Vår syn på skolfrågan i Simrishamns kommun

  • Inläggskategori:Debatt

Att skolorna i kommunen är ett viktigt område för Simrishamns utveckling råder det inga tvivel om – få saker engagerar så många som synen på hur vår skolverksamhet ska bedrivas. Under det senaste halvåret har det pågått ett stort visionsarbete i Simrishamns kommun – ett viktigt arbete som är långt ifrån avslutat. Alla partier har haft möjlighet att tänka till kring skolfrågan och de flesta inser dess betydelse. Hur vi ser på byskolornas framtid har nu blivit högaktuellt i och med kommande beslut i kommunfullmäktige.

Majoriteten i Barn- och utbildningsnämnden beslutade i början av året att ge förvaltningen i uppdrag att titta på en ny organisering av kommunens byskolor. Enligt majoriteten är den samordning av åk 4-6 som rektorerna fick i uppdrag att besluta om inte tillräcklig. Förvaltningen har nu kommit med ett konkret förslag som i korthet går ut på att stänga två byskolor, de i Skillinge och St Olof.

För Fi är utbildning ett strategiskt utvecklingsområde för att Simrishamn ska bli en expansiv och dynamisk plats att leva på. I vår vision förvaltar och utvecklar Simrishamns kommun sin unika byskolestruktur med närbelägna och trygga skolor som erbjuder en undervisning med hög kvalitet. Byskolorna är, och måste vara en attraktionskraft för barnfamiljer, en stimulerande arbetsplats för högutbildad skolpersonal och det självklara nav kring vilket byarnas levnad kretsar.

Vi i Fi tänker därför aktivt arbeta för att behålla och ansvarsfullt utveckla de byskolor vi har idag. Vi förstår problematiken med vikande elevunderlag och är medvetna om det kärva ekonomiska läget. Trots detta är vi övertygade om att vi tillsammans kan bygga regionens bästa skolor! Fi väljer att se möjligheter där andra ser svårigheter.

Barnkullar ökar och minskar och vi får inte vara rädda för att bygga en följsam och kreativ skolstruktur i samråd med pedagoger och föräldrar. För att säkra kvaliteten ska vi bygga våra skolor på en form där den bästa pedagogiken för åldersintegrerade klasser får råda och där våra pedagoger har den utbildning och kompetens som behövs.

Eftersom kvaliteten på undervisningen således är överordnad ekonomin fungerar inte nuvarande skolpengssystem. Vi menar därför att finansieringen av skolorna ska grunda sig dels på anslagsfinansiering och dels på skolpeng. Nuvarande byskolestruktur är så pass värdefull att vi förordar en skattehöjning för att kunna behålla den och samtidigt ha möjlighet att finansiera en god undervisning oavsett elevantal. Vi behöver försäkra oss om att skolans personal kan bedriva en långsiktig verksamhet som medför en tryggad skolgång för våra barn och deras föräldrar under flera mandatperioder.

Vi i Fi tänker således inte medverka till att skolor stängs utan vill att nuvarande byskolestruktur bibehålls. Verksamheten ska bygga på både anslagsfinansiering och skolpeng. Att stänga byskolor får stora konsekvenser och vi manar till eftertanke. Det viktigaste just nu är därför att det tidigare beslutet i KF gällande F-3 på alla byskolor och samordning av 4-6 ersätts med ett beslut som möjliggör olika förslag på lösningar  – lösningar som redan nu finns presenterade av pedagoger och föräldrar.

 

Mikael Kozak, Fredrik Öster, Camilla Backman
Feministiskt initiativ