året fick skatteverket i uppdrag att kartlägga och analysera förekomsten av skatteplanering inom välfärdssektorn. Slutredovisningen kommer inte ske förrän den sista december i år. Socialstyrelsen har också fått ett uppdrag, av regeringen, att utreda om det förekommer några systematiska skillnader i kvalitet i vård och omsorg om äldre om de bedrivs i offentlig respektive enskild utövare. Resultatet av den utredningen ska vara klar sista juni i sommar.

Socialförvaltningens Roland Persson har yttrat sig som svar på återremissen från KF (kommunfullmäktige) och skriver bl.a. att ”mot bakgrund av vad som inträffade under senare delen av 2011 (vårdskandalerna, min anm.) måste förvaltningen konstatera att de finns inslag i äldreomsorgen som inte är önskvärda. Avancerad skatteplanering med allmänna medel kan inte accepteras.” Senare i skrivelsen står det emellertid så här: ” Det är dock socialförvaltningens uppfattning att de privata entreprenörer som är verksamma i Simrishamn just nu har gjort ett bra arbete”. Och  slutklämmen är att ”En upphandling enligt LOV innebär att kvalitetskraven preciseras samt att kommunen sätter priset. …………. Det kan vara ett viktigt övervägande för en kommun som vill konkurrensutsätta verksamheten”

Lite kort kan jag rapportera att jag inte tyckte att vi ska gå vidare med detta så länge Skatteverkets och socialstyrelsens utredningar inte är klara. Vi i oppositionen är överens om att social välfärd är en angelägenhet för kommunen och ska därför bedrivas av kommunen men, eftersom majoriteten gillar det här med privatiseringar så kan vi inte göra så mycket utom att ifrågasätta och se till och flytta fram beslut så de blir mera faktabaserade och förnuftiga

Mötet tog en timme och för mig framstod det än mer klart: vi tar en massa beslut i våra nämnder där den enskilde politikern oftast har väldigt lite kunskap om vad det är vi beslutar om eller vad det kommer få för konsekvenser. Jag är frustrerad.

Margarethe Müntzing
Ledamot Socialnämnden