Remissvar till Simrishamns kommun angående Vision 2030, 2011-12-14

Simrishamn växer!
Simrishamns kommun växer befolkningsmässigt. Ungdomar som lämnat flyttar tillbaka när de bildar familj. Den bibehållna by-strukturen erbjuder förskola och skola till hela familjen. Högre utbildning inom miljö, hav, vård, turism och kultur lockar unga från hela landet. Mindre företag etablerar sig i det kreativa klimat landsbygden kan erbjuda, när avstånden är korta. Det kommunala bostadsföretaget är en viktig aktör för ett varierat utbud med bra bostäder till rimliga priser för alla åldersgrupper. Kommunikationerna, både de markbundna och de digitala, och det rika och högkvalitativa kulturlivet, gör Simrishamn till en attraktiv plats för boende, arbete och kreativa möten.

Simrishamns kommun växer genom ökat ansvar. Miljö- och klimatproblem möts med medvetenhet och kreativitet. Österlens unika natur skyddas från exploatering. Biogasutvecklingen har sitt nav här. Jordbruk, fiske och fruktodling sker i långsiktigt hållbara former. Maten på skolor, äldreboenden och restauranter hämtas från lokala odlare. Jorden vi ärvde brukas utan att förbrukas. Det kommunala kulturhuset ansvarar för en verksamhet formad utifrån deltagarperspektiv och är samtidigt en plats för konst på hög nivå. Det är en självklar mötesplats för alla kommunens medborgare, för konstnärer från när och fjärran och ett självklart resmål för turister. Kulturgarantin har utökats och gäller nu även inom vården och omsorgen.

Simrishamn växer i betydelse som förebild. Genom ett systematiskt och långsiktigt hållbart arbete för jämställdhet uppfylls kraven i den Europeiska Deklarationen För Jämställdhet (CEMR) och de nationella jämställdhetsmålen. Kommunen är stabilt placerad som en bland de tio bästa arbetsgivarna i landet. All kommunal verksamhet är genuscertifierad. Alla medborgare behandlas med respekt och utifrån värderingar som är baserade i införlivade antidiskrimineringspolicys och förankrade i deklarationer om mänskliga rättigheter. Medvetenhet kring jämställdhet, miljö, ekologi och hälsa lägger grund för det många uppfattar som ”det goda livet”. Demokratisk dialog är ledordet i kommunens samtliga förehavanden.

Strategiska utvecklingsområden
Demokrati och Jämställdhet
Demokrati är inte bara att rösta. Ett återkommande tema under arbetet med Framtidsverkstäder har varit bristen på konstruktiv dialog mellan medborgare och beslutsfattare. Här krävs nytänkande. Transparanta beslutsgångar, ökad tillgänglighet och en tydlighet i de politiska målen är nödvändigt. Samarbetet mellan kommunen och det lokala föreningslivet stärks. Ett långsiktigt hållbart arbete i enlighet med CEMR-deklarationen och de nationella jämställdhetsmålen utvecklas. Samarbetet med Samverkansrådet för hälsa, trygghet och tillgänglighet (SHTT) utvecklas. Budgetprocessen blir ett verktyg för att uppnå de strategiska målen och öppnas för medborgerlig dialog.
Fokusområden för mandatperioden
……………….
……………….
……………….

Utbildning
Skolan är inte bara skolan. Utbildning är grunden för utveckling – både av individer och samhällen. En bra start med hög kvalitet på förskola/skola ger trygghet för livet. Den unika byskolestrukturen, med småskalighet och närhet i en lugn och trygg skolmiljö, lockar nyinflyttade och är en arbetsmiljö som kan attrahera stor kompetens. Gymnasieutbildning med koppling till kultur, forskning och näringsliv ger en väg in i ett vuxenliv med social och ekonomisk självständighet. En attraktiv kommun försörjer sin personal med återkommande fortbildning och sina medborgare med utbildningsalternativ på skilda nivåer. Det livslånga lärandet är här för att stanna.
Fokusområden för mandatperioden
……………….
……………….
……………….

Kultur
Kultur är inte bara kultur. Kulturen är bärare av våra minnen och ger oss samtidigt möjligheter att se in i framtiden. Kulturen öppnar oss för det nya samtidigt som vi ger det gamla en chans att överleva. De senaste årens utveckling i en del av kommunens byar (Hammenhög, Östa Hoby, Borrby, m.fl., är ett lysande exempel på kulturen som motor i samhällsutvecklingen). I samverkan med byskolorna och biblioteken finns det en unik utvecklingspotential. Kulturen bidrar till ökad tillväxt. Tillväxt av nya idéer och kreativa lösningar på gamla problem. Kulturen är också bärare av den demokratiska dialogen och av största vikt för varje enskild människas hälsa. Kulturella aktiviteter hjälper oss att uppleva mening, hanterbarhet och delaktighet. Kultur är en aspekt av alla samhällssektorer.
Fokusområden för mandatperioden
……………….
……………….
……………….

Liv i balans
Balans är inte bara ekonomisk balans. Det handlar också om att klokt balansera jordens resurser. Jordbruk, fiske och frukt är stommen i kommunens basnäringar. Vi lever av jorden och havet och måste bruka utan att förbruka. Långsiktigt hållbara bruksmetoder måste utvecklas i samspel med ekonomisk effektivitet. Miljömedvetenhet måste gå hand i hand med en ekonomisk realitet. Ekologi måste samsas med ekonomi. Energifrågan är central och i kommunen finns goda möjligheter att utveckla framtidens lösningar. Både fisket och jordbruket kan bli stora energivare. Lokala energibolag kan erbjuda miljövänliga lösningar. Kommunen behöver utvecklas till en pådrivande och pålitlig samarbetspartner i den nödvändiga omställningsprocess som vi står inför. Den fysiska miljön ska skyddas från miljöstörande exploatering och är med sin relativa orörda natur kommunens absolut viktigaste resurs för inflyttning.
Fokusområden för mandatperioden
……………….
……………….
……………….

Åldrandets möjligheter
Att bli äldre är inte bara siffror på ett papper. Den tredje åldern, 50 – 70, innebär för de flesta nya möjligheter och förändrade perspektiv. Försörjningsbördor släpper, föräldraansvaret är inte lika påtagligt, pensionen kanske löser oss från inrutade tidsscheman. Den fjärde åldern, 70+, kan vara en vital ålder med stor självbestämmande och tid för det som man inte hann med tidigare. Det finns en dold potential hos alla, även när kroppens funktioner försvagas. Att utveckla nya självständiga och kanske självförvaltande boendeformer för äldre skulle kunna bli ett signum för Simrishamn och väcka en nyfikenhet för pensionärer i flyttankar. Utsikten att kunna bli erbjuden en framtida kvalitativt högtstående äldreomsorg, i samarbete med hemsjukvården, är attraktivt och tillsammans med ett rikt kulturutbud lägger det grunden för ett aktivt åldrande.
Fokusområden för mandatperioden
……………….
……………….
……………….

 

Läs remissvaret i pdf-format här.