Interpellation till Kommunstyrelsen ordförande angående arbetsmarknadsfrågor, 2012-03-19

Att ha kunskap om hur arbetslösheten ser ut i kommunen är en central kunskap, även om Arbetsförmedlingen inte är en kommunal verksamhet utan en statlig myndighet. Det finns ett ansvar att ta också för kommunen. Dels för att kommunen är en stor arbetsgivare och som sådan behöver ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen men också för att en hög arbetslöshet i stor utsträckning ger kommunen kostnader i form av försörjningsstöd (socialbidrag).

Med hjälp av uppgifterna från Arbetsförmedlingen har vi identifierat några olika problemområden:
– Ungdomsarbetslösheten. Högre siffror här än snittet i landet och högre än i många kringkommuner.
– Stor kompetensbrist inför stora pensionsavgångar och stor kompetensbrist i största allmänhet. De ungdomar som är arbetslösa idag har en del att göra innan de kan få jobb. De har ofta hoppat av gymnasiet och kommit en bit utanför systemen.
– Samarbetet mellan kommunen och Arbetsförmedlingen fungerar inte helt tillfredställande. Det borde, enligt Arbetsförmedlingen, vara ”tätare” och handla mer om praktikplatser och man efterlyser någon form av ”projekt” för att uppmärksamma alla kommande pensionsavgångar.

Utifrån en könsuppdelad statistik har vi sett att:
– av de deltidsarbetslösa är 103 kvinnor och 27 män
– bland de med tillfällig timanställning är 104 kvinnor och 54 män
– när det gäller Nystartsjobb har 18 gått till kvinnor och 42 till män
– av gruppen med funktionsnedsättningar får 46 kvinnor (1,1%) och 109 män(2,5%) särskilda insatser. Av de som får lönebidrag är 26 kvinnor (0,6%) och 55 män (1,3%) och bland de som fått Trygghetsanställning är 20 kvinnor (0,5%) och 50 män (1,1%).

Sammantaget ser vi alltså samma mönster som i övriga landet. Kvinnor är i förkrossande majoritet när det gäller deltidsarbetslöshet och otrygga timanställningar. När det gäller nya satsningar, dvs. nystartsjobb med statlig finansiering, går mer än dubbelt så många till män.

Vad vi också sett är att i gruppen med funktionsnedsättningar så får männen mer än dubbelt så mycket insatser som kvinnorna.

Mönstret blir tydligt när underlaget är uppdelat utifrån kön.

Kommunens ansvar för arbetsmarknadsfrågor ligger under kommunstyrelsen och jag har därför följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:
– Vilka åtgärder kan kommunen vidta för att få ner ungdomsarbetslösheten?
– Vad kan kommunens göra för att fånga upp de ungdomar som hoppat av från gymnasiet och som behöver extra insatser innan de kan ta jobb?
– Finns det ett intresse från kommunen av att utveckla ett gemensamt projekt med Arbetsförmedlingen för att öka antalet praktikplatser?
– Hur ser beredskapen ut för de kommande pensionsavgångarna inom kommunen?
– Har kommunen några konkreta planer för att få ner deltidsarbetslösheten (en majoritet kvinnor med ofrivillig deltid, inte sällan anställda i kommunen)?
– Vad ska kommunen göra för att tillförsäkra de kvinnor som har funktionsnedsättningar och är arbetslösa ett jämställt bemötande?

 

Simrishamn den 19 mars 2012
Gudrun Schyman
Feministiskt initiativ

 

Läs interpellationen i pdf-format här.