Rapport från Kultur- och fritidsnämnden 2011-09-08

  • Inläggskategori:Rapport

På höstens andra möte i Kultur- och fritidsnämnden var det ett par punkter som är värda att nämna några ord om.

Budget 2012
Budgetprocessen pågår. Nämnden har nu tilldelats en s.k. rambudget på 34 963 tkr (en minskning med 100 tkr) – pengar som ska gå till drift, och 1 000 tkr i investeringsbuget. Nu ska ramen fördelas och på mötet skulle vi därför komma med riktlinjer och förslag på nämndsmål till förvaltningen. De enda som kom med förslag på målsättningar var vi från Feministiskt initiativ. Det absolut viktigaste i denna nämnd är att ett nytt övergripande visions- och målsättningsarbete blir gjort! Vi menade därför att den viktigaste målsättningen 2012 är att få till stånd ett Kultur- och fritidspolitiskt program med visioner, mål och handlingsplaner. Därutöver vill vi att bidragskriterierna för föreningar förändras och förenklas. Dessa två mål utlöste inga protester. Sista förslaget, att förvaltningen skulle ta fram könsuppdelad statistik, utlöste dock lite debatt. Förvaltningschefen, majoritetspartierna och Socialdemokraterna förstod inte vad vi menade och ansåg bl.a. att statistik för statistikens egen skull är meningslös. Till sist formulerades dock förslaget att förvaltningen ska ta fram områden där det är möjligt och relevant att ta fram könsuppdelad statistik.

Taktilt – se men inte röra, en utställning för synskadade
För ca. ett år sedan beslutade nämnden, på initiativ av nämndsordförande (M) och en annan ledamot i nämnden (KD), att förvaltningen skulle anordna en utställning med taktil konst. Idén till utställningen kom dock från en lokal konstnär. Motiveringen löd: “För att människor med funktionsnedsättningar ska kunna ta del av en utställning behöver den utformas så att den blir tillgänglig. För att en utställning ska fungera för alla och därmed även för människor med funktionsnedsättningar gäller det att ta med tillgänglighetsaspekten från första planeringsdagen. Kultur- och fritidsförvaltningen planerar därför en utställning med taktil konst, där konstföremålen är kännbara för synskadade.”
En bra idé, MEN, nämndens förutsättning var att utställningen inte fick kosta kommunen några pengar och förvaltningen fick i uppdrag att hitta externa medel! Detta lyckades naturligtvis inte och ärendet lades därför ner.

Motion från Feministiskt initiativ angående könsuppdelad statistik
Feministiskt initiativ har lämnat in en motion där vi just yrkar på att Kultur- och fritidsnämnden tar fram könsuppdelad statistik över fördelningen av föreningsbidrag, utnyttjandet av kommunens anläggningar och lokaler, besök vid biblioteken, Österlens museum, Ungdomens hus och vid kommunens egna arrangemang, med syftet att få en överblick över om nämndens resurser fördelas jämställt. Förvaltningschefens svar, som antogs av majoritetspartierna tillsammans med socialdemokraterna, var minst sagt svårtolkat men innebar i stort sett att det var mer eller mindre omöjligt och onödigt.

Jämställdhetsutbildning för förtroendevalda
Kommunens jämställdhetsprojekt, som finansieras av SKL-medel (Sveriges Kommuner och Landsting), drar nu igång och vi fick en inbjudan att delta i en halvdags utbildning. Flera ledamöter, även från majoritetspartierna skulle anmäla sig. Dock inga män…

Vid pennan: Charlotte Elm Ravn