Rapport från Kommunstyrelsen 2012-01-18

  • Inläggskategori:Rapport

Kära vänner, bättre sent än aldrig…

Här kommer en rapport från kommunstyrelsemötet den 18 januari, med koncentration på diskussionerna om framtiden för Sankt Olofs förskola och skola.

I handlingarna hade frågan buntats ihop med ett uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen om att göra en utredning om kostenhetens organisation. Plötsligt låg det papper om ombyggnaden av skolan och återremissen där, i samma paket?!? Jag tog upp detta på förmötet med oppositionen och vi kom överens om att frågorna skulle kopplas isär. Vi kan ju inte baka ihop frågorna om vilken mat kommunen ska ha allmänt i skolorna och hur det ska bli med ombyggnaden av Sankt Olofs skola, menade jag, och vi blev överens om det. När vi sedan försökte reda ut frågan i kommunstyrelsen fick vi igenom att dela på frågorna i två ärenden. Ett ärende om kostenheten och ett ärende om ombyggnaden i Sankt Olof.

Kostenhetens totala verksamhet ska utredas, dvs. hur maten ska lagas, vilka råvaror man använder, om det ska vara ekologiskt, närproducerat, vilken kostpolicy det ska finnas i kommunen, osv. Samhällsbyggnadsförvaltningens chef ska samordna med Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden. Hittills har frågorna, bl.a. föranledda av motioner, påtryckningar från F!, och ett medborgarförslag som faktiskt kommunfullmäktige sagt ja till, skvalpat runt och stoppats upp genom att de buntats ihop med fastighetsfrågor. Nu blir det en samlad utredning under ledning av samhällsbyggnadsförvaltningens chef och till det arbetet ska det också knytas en politikergrupp, med en representant från varje parti. Från F! är det Fredrik Öster, ersättare i socialnämnden, som ingår. Utredningen ska vara klar senast den 1 maj.

Skolan i Sankt Olof behandlades som ett extraärende. Stefan Lamme berättade att han varit i kontakt med föräldraförening och föräldrar och diskuterat om den ritning som fanns på ombyggnad verkligen räcker till? – Kommer det inte bli för trångt? hade hans fråga varit och han meddelade på mötet att både föräldrar och föräldraförening hållit med honom om att befintliga ritningar inte ger tillräckligt utrymme för förskolans befintliga och förväntade barn. Jag utgick från att han talade sanning och gav samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att snarast komma med ett nytt underlag, nu ritat och beräknat utifrån befintligt och beräknat elevunderlag. Alla ska få plats. Ett kök ska det naturligtvis också vara. OM det ska vara ett tillagningskök eller inte gick inte att besluta om nu utan det får bli två alternativ som presenteras. Det viktiga är att få frågan om ombyggnaden upp till beslut, så att den inte begravs i någon ny utredning. Uppdraget ska redovisas snarast blev beslutet. Det sattes en tidsgräns som innebär att vi ska kunna behandla ärendet igen på KS i slutet på februari. Jag driver på vad jag kan, jag lovar, och nu hoppas jag att vi ska kunna baxa frågan i hamn om någon månad.

En annan fråga som var uppe var beslutet i fullmäktige om att förvaltningarna ska ta fram könsuppdelad statistik. För mig är det naturligt att det beslutet följs upp i de budgetansvisningar som nu går ut till förvaltningarna. Det skickas alltså ut papper nu till alla förvaltningar om hur de ska ta fram underlag till den kommande budgeten (den för 2013). Förutom att förvaltningarna ska presentera siffror ska det också finnas förslag på politiska mål, helst mätbara. Eftersom kommunen har sagt ja till att arbeta för målet jämställdhet måste det synas i samtliga förvaltningar och då måste det finnas könsuppdelad statistik som synliggör ev. skillnader mellan kvinnor och män. Självklart kan man tycka och det är dessutom fastlagt i förordningar att så ska det vara. Men inte här! Nej då! Svaret (från majoriteten) blev att det är frågor som man håller på med i Visionsarbetet och/eller i det SKL-finansierade jämställdhetsprojekt som pågår. Visst, där får bl.a. vi politiker utbildning, en utbildning som massivt understryker vikten av könsuppdelad statistik. F! har också motionerat i frågan och motionen besvarades i fullmäktige med att alla, säger alla, förvaltningar skulle ta fram könsuppdelad statistik. Ekonomiavdelningen är naturligtvis inget undantag. Men majoriteten förhöll sig kallsinnig. Man röstade om frågan och vann naturligtvis med en rösts övervikt. Det betyder i klartext att den borgerliga majoriteten tar sig friheten att i kommunstyrelsen rösta ner det beslut som tagits i fullmäktige. Parodi på demokrati!!!!!!!!

Gudrun Schyman