Skrivelse till Kommunstyrelsen i Simrishamns kommun: Begäran om uppföljning av budgetsamtal, 2011-10-24

Den 20 oktober var alla partier inbjudna till budgetsamtal och fick ta del av de senaste ekonomiska prognoserna för kommunen. För att få en helhetsbild menar Feministiskt initiativ att vi också behöver en lägesrapport från de olika verksamheterna. Risken är annars stor för att kortsiktiga budgetneddragningar lägger krokben för det samtidigt pågående långsiktiga visionsarbetet.

Vid budgetsamtalet på Rådhuset den 20 oktober 2011 presenterades nya prognoser för
budgetutfallet. Diskussionen som följde gällde en anpassning av de finansiella målen, med målet att få fortsatt budget i balans, dessutom med ett överskottsmål på 1 %. Frågeställningar som var formulerade var:

– Vilken ekonomi behövs? (finansiella mål) och
– Hur kommer vi dit? (besparingar eller skattehöjningar)

Samtidigt pågår sedan en tid tillbaka ett omfattande visionsarbete i kommunen, förankrat i demokratiska dialoger med medborgarna. Syftet är att vi ska titta längre än bara kommande budgetår. För att undvika att kortsiktiga besparingar omöjliggör långsiktiga förändringar, framsprungna ur visionsarbetet, tycker vi att det är nödvändigt med en helhetsbedömning som grund för de fortsatta budgetdiskussionerna.

Det gäller alla utvecklingsstrategiska områden:
– Huvudorten och byarna med skolor, kultur- och fritidsanläggningar, kommunikationer, infrastruktur (vägar och VA) m.m.
– Boendet
– Näringslivet
– Hamnverksamheten
– Socialtjänsten
– Jämställdhetsarbetet
– Tillgängligheten
– Miljö och energiplan

Vi efterfrågar därför ett ”samhällssamtal” som uppföljning till budgetsamtalet.

Kommunledningen har i dagarna annonserat sju medborgarmötena i olika delar av kommunen. Man uppmanar människor att: ”har du frågor, förslag eller funderingar som gäller kommunen och den kommunala verksamheten? Är du nyfiken på kommunens stora visionsarbete och den nya översiktsplanen, Kom då till något av våra stads-/bya/-/lejemöten”

En sammanfattning av dessa möten kan också utgöra underlag inför det föreslagna ”samhällssamtalet”.

 

Simrishamn 2011-10-24
Gudrun Schyman, KF och kommunstyrelsen
Stina Gustafsson, KF och kommunstyrelsen
Jacques Öhlund, KF och samhällsbyggnadsnämnden
Lotta Rydell, KF och Barn- och Utbildningsnämnden
Feministiskt initiativs medlemsmöte den 24 oktober 2011 har enhälligt ställt sig bakom
skrivelsen.

 

Läs skrivelsen i pdf-format här.

Stäng meny