Interpellation till Kommunfullmäktige i Simrishamns kommun angående tillgänglighet, 2011-11-01

Socialstyrelsen har i sin rapport ”Alltjämt ojämlikt 2010” visat att personer med funktionsnedsättning har sämre levnadsvillkor, sämre ekonomi, sämre utbildning och sämre arbete. Även Folkhälsoinstitutet har i sin rapport (2008) påvisat sambandet mellan dålig hälsa och funktionsnedsättning. Enligt rapporten beror detta på diskriminering, negativa attityder och bristande tillgänglighet.

Idag uppskattas att 20 % av innevånarna i Simrishamn har någon form av funktionsnedsättning, samtidigt som fler blir äldre.

I Simrishamns kommun finns en Tillgänglighetspolicy som antagits av kommunfullmäktige 2008-09-29. I den står det att ”Simrishamn kommun ska vara en tillgänglig kommun där man lever på likvärdiga villkor och har möjlighet att aktivt delta i samhällslivet oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte.” Det står också att kommunen ska samverka med handikapporganisationerna på olika nivåer och att ”arbetet med att skapa goda förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar är allas vårt ansvar”.

I oktober månad bjöds Feministiskt initiativ, tillsammans med övriga politiska partier, in till ett möte med representanter från det tidigare Handikapprådet. Där framkom det med all önskvärd tydlighet att kommunen inte lever upp till sin egen policy. Deltagarna på mötet uppfattade inte att kommunen tar ansvar för en fungerande samverkan och man ställde sig frågande till hur funktionsnedsattas egna erfarenheter och kunskaper tas till vara. Man saknade också en person att vända sig till, en tillgänglighetsrådgivare, något som de flesta kommuner har men som saknas i Simrishamn.

Mot bakgrund av den information vi fick vid ovan nämnda möte vill Feministiskt initiativ ha svar på följande frågor:
1. Görs det regelbundna inventeringar i syfte att identifiera eventuella tillgänglighetsproblem?
2. Finns det rutiner för hur kommunens förvaltningar ska ta med tillgänglighetskraven i samband med upphandling eller inköp?
3. Finns det rutiner för att beakta tillgängligheten vid normal förvaltning, drift och ombyggnad?
4. Finns en översiktsplan som tar hänsyn till just tillgängligheten?
5. Hur ska kommunikationen mellan kommunen och enskilda medborgare kring tillgänglighet lösas?
6. Finns det planer på att utveckla kommunens hemsida för information kring tillgänglighet?
7. Har kommunen i sin roll som arbetsgivare en plan för hur funktionsnedsättning inte ska vara ett hinder för anställning?
8. Finns det en beredskap för att i budgeten skapa utrymme för en samordnare, som förutom att samordna även kan verka stödjande och pådrivande i tillgänglighetsarbetet?

 

Simrishamn 2011-11-01
Jacques Öhlund
Feministiskt initiativ

 

Läs interpellationen i pdf-format här.

Stäng meny