Interpellation till Kultur- och Fritidsnämndens ordförande angående registrerade föreningars möjlighet att utnyttja lokalerna, inkl. salongen, på lokalen GRAND, Simrishamn, 2011-11-14

Kommunfullmäktige behandlade Kultur- och Fritidsnämndens förslag till taxor för 2011 i fullmäktige den 28 mars 2011 (§23, Dnr 2010/282).

Kommunens avtal om GRAND föranledde en särskild diskussion. Bakgrunden var att det fanns en klart uttalad politisk majoritet som menade att registrerade föreningar skulle få tillgång till GRAND (salong och studierum) enligt samma taxor som för övriga kommunala lokaler men att det gällande avtalet med AV-kompaniet var oklart på den punkten.

Beslutet i fullmäktige blev enligt protokollet att ”Taxefrågan för lokaler i Grand återremitteras till kultur- och fritidsnämnden för klarläggande med hänsyn till tidigare tecknat avtal med AV-kompaniet.”

Enligt protokoll från Kultur- och fritidsnämnden från den 18 maj 2011, §65, beslöt nämnden att ”Föreslå kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att på rekommendation från kommunjuristen och SKL:s förbundsjurist omförhandla avtalet med AV-kompaniet.”

Detta beslut har enl. förvaltningen expedierats till Kommunstyrelsen den 13 juni.2011. Enligt uppgift från kommunledningskontoret har ärendet blivit registrerat för behandling i Kommunstyrelsens arbetsutskott men sedan är det oklart vad som har hänt.

Taxor och avgifter fastställs av kommunfullmäktige men frågan finns ännu inte med i handlingarna till fullmäktige den 28 november.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kultur- och fritidsnämndens ordförande:
1. Hur har fullmäktiges beslut av den 28 mars 2011 expedierats, dvs. har jurister analyserat det aktuella avtalet utifrån den diskussion som fanns i fullmäktige?
2. Om svaret på fråga 1 är ”Ja”, vad blev resultatet av analysen?
3. Hur har uppföljningen av ärendet sett ut, efter att det expedierats till kommunstyrelsen?
4. Tänker Kultur- och Fritidsnämndens ordförande ta några initiativ för att tillförsäkra registrerade föreningar möjligheter att till kommunal taxa använda sig av salongen på GRAND?

 

Simrishamn den 14 november 2011
Gudrun Schyman
Fullmäktigeledamot för Feministiskt initiativ

 

Läs interpellationen i pdf-format här.

Stäng meny